โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง Cathay Pacific สำรวจเมนูของเว็บไซต์

Marco Polo Club

ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Marco Polo Club ก่อนที่ท่านจะสมัครสมาชิก สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง Cathay Pacific Airways Limited (สายการบิน Cathay Pacific) กับสมาชิก Marco Polo Club (สมาชิก) โดยละเอียด กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด โดยเฉพาะในส่วนของข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดของ สายการบิน Cathay Pacific

 1. Marco Polo Club (The Club) บริหารจัดการและดำเนินงานโดย สายการบิน Cathay Pacific
 2. The Club เปิดให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สมาชิกต้องไม่ใช่บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด การยอมรับเข้าเป็นสมาชิกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สายการบิน Cathay Pacific และเมื่อมีการชำระค่าสมัครสมาชิกจำนวน USD100
 3. สมาชิกจะได้รับการออกหมายเลขสมาชิกและบัตรสมาชิก การใช้หมายเลขสมาชิก/บัตรสมาชิกนี้และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของ Club ที่อาจมีการออกเพิ่มเป็นครั้งคราวเพื่อประโยชน์ของ สายการบิน Cathay Pacific
 4. การเป็นสมาชิก The Club และบัตรสมาชิกไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นและต้องใช้โดยสมาชิกเท่านั้น บัตรสมาชิกยังคงเป็นทรัพย์สินของสายการบิน Cathay Pacific และต้องส่งคืนเมื่อได้รับการร้องขอ
 5. สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโครงสร้าง สิทธิประโยชน์หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของ The Club รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการยกเลิก The Club เมื่อใดก็ได้โดยมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างเหมาะสมหากทำได้ และ สายการบิน Cathay Pacific จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากการยกเลิกดังกล่าว เมื่อสมาชิกใช้บริการ The Club จะถือว่าสมาชิกยอมรับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 6. ไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิก The Club ได้
 7. เมื่อเข้าร่วมหรืออัพเกรดระดับสถานะสมาชิกภายใน The Club สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิกและป้ายชื่อติดสัมภาระ สมาชิกระดับโกลด์, ซิลเวอร์ และกรีน จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการออกบัตรสมาชิกใบใหม่หรือป้ายติดสัมภาระทดแทน(การขอทางออนไลน์: USD20 หรือ Asia Miles 2,000 คะแนน, การขอผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ออนไลน์: USD50 หรือ Asia Miles 5,000 คะแนน)
 8. การคำนวณคะแนน Club ที่จะได้รับจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ร่วมกัน เช่น สายการบิน ชั้นโดยสาร ระดับอัตราค่าโดยสาร และระยะทางที่เดินทาง สำหรับเที่ยวบินเชื่อมต่อซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเที่ยวบิน คะแนน Club รวมทั้งสิ้นที่ได้รับจะเป็นยอดรวมของคะแนน Club ที่ได้รับจากแต่ละช่วงเที่ยวบิน สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินขั้นสุดท้ายในกรณีมีข้อพิพาทใดๆ
 9. สมาชิกจะได้รับรายงานสำหรับสมาชิก Club รายเดือนทางอีเมล
 10. สมาชิกที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะไม่ได้รับอีเมลแจ้งโปรโมชั่น
 11. นโยบายการใช้บริการและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นไปตามข้อบังคับของท้องถิ่นและนโยบายของผู้ดำเนินการห้องรับรองผู้โดยสาร สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้สมาชิกแสดงหลักฐานที่ระบุอายุก่อนที่จะอนุญาตให้สมาชิกเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
 1. เพื่อให้ได้รับคะแนน Club สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกของตนเมื่อทำการสำรองที่นั่งและแสดงบัตรสมาชิกเมื่อเช็คอิน
 2. สมาชิกจะได้รับคะแนน Club เมื่อเดินทางกับสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon หรือสายการบินอื่นในเครือข่ายพันธมิตร oneworld
 3. สมาชิกจะได้รับคะแนน Club เมื่อสมัครสมาชิก Marco Polo Club และได้เริ่มการเป็นสมาชิกของตน
 4. คะแนน Club ไม่สามารถโอนไปยังโปรแกรมของสายการบินอื่นๆ ได้
 5. เพื่อให้มีสิทธิได้รับคะแนน Club สมาชิกต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าชื่อที่ระบุในธุรกรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิมพ์บนบัตรโดยสาร ต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับ Marco Polo Club
 6. อาจต้องใช้เวลา 4 ถึง 6 สัปดาห์หลังจากการเดินทาง จำนวนคะแนน Club ที่สมาชิกได้รับจึงจะปรากฏยอดในบัญชีของสมาชิก
 7. สมาชิกสามารถจะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อมีคะแนนสะสมถึงระดับที่กำหนดในทันทีที่คะแนน Club มียอดปรากฏในบัญชีของสมาชิก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน้าสิทธิประโยชน์ของ Club
 8. คะแนนสะสมของ Club จะมีผลใช้ได้จนถึงเมื่อสิ้นสุดอายุสมาชิกของสมาชิก
 9. สมาชิกไม่สามารถได้รับคะแนน Club และรางวัลคะแนนสะสมจากสายการบินพันธมิตรอื่นในเวลาเดียวกัน
 10. สมาชิกสามารถสะสมคะแนน Club ควบคู่ไปกับ Asia Miles เมื่อเดินทางกับสายการบินในเครือข่ายพันธมิตร oneworld โดยที่คะแนน The Club จะใช้สำหรับการจัดระดับของสถานะสมาชิก The Club ในขณะที่ Asia Miles เป็นโปรแกรมสะสมไมล์ที่ทาง The Club เสนอให้แก่สมาชิกของเราเพื่อใช้แลกรางวัลไลฟ์สไตล์
 11. ในกรณีของการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ การสะสมคะแนน Club จะพิจารณาจากระดับอัตราค่าโดยสารจริงที่สมาชิกเดินทาง
 12. เมื่อมีการมอบสิทธิประโยชน์จากการสะสมคะแนน Club ถึงระดับที่กำหนด สมาชิกจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และ/หรือคะแนน Club นั้นจะไม่สามารถถูกเพิกถอนหรือหรือลบทิ้งไม่ว่าในกรณีใดๆ
 13. ถ้าการเดินทางโดยเครื่องบินของสมาชิกถูกระงับไปเนื่องด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินพันธมิตร (ตัวอย่างเช่น สภาพอากาศที่รุนแรง/ภัยธรรมชาติ) และสมาชิกจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสายการบิน คะแนน Club/Asia miles ที่จะได้รับสำหรับช่วงเที่ยวบินของบัตรโดยสารที่ซื้อ จะมียอดเครดิตตามกำหนดการเดินทางเดิม ในกรณีดังกล่าว สมาชิกจำเป็นจะต้องส่งบัตรโดยสารเดิมของผู้โดยสารและบัตรผ่านขึ้นเครื่องไปยัง Marco Polo Club ทางอีเมล จดหมาย หรือแฟกซ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มีผลใช้กับเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon เท่านั้นเว้นแต่ได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ

 1. ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์
  1. ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ (ไม่รวมผู้ร่วมเดินทาง) โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง
  2. ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 2. การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าสำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์
  1. โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่างและมีผลใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ชำระเงินเท่านั้น ยกเว้นค่าโดยสารแบบหมู่คณะ
  2. นอกจากนี้ ผู้ร่วมเดินทางของสมาชิกสามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อเดินทางร่วมกับสมาชิก
  3. สมาชิกต้องทำการเช็คอินอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง มิฉะนั้นที่นั่งที่ท่านได้เลือกไว้จะถูกยกเลิก
  4. สมาชิกที่ขอบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพังจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้
  5. ราคาบัตรโดยสารแบบหมู่คณะไม่สามารถได้รับสิทธินี้
 3. สิทธิในการได้ที่นั่งก่อนสำหรับที่นั่งรอการยืนยันสำหรับสมาชิกซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์
  1. นอกจากนี้ ผู้ร่วมเดินทางของสมาชิกสามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อเดินทางร่วมกับสมาชิก
  2. มีผลใช้ได้เฉพาะบัตรโดยสารที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ได้รับเป็นรางวัล จากการบริจาคหรือแลกมาด้วยไมล์สะสม
 4. สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนและสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อนของเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
 5. สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อน
  1. สมาชิกทุกท่านสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เฉพาะของ Marco Polo Club ณ สนามบินที่มีให้บริการ
  2. สมาชิกระดับ Silver, Gold และ Diamond สามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
  3. สมาชิกระดับไดมอนด์สามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ถ้ามี
  4. นอกจากนี้ ผู้ร่วมเดินทางยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อเดินทางร่วมกับสมาชิก
 6. สิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อน
  1. มีให้บริการสำหรับสมาชิกทุกท่าน
  2. สำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ ผู้ร่วมเดินทางยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อเดินทางร่วมกับสมาชิก
 7. การได้รับสิทธิก่อนในการแสตนด์บายสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
 8. รับประกันการยืนยันที่นั่งชั้นประหยัด
  1. สามารถใช้ได้กับสมาชิกระดับโกลด์และไดมอนด์ที่ถือบัตรโดยสารของสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon ในอัตราค่าโดยสารระดับ Y เท่านั้น
  2. สมาชิกระดับโกลด์ต้องสำรองที่นั่งก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
  3. สมาชิกระดับไดมอนด์ต้องสำรองที่นั่งก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  4. ไม่สามารถใช้ได้กับค่าโดยสารแบบหมู่คณะ, ส่วนลด ID/AD, บัตรโดยสารตามข้อตกลงบาร์เตอร์/การซื้อขาย, รางวัลบัตรโดยสาร บัตรโดยสารจากการบริจาคหรือจากการแลกคะแนนสะสม
  5. การรับประกันการยืนยันที่นั่งทั้งหมดต้องมีการออกบัตรโดยสารและจำกัดเพียงหนึ่งที่นั่งต่อสมาชิกหนึ่งท่านต่อเที่ยวบิน
  6. CPA และ Cathay Dragon ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าด้วยเหตุผลด้านการดำเนินงาน แต่เราจะพยายามเสนอทางเลือกอื่น
 9. รับประกันการยืนยันที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
  1. มีผลใช้กับสมาชิกระดับไดมอนด์ที่ถือบัตรโดยสารที่ชำระเงินของสายการบิน Cathay Pacific ในอัตราค่าโดยสารระดับ W เท่านั้น
  2. สมาชิกระดับไดมอนด์ต้องสำรองที่นั่งก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  3. ไม่สามารถใช้ได้กับค่าโดยสารแบบหมู่คณะ, ส่วนลด ID/AD, บัตรโดยสารตามข้อตกลงบาร์เตอร์/การซื้อขาย, รางวัลบัตรโดยสาร บัตรโดยสารจากการบริจาคหรือจากการแลกคะแนนสะสม
  4. การรับประกันการยืนยันที่นั่งทั้งหมดต้องมีการออกบัตรโดยสารและจำกัดเพียงหนึ่งที่นั่งต่อสมาชิกหนึ่งท่านต่อเที่ยวบิน
  5. CPA และ Cathay Dragon ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าด้วยเหตุผลด้านการดำเนินงาน แต่เราจะพยายามเสนอทางเลือกอื่น
 10. รับประกันการยืนยันที่นั่งชั้นธุรกิจ
  1. มีผลใช้กับสมาชิกระดับไดมอนด์ที่ถือบัตรโดยสารที่ชำระเงินของสายการบิน Cathay Pacific ในอัตราค่าโดยสารระดับ J เท่านั้น
  2. สมาชิกระดับไดมอนด์ต้องสำรองที่นั่งก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  3. ไม่สามารถใช้ได้กับค่าโดยสารแบบหมู่คณะ, ส่วนลด ID/AD, บัตรโดยสารตามข้อตกลงบาร์เตอร์/การซื้อขาย, รางวัลบัตรโดยสาร บัตรโดยสารจากการบริจาคหรือจากการแลกคะแนนสะสม
  4. การรับประกันการยืนยันที่นั่งทั้งหมดต้องมีการออกบัตรโดยสารและจำกัดเพียงหนึ่งที่นั่งต่อสมาชิกหนึ่งท่านต่อเที่ยวบิน
  5. CPA และ Cathay Dragon ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าด้วยเหตุผลด้านการดำเนินงาน แต่เราจะพยายามเสนอทางเลือกอื่น
 11. ที่นั่งที่ต้องการบนเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดยสายการบิน Air New Zealand
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงซึ่งดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific สามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการในโซนพื้นที่ที่กำหนดไว้ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าห้องโดยสาร โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง
 12. สิทธิพิเศษด้านสัมภาระ
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์จะได้รับสิทธิพิเศษด้านสัมภาระสำหรับน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตเพิ่มเติมและน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่ได้รับอนุญาตพิเศษ
  2. สิทธิประโยชน์สำหรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมนี้มีให้เฉพาะสมาชิกที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินขาออกที่ทำการตลาดหรือดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific และ/หรือ Cathay Dragon และไม่มีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินดำเนินงานร่วมโดยสายการบินของบุคคลภายนอก (ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific)
 13. น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของ Air New Zealand
  1. มีผลใช้กับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงซึ่งดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
 14. การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon
  1. สำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์ บริการนี้จะมีให้สำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
  2. มีให้บริการสำหรับสมาชิกระดับโกลด์และผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon และ/หรือสายการบินในเครือข่าย oneworld
  3. มีให้บริการสำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์และผู้ร่วมเดินทางสองท่านที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon และ/หรือสายการบินในเครือข่าย oneworld
  4. เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีสามารถใช้บริการห้องรับรองได้โดยไม่นับเป็นผู้ร่วมเดินทางที่สามารถใช้บริการห้องรับรองได้
 15. การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบิน Cathay Pacific
  1. สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์ มีให้บริการสำหรับสมาชิกและผู้ร่วมเดินทางจำนวนไม่เกินสองท่านที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon และ/หรือสายการบินในเครือข่าย oneworld
  2. เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีสามารถใช้บริการห้องรับรองได้โดยไม่นับเป็นผู้ร่วมเดินทางที่สามารถใช้บริการห้องรับรองได้
 16. ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า (ไม่อนุญาตสำหรับผู้ติดตาม)
  1. มีให้บริการสำหรับสมาชิกไดมอนด์ที่เดินทางถึงฮ่องกง, ลอนดอน (CX237 หรือ CX251 หรือ CX255 เท่านั้น) หรือแฟรงก์เฟิร์ตโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
  2. มีให้บริการสำหรับสมาชิกที่เดินทางถึงฮ่องกงหรือแฟรงก์เฟิร์ตโดยเที่ยวบินต่างๆ ที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
  3. สมาชิกสามารถใช้บริการในวันที่เดินทางถึง และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
  4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า สมาชิกควรรับบัตรเชิญที่เมืองต้นทางของตน
 17. ข้อจำกัดเรื่องอายุในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
  1. หากผู้โดยสารเป็นผู้เยาว์และเดินทางตามลำพัง การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและการบริโภคแอลกอฮอล์จะต้องเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายของผู้ดำเนินการห้องรับรองผู้โดยสาร อาจต้องแสดงหลักฐานที่ระบุอายุเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
 18. การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Air New Zealand
  1. มีให้บริการสำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific โดยสมาชิกสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินโอ๊กแลนด์และสนามบินฮ่องกง
  2. บริการห้องรับรองผู้โดยสารในประเทศของ Air New Zealand มีให้สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์ที่เดินทางจากไครส์เชิร์ชหรือเวลลิงตันไปฮ่องกงโดยผ่านโอ๊กแลนด์ และในทางกลับกัน ช่วงเที่ยวบินในประเทศต้องทำการตลาดและดำเนินงานโดย Air New Zealand สมาชิกระดับซิลเวอร์สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินโอ๊กแลนด์และสนามบินฮ่องกงเท่านั้น
  3. สมาชิกระดับโกลด์สามารถพาผู้ติดตามหนึ่งท่านมาใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Air New Zealand โดยที่ผู้ติดตามต้องออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
  4. สมาชิกระดับไดมอนด์สามารถพาผู้ติดตามสองท่านมาใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Air New Zealand โดยที่ผู้ติดตามต้องออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
 19. ช่วงพักสถานะของสมาชิก
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่ได้สมัคร เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกช่วงเวลาการพักสถานะสมาชิกควรติดต่อศูนย์บริการของ Marco Polo Club
  2. คำขอนี้ต้องดำเนินการในช่วงตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วันก่อนจะเริ่มช่วงเวลาการพักสถานะสมาชิก
  3. การขอพักสถานะสมาชิกจะไม่สามารถดำเนินการในเดือนที่สถานะสมาชิกในปัจจุบันจะหมดอายุลง หรืออยู่นอกระยะเวลาการเป็นสมาชิกในปัจจุบันได้
  4. ระยะเวลาการพักสถานะการเป็นสมาชิกคือ ขั้นต่ำอย่างน้อย 1 เดือนและสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
  5. อนุญาตให้ขอพักสถานะการเป็นสมาชิกได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อช่วงเวลาการเป็นสมาชิก
  6. หลังจากที่สิ้นสุดการพักสถานะการเป็นสมาชิกแล้ว ระดับสถานะและระยะเวลาที่เหลืออยู่จะมีสถานะเป็นปกติ
  7. จะมีการออกบัตรสมาชิกใหม่ (พร้อมวันหมดอายุใหม่) หลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาการพักสถานะการเป็นสมาชิก แต่สมาชิกสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อมีคะแนนตามระดับที่กำหนดก่อนถึงวันหมดอายุได้ตามปกติ
  8. ในช่วงการพักสถานะการเป็นสมาชิก จะไม่สามารถส่งคำขอ ทำการเปลี่ยนแปลง ต่อระยะเวลาและยกเลิกได้
  9. ในช่วงการพักสถานะการเป็นสมาชิก จะไม่สามารถรับบริการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ Marco Polo Club ได้
  10. ในช่วงการพักสถานะการเป็นสมาชิก การสะสมคะแนน Club จะไม่สามารถทำได้สำหรับเที่ยวบินต่างๆ (แต่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการสะสม Asia Miles หรือการแลกไมล์สะสม)
  11. สมาชิกสามารถยืดระยะเวลาในการขอพักสถานะได้ (แม้ว่าจะเป็นในช่วงการพักสถานะอยู่ก็ตาม) หากระยะเวลาดังกล่าวไม่เหลื่อมซ้อนกัน
 20. การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
  1. เมื่อสมาชิกระดับกรีนสะสมคะแนน Club ถึง 200 คะแนน จะได้รับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 1 ครั้ง
  2. เมื่อสมาชิกระดับซิลเวอร์สะสมคะแนน Club ถึง 450 คะแนน ก็จะได้รับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 2 ครั้ง
  3. เมื่อสมาชิกระดับโกลด์สะสมคะแนน Club ถึง 800 คะแนน ก็จะได้รับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 2 ครั้ง
  4. เมื่อสมาชิกระดับไดมอนด์สะสมคะแนน Club ถึง 1,400 คะแนน ก็จะได้รับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ 2 ครั้ง
  5. สำหรับสมาชิกระดับกรีน การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับสมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon เท่านั้น
  6. สำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์ การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับสมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon เท่านั้น
  7. สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับสมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางหรือสมาชิกกลุ่มแลกคะแนนสะสมโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon เท่านั้น
  8. สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์ การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับสมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon เท่านั้น
  9. ผู้ร่วมเดินทางที่จะใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารต้องเป็นผู้ติดตามที่ร่วมเดินทางกับสมาชิก Marco Polo Club ในการสำรองที่นั่งรายการเดียวกัน หรือเดินทางบนเที่ยวบินและวันเดินทางเดียวกัน โดยมีเมืองต้นทางและเมืองปลายทางเดียวกันกับสมาชิก Marco Polo Club
  10. กลุ่มแลกคะแนนสะสม (Redemption Group) หมายถึง กลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวและ/หรือเพื่อนฝูงของท่านจำนวน 5 คนที่ท่านจะแลกรางวัลให้แก่พวกเขาโดยใช้ Asia Miles ของท่าน โปรดไปที่เว็บไซต์ Asia Miles เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มแลกคะแนนสะสม สมาชิกในกลุ่มแลกคะแนนสะสมสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารโดยไม่ต้องเดินทางร่วมกับสมาชิก
  11. การใช้ไมล์แลกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารต้องดำเนินการทางออนไลน์เท่านั้น และไม่มีให้บริการที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
  12. สมาชิกสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกบัตร
  13. สมาชิกระดับกรีน ซิลเวอร์ และโกลด์สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจขาออกเท่านั้น
  14. สมาชิกระดับไดมอนด์สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจขาออกเท่านั้น
  15. หลังจากแลกรับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ สมาชิกต้องแสดงบัตรเชิญเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ได้รับเมื่อเข้าใช้บริการในห้องรับรองผู้โดยสาร
  16. ในกรณีที่เที่ยวบินเกิดความล่าช้าหรือผิดปกติใดๆ สมาชิกควรติดต่อศูนย์บริการ Marco Polo Club เพื่อขอความช่วยเหลือ
  17. สิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะกำหนดให้โดยเฉพาะสำหรับสมาชิกแต่ละระดับ และไม่มีให้สำหรับผู้ที่พักสถานะการเป็นสมาชิก
 21. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้
  1. สมาชิกระดับโกลด์ที่มีคะแนน Club 1,000 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับช่วงเที่ยวบินจำนวน 4 ช่วง
  2. สมาชิกระดับไดมอนด์ที่มีคะแนน Club 1,600 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับช่วงเที่ยวบินจำนวน 4 ช่วง
  3. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับสมาชิกระดับโกลด์มีให้สำหรับเที่ยวบินระยะสั้น ระยะใกล้ และระยะกลางเท่านั้น
  4. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์นั้นมีให้สำหรับเที่ยวบินทุกระยะทาง
  5. สมาชิกระดับโกลด์และผู้ร่วมเดินทางของตนสามารถอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ของเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
  6. สมาชิกระดับไดมอนด์และผู้ร่วมเดินทางของตนหรือสมาชิกในกลุ่มแลกคะแนนสะสม สามารถอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ของเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
  7. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้แต่ละครั้งจะอนุญาตให้ผู้โดยสารหนึ่งท่านอัพเกรดชั้นโดยสารขึ้นไปหนึ่งระดับจากปัจจุบัน
  8. สิทธิประโยชน์ในการเดินทาง คะแนน Club และ Asia Miles จะพิจารณาจากชั้นโดยสารระดับต่อไปเมื่อการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
  9. ผู้ร่วมเดินทางสำหรับการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ หมายถึง ผู้ติดตามที่ร่วมเดินทางกับสมาชิก Marco Polo Club ในการสำรองที่นั่งรายการเดียวกัน
  10. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้จะสามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันได้รับสิทธิ์อัพเกรด
  11. กลุ่มแลกคะแนนสะสม (Redemption Group) หมายถึง กลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวและ/หรือเพื่อนฝูงของท่านจำนวน 5 คนที่ท่านจะแลกรางวัลให้แก่พวกเขาโดยใช้ Asia Miles ของท่าน โปรดไปที่เว็บไซต์ Asia Miles เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มแลกคะแนนสะสม สมาชิกกลุ่มแลกคะแนนสะสมสามารถใช้บริการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางร่วมกับสมาชิก
  12. เที่ยวบินที่ขอต้องได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารต้องออกในระดับอัตราค่าโดยสารที่กำหนด
   1. เที่ยวบินชั้นประหยัดในอัตราค่าโดยสารระดับ Y, B, H, K และ M จะได้รับการอัพเกรดเป็นเที่ยวบินชั้นประหยัดพรีเมี่ยมในอัตราค่าโดยสารระดับ E โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง ถ้าเที่ยวบินนั้นไม่มีชั้นโดยสารประหยัดพรีเมี่ยม บัตรโดยสารนั้นจะได้รับการอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจในอัตราค่าโดยสารระดับ I
   2. เที่ยวบินชั้นประหยัดพรีเมี่ยมในอัตราค่าโดยสารระดับ W และ R จะได้รับการอัพเกรดเป็นเที่ยวบินชั้นธุรกิจในอัตราค่าโดยสารระดับ I โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง
   3. เที่ยวบินชั้นประหยัดพรีเมี่ยมในอัตราค่าโดยสารระดับ W และ R จะได้รับการอัพเกรดเป็นเที่ยวบินชั้นธุรกิจในอัตราค่าโดยสารระดับ I โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง
  13. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้จะไม่สามารถใช้ร่วมกับการอัพเกรดเที่ยวบินของ Asia Miles และรางวัลสำหรับผู้ร่วมเดินทาง
  14. ไม่อนุญาตให้ทำการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับที่นั่งรอการยืนยัน (Waitlist)
  15. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ต้องมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  16. สิทธิในการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้จะขึ้นอยู่กับระดับสถานะของสมาชิกและไม่มีให้บริการสำหรับสมาชิกในช่วงหยุดพักสถานะ
  17. คำขอ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกใดๆ ต้องดำเนินการทางออนไลน์ภายใน 15 ถึง 360 วันก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบิน
  18. การยกเลิกการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้จะเป็นการยกเลิกการสำรองที่นั่งของบัตรโดยสารที่ยืนยันแล้วด้วยเช่นกัน
  19. ไม่อนุญาตให้ขออัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับช่วงเที่ยวบินเดียวกันเกินหนึ่งครั้ง
  20. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารในชั้นโดยสารเดิม
  21. บริการนี้ไม่มีให้สำหรับบัตรโดยสารที่ได้จากการแลกคะแนนสะสม, รางวัล, การเดินทางแบบกลุ่ม, ID/AD (อุตสาหกรรม/บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว) บัตรโดยสารที่มีส่วนลด หรือบัตรโดยสารฟรีในลักษณะอื่นๆ
  22. บริการนี้ไม่มีให้สำหรับแพคเกจวันหยุดของสายการบิน Cathay Pacific
  23. เที่ยวบินที่อัพเกรดไม่สามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์ได้ กรุณาทำการเช็คอินที่สนามบิน
  24. ในกรณีเกิดข้อขัดข้องของเที่ยวบิน สมาชิกควรติดต่อศูนย์บริการ Marco Polo Club เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
  25. สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 22. บัตรผู้ร่วมเดินทางระดับโกลด์
  1. เมื่อสมาชิกระดับไดมอนด์สะสมคะแนน Club ถึง 1,800 คะแนน ก็จะได้รับบัตรผู้ร่วมเดินทางระดับโกลด์
  2. บริการนี้ไม่มีให้สำหรับสมาชิกที่อยู่ในช่วงการพักสถานะ
  3. ต้องแลกรับสิทธิการได้รับบัตรผู้ร่วมเดินทางทางออนไลน์ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกบัตร
  4. ต้องทำการเสนอชื่อทางออนไลน์ให้แก่ผู้ได้รับบัตรที่ได้สมัครเป็นสมาชิกใหม่หรืออัพเกรดจากระดับสมาชิกในปัจจุบัน
   1. หากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่กำลังจะต่ออายุสถานะระดับโกลด์ของตน ผู้เสนอชื่อต้องโทรติดต่อศูนย์บริการ Marco Polo Club เพื่อทำการเสนอชื่อ
  5. ผู้เสนอชื่อสมาชิก Marco Polo Club ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
   2. มีอีเมลที่ติดต่อได้
   3. ได้รับคำยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของเขา/เธอในการสมัครบัตรผู้ร่วมเดินทาง
   4. ยืนยันการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในนามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
  6. ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   1. มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
   2. มีอีเมลและที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ติดต่อได้
  7. สมาชิกบัตรผู้ร่วมเดินทางระดับโกลด์จะมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกนาน 12 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ร่วมเดินทางได้ทำการสมัครอย่างเป็นทางการ
  8. ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาแล้วและมีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะไม่ได้รับอีเมลแจ้งโปรโมชั่นใดๆ
 1. สมาชิกสามารถยุติการเป็นสมาชิกของตนเมื่อใดก็ได้โดยส่งหนังสือแจ้งถึงสายการบิน Cathay Pacific และคืนบัตรสมาชิกของตน โดยที่คะแนน/ไมล์สะสม/ช่วงเที่ยวบิน Club ที่เหลืออยู่และสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ยังไม่ได้ใช้จะถูกยกเลิก
 2. สายการบิน Cathay Pacific อาจทำการระงับชั่วคราวหรือยุติการเป็นสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วนของสมาชิกคนใดก็ตามได้ในทันทีและโดยไม่แจ้งล่วงหน้า รวมถึงสิทธิในการใช้บัตรสมาชิกและสิ่งอำนวยความสะดวกของ Club หากสายการบิน Cathay Pacific มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกผู้นั้นมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง, กระทำการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นใด, ประกอบกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ซื่อสัตย์, ใช้สิทธิประโยชน์และรางวัลของ Asia Miles ไปในทางที่ผิด, ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของ Club ไปในทางที่ผิด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Asia Miles /Marco Polo Club ในกรณีดังกล่าว สายการบิน Cathay Pacific จะยกเลิกคะแนน/ไมล์สะสม/ช่วงเที่ยวบิน Club ทั้งหมดของสมาชิก
 3. นอกจากนี้ สายการบิน Cathay Pacific จะพิจารณาโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเป็นสมาชิก Club ของสมาชิกคนใดก็ตามโดยแจ้งล่วงหน้า 3 ถึง 6 เดือน (โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า คะแนน/ไมล์สะสม/ช่วงเที่ยวบิน Club ที่ยังไม่ได้ใช้จะถูกยกเลิก สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติหรือระงับสิทธิในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงสิทธิในการใช้สิทธิประโยชน์หรือบริการต่างๆ ของ Club แม้ว่าจะยังคงอนุญาตให้สมาชิกผู้นั้นรักษาสมาชิกภาพโดยรวมของ Club ไว้ได้ก็ตาม
 4. การยุติสถานภาพสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงสิทธิสะสมและการแก้ไขของสายการบิน Cathay Pacific และสมาชิก ณ วันที่ยุติการเป็นสมาชิกนั้น
 5. เราจะยุติสถานภาพสมาชิกของสมาชิกที่ไม่ดำเนินการใดๆ หรือเดินทางต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือสำหรับสมาชิกในช่วงระยะเวลา 12 เดือนของการเป็นสมาชิก
 6. ในกรณีที่สมาชิกได้เสียชีวิตลง บัญชีสมาชิกของเขา/เธอจะถูกปิดและคะแนน/ไมล์สะสม/ช่วงเที่ยวบิน Club ที่ยังคงค้างอยู่ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ จะถูกยกเลิก
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้แจ้งไว้นั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของ The Club, การมอบสิทธิประโยชน์และบริการที่เกี่ยวข้อง, การวิจัยอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมสะสมคะนแนน รวมไปถึงการแจ้งข่าวสารและข้อมูลต่างๆ แก่สมาชิก หากสมาชิกไม่แจ้งข้อมูลที่จำเป็นหรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นข้อมูลล่าสุด อาจทำให้สายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถแจ้งสถานะสมาชิก The Club รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกได้ ในกรณีดังกล่าว อาจต้องยุติการเป็นสมาชิก
 2. ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยเป็นไปตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสายการบิน Cathay Pacific นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างสายการบิน Cathay Pacific กับสมาชิก ข้อมูลนี้อาจถูกส่งต่อไปยังซัพพลายเออร์และองค์กรพันธมิตรของเราเพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลอื่นๆ แก่สมาชิก สมาชิกมีสิทธิที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวจาก สายการบิน Cathay Pacific หรือองค์กรอื่นที่เป็นพันธมิตรของเรา
 3. สมาชิกมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ สายการบิน Cathay Pacific ครอบครองอยู่ ในกรณีดังกล่าว สมาชิกควรกรอกแบบฟอร์มคำขอเข้าถึงข้อมูลที่ทางศูนย์บริการ Marco Polo Club ได้จัดไว้ให้ อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอดังกล่าว
 4. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องให้กับทางสายการบิน Cathay Pacific สายการบิน Cathay Pacific ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ หรือผลจากการที่สมาชิกไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
 5. สมาชิกต้องตั้งรหัสผ่านที่มีอักขระอย่างน้อย 8 ตัวอักษรซึ่งประกอบด้วยอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่, ตัวเลข และอักขระพิเศษ เช่น !#$^ และ * สมาชิกต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเปิดเผยรหัสผ่านนี้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ สายการบิน Cathay Pacific จะไม่รับผิดต่อผลที่ตามมาอันเนื่องมาจากการเปิดเผยรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยสมาชิก หรือการใช้รหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 1. สายการบิน Cathay Pacific จะไม่รับผิดต่อสมาชิกสำหรับการสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะใดๆ โดยทางอ้อมหรือที่เป็นผลตามมา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ The Club และ/หรือการใช้บริการหรือการไม่มีให้บริการของสิ่งอำนวยความสะดวกของ The Club และ/หรือการจัดหาหรือการปฏิเสธที่จะจัดหาสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าการสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการไม่เอาใจใส่หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม และไม่ว่า สายการบิน Cathay Pacific มีอำนาจควบคุมใดๆ เหนือสถานการณ์ในการอ้างสิทธินั้นหรือไม่ก็ตาม
 2. ไม่ว่าในกรณีใดๆ ภายใต้ข้อ 1. ข้างต้นและข้อจำกัดที่มีผลบังคับใช้ภายใต้สนธิสัญญาวอร์ซอ หรือภายใต้เงื่อนไขในการเดินทางของ สายการบิน Cathay Pacific ในสัญญา การละเมิด หรือสิ่งอื่นใดโดยคำนึงถึงการอ้างสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือละเว้นการปฏิบัติงานของ The Club จะจำกัดไว้ไม่เกินมูลค่าของบัตรโดยสารที่สมาชิกใช้โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้น หรือไม่เกิน HKD10,000 แล้วแต่สิ่งใดจะมากกว่า
 3. สายการบิน Cathay Pacific จะพยายามดำเนินการให้มั่นใจว่าบริการต่างๆ ของ The Club ที่จัดหาให้โดยพันธมิตรนั้นพร้อมให้บริการ แต่เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการที่พันธมิตรไม่ได้ให้บริการดังกล่าว ในกรณีที่สมาชิกใช้บริการที่จัดหาให้โดยพันธมิตร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรจะมีผลบังคับใช้ และสายการบิน Cathay Pacific จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใดๆ
 4. สายการบิน Cathay Pacific ยืนยันว่าจะให้บริการ The Club และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกของ The Club ด้วยทักษะและความใส่ใจอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สายการบิน Cathay Pacific ไม่รับประกันในลักษณะใดๆ ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์ของ The Club จะมีให้บริการ และข้อกำหนดทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามบทบัญญัติหรืออื่นใดในส่วนของสายการบิน Cathay Pacific ได้รับการยกเว้นในที่นี้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
 1. การที่สายการบิน Cathay Pacific ไม่ใช้หรือบังคับใช้สิทธิใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้มิได้หมายความว่าเราสละสิทธิดังกล่าว และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของสายการบิน Cathay Pacific ในอันที่จะดำเนินการใดๆ ในเวลาต่อมาซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธินั้นๆ หรือสิทธิอื่นใด
 2. หากศาลหรือองค์กรบริหารจัดการของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินใดๆ พบว่าข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ การเป็นโมฆะหรือการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดทั้งหมดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเป็นโมฆะหรือการไม่สามารถบังคับใช้ดังกล่าว จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่
 3. สมาชิกตกลงที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของ Club ด้วยความระมัดระวังและใส่ใจอย่างเต็มที่และเหมาะสม และโดยเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีและให้เกียรติแก่พนักงานของสายการบิน Cathay Pacific และสมาชิกท่านอื่นๆ
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสายการบิน Cathay Pacific กับสมาชิกแต่ละท่านอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายฮ่องกง โดยการใช้บริการ The Club สมาชิกแต่ละท่านได้ยอมรับเขตอำนาจศาลที่มีขอบเขตตัดสินคดีทั่วไปของศาลฮ่องกง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของ Marco Polo Club

Marco Polo Club อยู่ภายใต้การจัดการและดำเนินงานโดย Cathay Pacific Airways Limited (“สายการบิน Cathay Pacific”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของ Marco Polo Club นี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะบอกถึงวิธีการที่สายการบิน Cathay Pacific รวบรวม จัดเก็บ และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก Marco Polo Club (“คุณ”, “ของคุณ”) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าเรานำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านไปใช้อย่างไรบ้าง

โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ย่อมแสดงว่าท่านยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้งาน เข้าถึง ถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

สายการบิน Cathay Pacific มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและรู้สึกมั่นใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล (ดังคำจำกัดความด้านล่าง) แก่เราโดยเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก Marco Polo Club ของท่าน เราได้ประกาศแจ้งถึงแนวทางปฏิบัติของเราและทางเลือกที่ท่านมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลในหลายๆ ส่วนของเว็บไซต์ บริการบนมือถือ และช่องทางอื่นๆ ของเราที่อาจใช้เพื่อยืนยันตัวตนของท่านในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้

   

  1. ชื่อผู้ใช้และหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านที่ท่านจะใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของเรา
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ประเทศที่พำนัก หนังสือเดินทางหรือหมายเลขอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของท่าน และข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพที่ลงทะเบียนของท่านกับบริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือหุ้นส่วนธุรกิจใดๆ ของเรา
  3. ข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล และหมายเลขโทรสารของท่าน
  4. หมายเลขโปรแกรมสะสมไมล์ของท่าน
  5. ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน รวมถึงชื่อของผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน และวันหมดอายุ
  6. ข้อมูลทางธุรกิจของท่าน เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งทางธุรกิจ และข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้อง
  7. รายละเอียดการเดินทางของท่าน เช่น ข้อมูลเที่ยวบิน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมเดินทาง ภาษาพูด ข้อมูลการติดต่อของเมืองปลายทาง ความต้องการด้านที่นั่งและอาหาร ความต้องการด้านเที่ยวบินและโรงแรม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความต้องการพิเศษของผู้เดินทาง
  8. คำตอบของท่านต่อการสำรวจตลาดและการประกวดแข่งขันที่ดำเนินการโดยเราหรือในนามของเรา
  9. ข้อมูลธุรกรรม ซึ่งรวมถึงบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสะสมและการแลกคะแนนสะสมที่ท่านได้ดำเนินการกับโปรแกรม Marco Polo Club และ Asia Miles
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลและข้อมูลการติดต่อของท่าน) ที่จำเป็นต่อการใช้บริการบางอย่าง และหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่ขอโดยบริการแต่ละอย่างนั้น เราอาจไม่สามารถให้บริการต่างๆ แก่ท่านอย่างเต็มรูปแบบได้
 1. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อประมวลผลและบริหารจัดการใบสมัครเข้าร่วม Marco Polo Club ของท่าน
  2. เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เรานำเสนอ
  3. เพื่อดำเนินการตามคำขอที่ท่านได้ส่งมาทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ ผ่านบริการบนมือถือของเรา หรือด้วยวิธีการอื่นๆ
  4. เพื่อดำเนินการหรือยืนยันข้อตกลงการเดินทางของท่าน
  5. เพื่อการแก้ไขปัญหาของการให้บริการ
  6. สำหรับการปฏิบัติงานของ Marco Polo Club รวมถึงการติดตามไมล์สะสม การมอบสิทธิประโยชน์และบริการที่เกี่ยวข้อง การวิจัยและการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแจ้งข่าวสารและข้อมูลแก่สมาชิก Marco Polo Club และเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Marco Polo Club
  7. เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การดำเนินการวิจัยตลาดหรือส่งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับข้อเสนอและโปรโมชั่นล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ สายการบิน Cathay Pacific, Marco Polo Club, บริษัทอื่นๆ ใน Cathay Pacific Group เช่น Asia Miles Limited หรือพันธมิตร (กรุณาดูรายละเอียดที่ข้อ 10 - "ประกาศแจ้งเรื่องการทำการตลาดทางตรง (Direct Marketing)")
  8. เพื่อจุดประสงค์ในการระบุและการยืนยันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่อาจจัดหาให้แก่ท่าน
  9. เพื่อตอบสนอง ดำเนินการ และประมวลผลคำขอที่ท่านส่งมา
  10. เพื่อจัดการในเรื่องการประกวดแข่งขันและกิจกรรมชิงโชคใดๆ ที่เราจัดขึ้นหรือมีการจัดขึ้นในนามของเรา รวมถึงการเปิดเผยชื่อผู้ชนะการแข่งขันดังกล่าว
  11. เพื่อแจ้งบุคคลภายนอกให้ปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางกฎหมาย คำสั่ง แนวทาง หรือคำขอใดๆ จากศาล หน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานของรัฐในเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งอาจอยู่ภายในหรือนอกประเทศฮ่องกง
  12. เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาให้โดยเรา หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา รวมทั้งการตรวจสอบรายละเอียดของบัตรเครดิตกับบุคคลภายนอก และเพื่อดำเนินการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธุรกรรมการฉ้อโกงที่เป็นที่ทราบ (ซึ่งดูแลรักษาโดยเราหรือบุคคลภายนอก)
  13. เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของเรา รวมถึงในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการฉ้อโกง รวมถึงการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธุรกรรมการฉ้อโกงที่เป็นที่ทราบ (ซึ่งดูแลรักษาโดยเราหรือบุคคลภายนอก)
  14. เพื่อให้บริการอื่นๆ ของ Marco Polo Club, โปรแกรมการเดินทางและ/หรือบริการอื่นๆ ของโปรแกรมลอยัลตี้
  15. เพื่อส่งต่อไปยังและเพื่อการใช้งานใดๆ โดยบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ข้างต้น และ/หรือบริการและข้อเสนออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่บริษัทและหุ้นส่วนดังกล่าวอาจเสนอต่อท่านเป็นครั้งคราว
  16. เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ข้างต้น ท่านอาจได้รับการติดต่อทางอีเมล, ไดเร็กต์เมล, การตลาดผ่านทางโทรศัพท์, SMS หรือช่องทางอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานทางการของท้องถิ่น
 2. นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเราในรูปแบบรวมที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเพื่อปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ของเราและ/หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งหมายความว่าเราอาจให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้จะไม่สามารถระบุถึงสมาชิกของโปรแกรมเป็นรายบุคคลได้โดยเฉพาะ
 3. ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ เราจะไม่ดำเนินการทั้งๆ ที่ทราบหรือมีเจตนาในการใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้ เพื่อใช้งานในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า
 1. ท่านอาจร้องขอการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ หากท่านต้องการจะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่านซึ่งเราเก็บรวบรวมและรักษานั้นไม่ถูกต้อง หรือหากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้นั้น ถูกนำไปใช้เกินขอบเขตของจุดประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้ข้างต้น หรือได้มาโดยวิธีที่ฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย หรือจัดหาให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ด้านล่างนี้
 2. คำขอเข้าถึงหรือแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและส่งถึงเราที่ www.cathaypacific.com หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้

  The Data Protection Officer
  6th Floor, North Tower, Cathay Pacific City,
  8 Scenic Road,
  Hong Kong International Airport, Lantau, Hong Kong
 3. เราอาจจะคิดค่าบริการตามสมควรสำหรับการดำเนินการตามคำขอเข้าถึงข้อมูลใดๆ

เว็บไซต์ของบริษัทต่างๆ ใน Cathay Pacific Group รวมถึง CathayPacific.com และ dragonair.com (“เว็บไซต์ของ CX Group”) ใช้คุกกี้และอื่นๆ ในการช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราและเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้จะทำงานตามที่ท่านคาดหวัง

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านโดยเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม คุกกี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของท่านในการใช้งานเว็บไซต์หนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น โดยการจดจำการตั้งค่าความต้องการของท่านและติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการของท่าน

1.     เราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ในเว็บไซต์ของกลุ่ม CX ดังนี้:

คุกกี้เซสชัน

คุกกี้เหล่านี้ เป็นคุกกี้ชั่วคราวที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงไปยังการดำเนินการต่างๆ ของผู้ใช้ในระหว่างเซสชันการเรียกดู เซสชันการเรียกดูเริ่มต้นเมื่อท่านเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์และสิ้นสุดลงเมื่อท่านปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ คุกกี้เซสชันได้รับการสร้างขึ้นชั่วคราว เมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้เซสชันทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง

ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เซสชันในเว็บไซต์ของกลุ่ม CX เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถนำข้อมูลไปยังหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ของกลุ่ม CX ที่เกี่ยวข้อง และไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลซ้ำ เช่น การเข้าสู่ระบบในทุกๆ หน้า
 • ภายในการลงทะเบียน เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ และ
 • ในระหว่างขั้นตอนการจองเพื่อให้เราสามารถจดจำการเลือกของท่าน

คุกกี้ถาวร

คุกกี้เหล่านี้ยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านในระหว่างเซสชันการเรียกดูต่างๆ คุกกี้เหล่านี้จะเปิดใช้งานในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่ได้สร้างคุกกี้นั้นๆ ขึ้นมา ตัวอย่างเช่น "คุกกี้ถาวร" ที่ใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของท่าน ท่านจึงไม่จำเป็นจะต้องป้อนรายละเอียดดังกล่าวทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์นั้น

ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ถาวรในเว็บไซต์ของกลุ่ม CX เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติแบบรวมและไม่ระบุชื่อซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ของ CX Group อย่างไร และ
 • ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์ของ CX Group ทั้งนี้ เราไม่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ด้วยวิธีนี้ และ
 • เพื่อจัดเก็บข้อมูลหน้าโฮมเพจของประเทศที่ท่านเลือก

คุกกี้ของบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ เรายังมีคุกกี้อื่นๆ ในเว็บไซต์ของเราที่กำหนดขึ้นโดยบุคคลภายนอกเพื่อให้ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันของพวกเขาที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม CX

ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกในเว็บไซต์ของกลุ่ม CX เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อกำหนดและติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ที่มาจากแบนเนอร์โฆษณาที่ได้ติดประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 • เพื่อติดตามวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และ
 • เพื่อให้ท่านสามารถแบ่งปันข้อเสนอและข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา

2.     รายชื่อคุกกี้ที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับประสบการณ์ในการท่องเว็บตามที่ต้องการในเว็บไซต์ของกลุ่ม CX

ชื่อคุกกี้ จุดประสงค์
ตำแหน่งที่ตั้ง ใช้ในการบันทึกประเทศที่พำนักของท่าน และเลือกภาษาที่ท่านต้องการ
mpouser ใช้ในการจดจำ ID การเข้าสู่ระบบของสมาชิก Marco Polo Club เมื่อตัวเลือก "จดจำหมายเลขนี้" ถูกเลือกในระหว่างการเข้าสู่ระบบ
คุกกี้เซสชัน คุกกี้ที่จะหมดอายุลงเมื่อสิ้นสุดเซสชัน หรือหลังจากที่ไม่ทำงานเป็นเวลา 30 นาที ใช้ในการรักษาการทำธุรกรรมกับเว็บไซต์ของกลุ่ม CX

3.     รายชื่อของคุกกี้ที่สำคัญของบุคคลภายนอกในเว็บไซต์ของกลุ่ม CX

ประเภท ผู้ให้บริการ / ผู้จำหน่าย จุดประสงค์
คุกกี้ปฏิบัติการ (Performance Cookies) Adobe Analytics ช่วยในการวิเคราะห์เว็บไซต์ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ติดต่อกับเว็บไซต์อย่างไร และช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมที่สุดโดยการให้บริการสำหรับหน้าเว็บในหลายเวอร์ชันพร้อมกัน และบันทึกว่าตัวแปรใดมีผลช่วยทำให้เป้าหมายหนึ่งๆ บรรลุผลได้ดีกว่าเพื่อปรับปรุงผลการทำงานของเว็บไซต์และสร้างประสบการณ์ผู้ใช้แบบเฉพาะบุคคลและเป็นส่วนตัว
Catchpoint
Coremetrics
CoreID6
CrazyEgg
Google Analytics
Optimizely
SessionCam
คุกกี้ระบบการทำงาน (Functionality Cookies) Tealium โซลูชันคอนเทนเนอร์แท็ก (Container tag) ที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการระบบวิเคราะห์เว็บไซต์และแท็กการตลาดของฝ่ายแรก นอกจากนี้ ยังรวบรวม สร้างความสัมพันธ์กับข้อมูลและสร้างโปรไฟล์แบบสากลเพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องและประสิทธิผลของการส่งมอบเนื้อหา
คุกกี้การโฆษณา/การกำหนดเป้าหมายใหม่
One by AOL คุกกี้การโฆษณา/การกำหนดเป้าหมายใหม่อาจถูกนำไปวางในอุปกรณ์ของท่านโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งจดจำได้ว่าท่านเคยเข้าชมเว็บไซต์หนึ่งๆ ทั้งนี้ เพื่อจัดหาโฆษณาที่เจาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านมากกว่าและเพื่อติดตามลูกค้ามุ่งหวังที่พวกเขาได้สร้างขึ้นและการขายใดๆ อันเป็นผลมาจากโฆษณาหรือแคมเปญโฆษณา อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้โฆษณาว่าท่านคือใคร
Adara
Affiliate Future
Ampex
AppNexus
Bing
Cadreon
DoubleClick
Exponential
Facebook
Flashtalking
Google
IgnitionOne
MarketOne
Media IQ
Mediamath
Rocket Fuel
Run Ads
Silverpop
Sojern
Tapad
The Trade Desk
Tribal Fusion
Turn
Twitter
Unruly Media
Yahoo
MNI
AdaptV
LinkedIn
Rubicon
Microsoft Advertising
Httpool
Ntree
Social sharing AddThis ใช้เพื่อช่วยให้ท่านสามารถแชร์ส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรากับบุคคลที่ติดต่อผ่านอีเมลและโซเชียลมีเดีย อ่านข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ AddThis ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม และวิธีการปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

4.     การปิดใช้งาน/การเปิดใช้งานคุกกี้

ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะเชิงโต้ตอบในเว็บไซต์ของกลุ่ม CX ถ้าปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้โดยสิ้นเชิง

เว้นแต่คุกกี้นี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถยกเลิกคำยินยอมของท่านในการใช้คุกกี้ของเราได้ทุกเมื่อแม้ว่าก่อนหน้านี้ท่านได้ให้คำยินยอมไว้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้คำยินยอมสำหรับคุกกี้ระบบการทำงานบางอย่าง บางส่วนของเว็บไซต์ของกลุ่ม CX อาจไม่สามารถทำงานได้

ท่านสามารถกำหนดความต้องการด้านคุกกี้ของท่านเมื่อท่านมาที่เว็บไซต์ของ CX Group นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธการเข้าร่วมเมื่อใดก็ได้ เพียงแค่ไปที่ การตั้งค่าคุกกี้

 

5.     ไฟล์บันทึก

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP, ประเภทเบราว์เซอร์, ชื่อโดเมน และเวลาในการเข้าถึง ข้อมูลนี้จะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัยของเราเองและแยกต่างหากจากข้อมูลคุกกี้ใดๆ เราไม่ได้เชื่อมโยงที่อยู่ IP ไปยังข้อมูลส่วนตัวใดๆ ในกรณีที่ไม่บ่อยนัก อาจมีการนำที่อยู่ IP ไปใช้เพื่อช่วยในการสกัดกั้นและ/หรือการป้องกันกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำผิดทางอาญาทางเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทภายนอกที่มีการปฏิบัติความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน ท่านควรใช้ความระมัดระวังเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเราและโปรดอ่านข้อความความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งไปยัง หรือได้รับจากบุคคลภายนอกเหล่านี้

 1. เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเพื่อตรวจสอบการใช้งานที่ถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราได้จัดเตรียมมาตรการทางกายภาพ มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
 2. ตัวอย่างเช่น เราใช้โปรโตคอล Secure Socket Layer SSL ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการเข้ารหัสผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมออนไลน์ เมื่อท่านพิมพ์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต ข้อมูลนี้ก็จะถูกแปลงเป็นรหัสโดยอัตโนมัติก่อนที่จะถูกส่งทางอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เรารักษามีการเก็บไว้อย่างปลอดภัย และได้รับป้องกันเพิ่มขึ้นผ่านการใช้งานในการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสมของเรา เมื่อมีการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารกระดาษที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายทิ้งอย่างปลอดภัย และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกอย่างถาวร
 3. นอกจากนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้รัดกุมยิ่งขึ้น ท่านต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส่วนบุคคลของท่านเพื่อเข้าถึงบัญชี Marco Polo Club บนเว็บไซต์ของเรา
 4. ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในบางกรณี เราอาจมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมทั้งผู้ให้บริการที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลของท่าน) โดยมีผลผูกพันพวกเขาให้ต้องป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ที่เรากำหนดไว้เท่านั้น
 1. โปรแกรม Marco Polo Club นี้นำเสนอต่อท่านโดยสายการบิน Cathay Pacific กิจการสายการบินระดับโลกที่มีฐานปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทในเครือและหุ้นส่วนธุรกิจในที่ต่างๆ ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมายังเราในประเทศหนึ่งอาจจะถูกถ่ายโอน, ใช้, ประมวลผล,จัดเก็บ และเข้าถึงได้ทั่วโลกในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศ ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้
 2. นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับ (ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเขตอำนาจศาลของท่าน) บริษัทสาขา, บริษัทในเครือ, หุ้นส่วนทางธุรกิจ, ผู้ให้บริการและบุคคลอื่นๆ ที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาให้แก่ท่านหรือได้รับคำขอจากท่าน เราอาจเปิดเผยข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการและอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น (ภายใต้ข้อ 3 “จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล”)
 3. องค์กรที่สายการบิน Cathay Pacific อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นได้แก่แต่ไม่จำกัดเฉพาะ
  1. บริษัทใดๆ ในกลุ่ม Cathay Pacific ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Asia Miles Limited, Cathay Holidays Limited, Cathay Pacific Catering Services (HK) Ltd, Hong Kong Airport Services Ltd. และ Hong Kong Dragon Airlines
  2. ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ ที่ให้บริการด้านการจัดการ การตลาดและการวิจัย การจัดจำหน่าย การประมวลผลข้อมูล การตลาดทางโทรศัพท์ การสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชำระเงินหรือบริการอื่นๆ แก่สายการบิน Cathay Pacific ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของธุรกิจของบริษัทและ/หรือโปรแกรม Marco Polo Club
  3. หุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ เช่น พันธมิตรของ Marco Polo Club, สายการบิน, กิจการขนส่งทางบกหรือทางทะเล, ผู้ดำเนินการโปรแกรมลอยัลตี้, กิจการโรงแรม, ผู้ออกบัตรเครดิต, ร้านค้าปลีก, ร้านอาหารและบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณสมบัติ การเสนอหรือจัดหาบริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือตอบสนองคำขอของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Marco Polo Club และ
  4. หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ตัวแทน และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล
 4. ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ในกรณีต่อไปนี้ (1) เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมาย, ตามคำสั่งศาล, หรือในการปฏิบัติตามหมายค้นหรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (2) องค์กรสืบสวนสอบสวน (3) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเรากับท่าน (4) เมื่อได้รับคำขอจากหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (เช่น กองตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร และ/หรือด่านควบคุมชายแดน) (5) จากการให้ความยินยอมของท่าน หรือ (6) เป็นไปตามความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลที่กฎหมายกำหนดหรืออื่นๆ จำเป็นต่อการอ้างสิทธิหรือการต่อสู้คดีทางกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งคำแนะนำทางกฎหมาย เพื่อใช้สิทธิและปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเรา เพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา และของบริษัทสาขา บริษัทในเครือของเรา หรือเพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ นอกจากนี้ ยังมีผลบังคับใช้เมื่อเรามีเหตุผลที่เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อระบุ ติดต่อหรือการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่อาจจะก่อให้เกิดการแทรกแซงในสิทธิหรือทรัพย์สินของเราไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคนอื่นอาจได้รับอันตรายจากกิจกรรมดังกล่าว
 5. นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับท่านซึ่งอาจถือว่าเป็น "สินทรัพย์" โดยเกี่ยวข้องกับการผนวกรวมกิจการหรือการขาย (รวมถึงการถ่ายโอนซึ่งดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นฟ้องเพื่อขอล้มละลายหรือความไม่สามารถชำระหนี้) ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน Cathay Pacific ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการขายหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมองค์กร
 6. โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สายการบิน Cathay Pacific เก็บรวบรวมหรือได้มาอาจถูกถ่ายโอนไปยังเขตอำนาจศาลที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าการคุ้มครองในเขตอำนาจศาลของภูมิลำเนาของท่าน โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สายการบิน Cathay Pacific หรือการใช้เว็บไซต์ Cathay Pacific ย่อมแสดงว่าท่านเข้าใจและให้คำยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

เราจะโพสต์บนเว็บไซต์ของเราที่  www.cathaypacific.com หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งนโยบายนี้ในวันที่นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เพื่อที่ว่าท่านจะได้รับแจ้งถึงวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ หากเมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งมาถึงเราภายใต้นโยบายในปัจจุบันในลักษณะที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ในเวลาที่ส่งที่ท่านส่งข้อมูลดังกล่าว ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบและได้รับโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล หรือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกเลิกการเข้าร่วม หรือป้องกันไม่ให้มีการใช้งานดังกล่าว

 1. บางครั้งเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงชื่อของท่านและรายละเอียดการติดต่อท่าน แลข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดในระหว่างการลงทะเบียนครั้งแรกหรือหลังจากนั้น) เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดถึงท่าน เช่น สิ่งพิมพ์ อีเมล โทรศัพท์ และ SMS ที่มีข่าวสาร ข้อเสนอ โปรโมชั่น และข้อเสนอการตลาดร่วมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ [ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลจาก Marco Polo Club หรือไม่ก็ได้] ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ได้แก่
 2. ผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยบริษัทต่างๆ ใน Cathay Pacific Group ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Asia Miles Limited, Cathay Holidays Limited, Cathay Pacific Catering Services (HK) Ltd, Hong Kong Airport Services Limited และ Hong Kong Dragon Airlines รวมถึงรางวัลการเดินทางและรางวัลไลฟ์สไตล์ อาหารและเครื่องดื่ม บริการรับจัดเลี้ยง และบริการภาคพื้นดินและบริการสนามบิน
 3. ผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยพันธมิตรแบรนด์ร่วมของ Marco Polo Club สำหรับรายชื่อพันธมิตร Marco Polo Club ทั้งหมด กรุณาคลิก ที่นี่
  1. บริการด้านการเดินทางทางอากาศและที่พัก
  2. ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ประกันภัย บัตรเครดิต การธนาคาร ปริวรรตเงินตรา และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. รางวัล หรือสิทธิประโยชน์ที่เสนอโดยพันธมิตรของ Marco Polo Club
  4. บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต และบริการมือถือ
  5. บริการด้านการขนส่งที่ไม่ใช่ทางอากาศ เช่น บริการรับส่งไป/กลับโรงแรม บริการรถเช่า บริการรถลีมูซีนและแท็กซี่ กิจการรถประจำทาง กิจการรถไฟ และกิจการเรือนำเที่ยว
  6. บริการด้านอาหาร ไวน์ และเครื่องดื่ม
  7. บริการการเดินทางและสันทนาการ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับแพคเกจวันหยุดที่เสนอโดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ว บัตรเข้าสวนสนุกและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
  8. ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการค้าปลีกอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้
   • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
   • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   • สิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือ การสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์และการสมัครสมาชิกนิตยสาร
   • สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (ภาพและเสียง)
   • ซอฟต์แวร์และเกมคอมพิวเตอร์
   • ของเล่น
   • เครื่องใช้ภายในบ้าน
   • อุปกรณ์กีฬา
   • แฟชั่นและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
   • นาฬิกาและเครื่องประดับ
   • กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือ
   • อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค
   • ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง
   • ของขวัญ ดอกไม้ และตะกร้าของขวัญ
   • บริการด้านสุขภาพและความงาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแพคเกจการตรวจสุขภาพร่างกายและแพคเกจบริการสปา
   • คูปอง บัตรส่วนลด และบัตรของขวัญ
  9. บริการทางวิชาชีพและการให้คำปรึกษา
  10. บัตรชมคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา และงานแสดงศิลปะ และงานอีเวนท์พิเศษอื่นๆ
  11. การซื้อหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 4. ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั้งหมดที่เสนอโดย Asia Miles iShop โดยท่านสามารถดูรายการได้ ที่นี่
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้อาจส่งไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนอกประเทศฮ่องกง
 5. ท่านอาจระบุความยินยอมของท่านดังข้างต้นโดยวิธีต่อไปนี้
  1. เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราผ่านทางเว็บไซต์หรือแบบฟอร์มใดๆ การกาเครื่องหมายในช่องที่แสดงถึงการให้ความยินยอมของท่าน หรือ
  2. เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยทางโทรศัพท์ การแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของเราว่าท่านให้คำยินยอม
 6. ท่านอาจไม่เข้าร่วมในการรับการสื่อสารการตลาดได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยดำเนินการดังนี้
  1. การปฏิบัติตามคำแนะนำในการ "เลือกไม่เข้าร่วม" ที่มีอยู่ในการสื่อสาร
  2. การส่งจดหมายถึงเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น ตามข้อ 4 ของ "วิธีการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน" หรือ
  3. การอัปเดต ความต้องการในการสมัครรับอีเมล ของท่านในโปรไฟล์ของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่จัดหาให้หรือเก็บรวบรวมโดยสายการบิน Cathay Pacific จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยสายการบิน Cathay Pacific เป็นหลัก

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากท่านจะถูกเก็บไว้ในระยะเวลาที่จำกัดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่มันได้รับประมวลผล และนานเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้

การประกาศแจ้งเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและอาจมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ถือว่าการแจ้งประกาศในฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

วันที่มีผลบังคับใช้: 25 มีนาคม 2013