Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Bản tin Cathay Pacific

Tôi có thể thay đổi ngôn ngữ nhận bản tin Cathay Pacific không?

Bản tin của chúng tôi có sẵn bằng nhiều thứ tiếng. Hội viên Asia Miles và người có tài khoản đã đăng ký trên trang cathaypacific.com có thể cập nhật ưu tiên ngôn ngữ trong mục "Ngôn ngữ viết ưu tiên sử dụng" sau khi nhấp vào mục "Ưu tiên về liên lạc".

Đối với hội viên Marco Polo Club, vui lòng cập nhật "Ưu tiên ngôn ngữ" ở phần Các ưu tiên về giao tiếp trong hồ sơ của quý khách.