โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" เป็นบริการทางเลือกหนึ่งที่ Cathay Pacific มีให้เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเก็บการจองราคาค่าโดยสารสำหรับการจองเที่ยวบินของ Cathay Pacific โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้
 2. "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร"จะมีให้สำหรับการจองผ่านเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ Cathay Pacific เท่านั้น
 3. ระยะเวลาของ"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" ("ระยะเวลาการเก็บการจองราคา") นี้จะอยู่ที่ 72 ชั่วโมงหลังจากที่มีการยืนยันการจอง
 4. เมื่อท่านเลือก "เก็บการจองราคาค่าโดยสาร" ค่าโดยสารของเที่ยวบินที่ท่านเลือกจะถูกจองไว้ในระยะเวลาที่กำหนด
 5. การจองราคาค่าโดยสารของเที่ยวบินภายใต้บริการ"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร"นี้มีวันหมดอายุ และค่าโดยสารดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้หรือไม่มีผลบังคับใช้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาของการเก็บการจองราคาค่าโดยสาร
 6. ท่านต้องแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องในเวลาที่เลือกการเก็บการจองราคาค่าโดยสารของท่าน
 7. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับ"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" ("ค่าธรรมเนียม") จะไม่ถูกเรียกเก็บ ณ เวลาที่ท่านเลือก"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" แต่ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บต่อเมื่อไม่มีการชำระเงินสำหรับการจองเที่ยวบินที่ท่านได้จองไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ของการเก็บการจองราคาดังกล่าว
 8. ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถโอนต่อและไม่สามารถขอคืนเงินได้
 9. คาธรรมเนียมนี้จะถูกเรียกเก็บในแต่ละครั้งและทุกๆ ครั้งที่ท่านเลือก"เก็บการจองราคาค่าโดยสาร" ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเที่ยวบินและเวลาออกเดินทางจากเมืองต้นทางต่างๆ
 10. สมาชิก Marco Polo Club สามารถเก็บการจองราคาค่าโดยสารสำหรับการจองของสมาชิกได้เป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยสมาชิกต้องลงชื่อเข้าใช้โดยระบุหมายเลขสมาชิกที่ถูกต้องก่อนที่จะทำการจองเที่ยวบินบน www.cathaypacific.com
 11. บริการ"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร"จะมีให้สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางภายในเวลาไม่ต่ำกว่า 168 ชั่วโมง (7 วัน) ขึ้นไปหลังจากที่ผู้จองได้เลือก"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร"
 12. ‘การจองราคาค่าโดยสาร’ ไม่มีให้บริการสำหรับบางประเทศ, ข้อเสนอพิเศษ, การจองโรงแรม, การจองแพ็คเกจ, การจองที่มีสายการบินอื่น, การเดินทางภาคพื้นดินหรือทางเรือบางประเภท (บริการที่ใช้รหัสร่วม) และการจองสำหรับรางวัลบัตรโดยสารของเอเชียไมล์
  Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการให้มีหรือไม่มีบริการ ‘การจองราคาค่าโดยสาร’ สำหรับเที่ยวบิน หรือแพ็คเกจ หรือการจองใดๆ ก็ตาม
 13. ถ้าผู้จองได้เลือก"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าและการประกันภัยการเดินทางอาจไม่สามารถใช้ได้ในเวลานั้น ทั้งนี้ ท่านอาจเพิ่มบริการอื่นๆ สำหรับการจองนั้นๆ หลังจากที่ท่านได้ทำการจองเสร็จสิ้นและชำระค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินนั้นแล้ว
 14. เมื่อท่านเลือก"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" บัตรโดยสารของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องภายใต้การเก็บการจองราคาค่าโดยสารดังกล่าว (รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดที่บันทึกไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารแต่ละใบ) จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเลือก"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร"สำหรับผู้โดยสารสองท่านในเที่ยวบินเดียวกัน จะไม่อนุญาตให้ทำการชำระเงิน (และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือวันเดินทาง) สำหรับบัตรโดยสารใบใดใบหนึ่ง และจะถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกเลิกการจองที่ได้เลือกบริการ"การเก็บการจองราคาค่าโดยสารไว้" ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
 15. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองเที่ยวบิน (เช่น วันเดินทาง กำหนดการเดินทาง หรือชื่อผู้โดยสาร) เมื่อผู้จองได้เลือกบริการ"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร"แล้ว ถ้าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับการจองเที่ยวบินนั้นๆ ท่านจำเป็นจะต้องทำการจองใหม่และจะต้องถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 16. ถ้าท่านเลือกบริการ"เก็บการจองราคาค่าโดยสาร"ในสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนถึงเวลาออกเดินทางของช่วงการบินแรก และได้ทำการยกเลิกผ่าน "จัดการการจอง" บนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ Cathay Pacific จะมีผลดังนี้ (1) ถ้ายกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้เลือกบริการ"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ (2) ถ้ายกเลิกหลังจากที่ได้เลือกบริการ"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร"ไปแล้วเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและจะไม่สามารถขอเงินคืนได้
 17. ถ้าภายในระยะเวลาของการเก็บการจองราคาค่าโดยสารของท่าน ทางสายการบิน Cathay Pacific ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือ SMS ในกรณีดังกล่าว ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิก"การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร"โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 18. จะมีการเรียกเก็บค่าโดยสาร ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ทั้งหมดต่อเมื่อท่านยืนยันการจองและทำการชำระเงินสำหรับบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง
 19. กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่านหากท่านประสบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการการเก็บการจองราคาค่าโดยสารของการจองของท่าน
 20. Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 21. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษกับในฉบับแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า