Jump to main content

Hầu hết các chuyến bay đều có thể đặt chỗ lên đến 1 giờ trước giờ khởi hành theo lịch trình.

Có thể xác định tối đa 4 thành phố khác nhau trong hành trình của bạn.

Nếu không có "điểm tạm dừng tức thời" trong một chặng bay, vui lòng nhập điểm xuất phát và điểm đến trên cùng một dòng.
(Ví dụ: nhập Tokyo vào "Từ" và Singapore vào "Đến" nếu bạn không ở lại Hồng Kông trong hơn 24 giờ)

Chuyến bay 1

Choose date

Chuyến bay 2

Choose date

Chuyến bay 3

Choose date

Chuyến bay 4

Choose date

Chuyến bay 5

Choose date

Chuyến bay 6

Choose date
Một chiều / Khứ hồi