โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. “การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร” เป็นบริการทางเลือกหนึ่งที่ Cathay Pacific มีให้เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเก็บการจองราคาค่าโดยสารสำหรับการจองเที่ยวบินของ Cathay Pacific โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้
 2. "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" จะมีให้สำหรับการจองผ่านเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ Cathay Pacific เท่านั้น
 3. ระยะเวลาของ "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" (“ระยะเวลาการเก็บการจองราคา”) นี้จะอยู่ที่ 72 ชั่วโมงหลังจากที่มีการยืนยันการจอง
 4. เมื่อเลือก "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" แล้ว ค่าโดยสารของเที่ยวบินนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาการเก็บการจองราคาค่าโดยสาร
 5. การจองราคาค่าโดยสารของเที่ยวบินที่ถูกกำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไข "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" นี้มีวันหมดอายุ และจะไม่สามารถใช้ได้หรือไม่มีผลบังคับ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการเก็บการจองราคาค่าโดยสาร
 6. ท่านต้องแจ้งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องในเวลาที่เลือก "การเก็บการจองราคาค่าโดยสารของท่าน"
 7. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับ "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" (“ค่าธรรมเนียม”) จะถูกเรียกเก็บ ณ เวลาที่ท่านเลือก "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บทั้งกรณีที่ท่านยกเลิกการจองหรือทำการซื้อบัตรโดยสารของท่านภายในระยะเวลาการเก็บการจอง
 8. ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถโอนต่อและไม่สามารถขอคืนเงินได้
 9. หากภายในระยะเวลาที่ท่านได้ทำการเก็บการจองราคาค่าโดยสาร สายการบิน Cathay Pacific ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือ SMS ในกรณีดังกล่าว ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืนโดยให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 10. การจองที่รักษาสิทธิ์ไว้ใน "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" และต่อมาได้ออกบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์สำหรับสหรัฐอเมริกาของเรา อาจได้รับการคืนเงินตามนโยบายการคืนเงินของ Cathay Pacific ฉบับล่าสุด อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสําหรับ “การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร” ได้
 11. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อจำนวนผู้โดยสารต่อการจองหนึ่งครั้ง ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปตามจุดเริ่มออกเดินทางของกำหนดการบินที่จอง
 12. ตัวเลือก "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" จะมีให้บริการสำหรับการจองที่เที่ยวบินแรกจะออกเดินทางในเวลาไม่ต่ำกว่า 7 วัน (168 ชั่วโมง) ขึ้นไปหลังจากที่ผู้จองได้เลือก "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร"
 13. ตัวเลือก “การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร” จะไม่มีสำหรับบางประเทศ ข้อเสนอพิเศษ การจองโรงแรม การจองแพคเกจท่องเที่ยว การจองระหว่างสายการบิน บริการขนส่งภาคพื้นดินละทางอากาศ (บริการร่วม) บางรายการ และการจองที่เป็นรางวัลบัตรโดยสาร Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะให้มี "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" สำหรับเที่ยวบิน, แพคเกจ หรือการจองใด ๆ หรือไม่
 14. ถ้าผู้จองได้เลือก "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าและการประกันภัยการเดินทางอาจไม่สามารถใช้ได้ในเวลานั้น ทั้งนี้ อาจมีการเพิ่มบริการอื่น ๆ สำหรับการจองนั้น ๆ หลังจากที่ท่านได้ทำการจองเสร็จสิ้นและชำระค่าบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินนั้นแล้ว (ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ)
 15. เมื่อท่านเลือก "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" บัตรโดยสารของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องภายใต้การเก็บการจองราคาค่าโดยสารดังกล่าว (รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดที่บันทึกไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารแต่ละใบ) จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเลือก "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" สำหรับผู้โดยสารสองท่านในเที่ยวบินเดียวกัน จะไม่อนุญาตให้ทำการชำระเงิน (และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือวันเดินทาง) สำหรับบัตรโดยสารใบใดใบหนึ่ง
 16. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองเที่ยวบิน (เช่น วันเดินทาง กำหนดการเดินทาง หรือชื่อผู้โดยสาร) เมื่อผู้จองได้เลือก "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" แล้ว ถ้าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับการจองเที่ยวบินนั้น ๆ ท่านจำเป็นจะต้องทำการจองใหม่และจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม
 17. จะมีการเรียกเก็บค่าภาษีและค่าธรรมเนียมบริการสำหรับราคาค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อเมื่อท่านยืนยันการจองและทำการชำระเงินสำหรับบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง
 18. กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หากท่านประสบปัญหายุ่งยากทางเทคนิคเกี่ยวกับ "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร"
 19. Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 20. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษกับในฉบับแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า