โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

กฎหมายและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของ Cathay Pacific - ภาคผนวกของยุโรป

ภาคผนวกนี้มีผลบังคับใช้ถ้าท่านอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในระหว่างที่ท่านติดต่อกับเรา (ยกเว้นกรณีที่ท่านอยู่ใน EEA เพื่อจุดประสงค์ด้านการเดินทางเพียงอย่างเดียว)

1. การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

1.1 เราจะเก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน1 ตัวอย่างเช่น เมื่อเราดำเนินการตามคำขอบริการความช่วยเหลือในการเข้าออกหรือความช่วยเหลือด้านการแพทย์พิเศษ หรือเงื่อนไขด้านอาหารพิเศษซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้ความเชื่อทางศาสนาของท่าน เช่น อาหารฮาลาลหรืออาหารโคเชอร์

1.2 โดยทั่วไป เราจะขอคำยินยอมจากท่านเมื่อเก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เว้นแต่เราได้รับอนุญาตในลักษณะอื่นให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป (กฎหมาย EU DP) หรือกฎหมายของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ที่ท่านประจำอยู่

 

2. เหตุใดเราจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูล และเราเปิดเผยข้อมูลนี้แก่ใคร

2.1 หลักทางกฎหมายหรือ "เหตุผล" ของการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้นั้น ได้ระบุรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย EU DP กำหนด ในตารางด้านล่าง เราได้เชื่อมโยงจุดประสงค์แต่ละข้อที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กับความชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล เหตุผลในการใช้งาน
(เหตุผลที่ระบุอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกิจกรรมการประมวลผลเฉพาะนั้นๆ และข้อมูลส่วนบุคคลที่นำไปประมวลผล)
พื่อจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ให้แก่ท่านและจัดการด้านการเดินทางของท่าน (4.1 (ก)) - การดำเนินการสัญญา
- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่ออนุญาตให้เราปฏิบัติตามข้อผูกพันและจัดหาบริการให้แก่ท่าน)
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
- การให้คำยินยอม
เพื่อปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการของเราให้เหมาะสำหรับท่าน (4.1 (ข)) - การดำเนินการสัญญา
- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่ออนุญาตให้เราจัดหาและปรับปรุงการบริการของเรา)
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
- การให้คำยินยอม
เพื่อให้บริการสนับสนุนแก่ลูกค้า (4.1 (ค)) - การดำเนินการสัญญา
- ข้อผูกพันตามกฎหมาย
- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่ออนุญาตให้เราโต้ตอบกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเรา)
เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด (4.1 (ง)) - การให้คำยินยอม (ซึ่งสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ)
เพื่อดำเนินการและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนนและโปรแกรมสะสมคะแนนอื่นๆ ของพันธมิตรของเรา (4.1 (จ)) - การให้คำยินยอม
- การดำเนินการสัญญา
- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่ออนุญาตให้เราปรับเปลี่ยนบริการต่างๆ ให้เหมาะกับท่าน)
เพื่อการติดต่อทางสังคม (4.1 (ฉ)) - ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้เราสามารถดูแลจัดการและดำเนินการกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของเราโดยท่าน)
เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการต่างๆ ของเรา (4.1 (ช)) - ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่ออนุญาตให้เราสามารถรักษาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของเรา)
สำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยและกิจกรรมเกี่ยวกับการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (4.1 (ช))
- ข้อผูกพันที่ชอบด้วยกฎหมาย - การอ้างสิทธิตามกฎหมาย
- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล)
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
- การอ้างสิทธิตามกฎหมาย
- ผลประโยชน์ที่สำคัญมาก
- ผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
- ผลประโยชน์สาธารณะในเรื่องสาธารณสุข
เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการบริหารงาน (4.1 (ฌ))
- การดำเนินการสัญญา
- ข้อผูกพันตามกฎหมาย
- การอ้างสิทธิตามกฎหมาย
- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้เราสามารถปกป้องท่านจากการฉ้อโกงและกิจกรรมอื่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย)
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
- การอ้างสิทธิตามกฎหมาย
- ผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

3. เหตุผลทางกฎหมายของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

3.1 เหตุผลทางกฎหมายของการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ มีดังนี้

(ก) การให้คำยินยอม: เมื่อท่านให้คำยินยอมแก่เราในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในย่อหน้า [8.4] ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

(ข) การดำเนินการของสัญญา: เมื่อเราได้รับการกำหนดให้เก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดหาบริการให้แก่ท่านตามที่เราได้ตกลงไว้ในสัญญาว่าจะจัดหาให้แก่ท่าน เช่น เมื่อท่านจองเที่ยวบินกับเรา หรือการใช้บริการขนส่งของเรา

(ค) ข้อผูกพันตามกฎหมาย: เมื่อเราจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา

(ง) ผลประโยชน์ที่สำคัญมาก: เมื่อเราจำเป็นจะต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของท่านหรือบุคคลภายนอกอื่น เช่น เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

(จ) ผลประโยชน์สาธารณะ: เมื่อเราจำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

(ฉ) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย: เมื่อเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่าน เราจะพึ่งพาเหตุผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อเราพิจารณาแล้วว่า ผลประโยชน์ของเราในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่ได้ครอบงำผลประโยชน์ใดๆ ที่ท่านอาจมีอยู่ (หรือความไม่ยุติธรรมใดๆ ที่ท่านอาจได้รับ) เนื่องจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้
 

เหตุผลทางกฎหมายในการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนไปใช้ ได้แก่

(ช) การให้คำยินยอม: เมื่อท่านให้คำยินยอมแก่เราในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในย่อหน้า [8.4] ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

(ซ) ผลประโยชน์ที่สำคัญมาก: เมื่อเราจำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญมากของท่านหรือบุคคลภายนอกอื่น โดยที่ท่านหรือบุคคลอื่นสามารถให้คำยินยอมโดยทางกายภาพหรือทางกฎหมาย

(ฌ) การอ้างสิทธิตามกฎหมาย: เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นสำหรับเราในการกำหนดหรือดำเนินการปกป้องการอ้างตามกฎหมายใดๆ

(ญ) ผลประโยชน์ของสาธารณะที่สำคัญ: เมื่อเราจำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญที่ระบุไว้ในกฎหมายของ EU หรือกฎหมายของรัฐสมาชิกที่ท่านพำนักอาศัยอยู่

(ฎ) ผลประโยชน์ของสาธารณะในเรื่องสาธารณสุข: เมื่อเราจำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลของผลประโยชน์สาธารณะในเรื่องสาธารณสุข เช่น การปกป้องภัยคุกคามข้ามพรมแดนต่อสุขภาพในขั้นร้ายแรง ตามที่ระบุในกฎหมายของ EU หรือกฎหมายของรัฐสมาชิกที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
 

4. การจัดทำโปรไฟล์

4.1 เราจะวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของเรา (รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่เราเก็บรวบรวมมาจากพันธมิตรโครงการสะสมคะแนนและพันธมิตรอื่นๆ ของเรา) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาด เพื่อระบุว่าข้อเสนอใดมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดต่อลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในสภาวะและในเวลาที่แตกต่างกัน เราเรียกการจัดทำนี้ว่า "การแบ่งส่วนตลาด" ในการทำเช่นนี้ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมาจากลูกค้าโดยตรง ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมาจากบริษัทในเครือและพันธมิตรอื่นๆ ของเรา รวมทั้ง Asia Miles ในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติการซื้อของลูกค้าของเราและการติดต่อกับเรา ในบางครั้ง เราจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับตัวคุณเพื่อจัดคุณเข้าในส่วนตลาดใดส่วนตลาดหนึ่ง เราจะใช้ส่วนตลาดนั้นๆ ที่ท่านถูกจัดให้อยู่ ในการปรับเปลี่ยนการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดของเราให้เหมาะกับท่าน รวมทั้งข้อเสนอและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณ

4.2 คุณมีสิทธิที่จะเลือกไม่เข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดทางตรงของเรา และการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการตลาดทางตรงของเราที่จัดส่งถึงท่านได้ตลอดเวลา คุณสามารถใช้สิทธินี้ โดยการติดต่อเราโดยเป็นไปตามข้อ 8.4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


5. กระบวนการตัดสินใจของเรา

5.1 เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อทำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับตัวท่านและการมีสิทธิของท่านในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อป้องกันการนำบริการของเราไปใช้ในทางมิชอบ, เพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา หรือเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง การตัดสินใจบางส่วนเหล่านี้อาจดำเนินการโดยอัตโนมัติ รวมถึงโดยการจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับข้อมูลในแบบจำลองความเสี่ยงบางอย่างที่เราได้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปรับปรุงแบบจำลองดังกล่าวเพิ่มเติม
 

6. การส่งออกภายนอก EEA

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเข้าถึงโดยพนักงานหรือซัพพลายเออร์, ถูกถ่ายโอน และ/หรือจัดเก็บไว้ภายนอก EEA รวมถึงประเทศต่างๆ ที่อาจมีการคุ้มครองข้อมูลในระดับต่ำกว่า  ภายใต้กฎหมาย EU DP

6.2 เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะเมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากภายใน EEA ไปนอก EEA เมื่อเราทำเช่นนี้ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกถ่ายโอน 

6.3 เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาที่คณะกรรมาธิการยุโรปให้อนุญาต ซึ่งกำหนดข้อผูกพันต่างๆ ในการปกป้องข้อมูลต่อผู้รับโดยตรง หรือที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย EU DP

6.4 โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในย่อหน้า [8.4] ของนโยบายความเป็นส่วนตัวหากท่านต้องการจะดูสำเนามาตรการปกป้องที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเรานำมาใช้กับการส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

7. ระยะเวลาการเก็บรักษา

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการข้อมูลตามจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรักษาสิ่งต่อไปนี้ (1) รายละเอียดธุรกรรมบางอย่าง (เช่น ประวัติเที่ยวบิน) และจดหมายโต้ตอบจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาในการอ้างสิทธิที่เกิดจากการทำธุรกรรมกับเรา (ซึ่งโดยทั่วไปจะประมาณ 6 ถึง 10 ปีหลังจากมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และในบางกรณีอาจมีระยะเวลาที่สั้นกว่านี้) หรือ (2) ข้อมูลบางอย่างที่เป็นไปตามกฎข้อบังคับในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว หากข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เราอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุชื่อได้และไม่อาจแก้ไขกลับได้ (ในกรณีที่เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อและใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อนั้น) หรือทำลายข้อมูลทิ้งอย่างปลอดภัย
 

8. สิทธิของท่าน

8.1 เพิ่มเติมจากย่อหน้า 8 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิภายใต้กฎหมาย EU DP ที่ขอให้เราดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ให้รายละเอียดแก่ท่านเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ข) ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินการต่อ และ

(ค) จำกัดวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขณะที่เราพิจารณาคำถามหรือข้อร้องเรียนที่ท่านได้แจ้งมา

โปรดทราบว่าเราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อเราดำเนินการตามคำขอของท่านในการใช้สิทธิดังข้างต้น

8.2 นอกจากนี้ ในบางกรณี ท่านมีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เพิกถอนการให้คำยินยอม หากมีการดำเนินการกับข้อมูลตามการให้คำยินยอม และ

(ข) คัดค้านการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเพื่อ"ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย " หรือ"ผลประโยชน์สาธารณะ" ยกเว้นเหตุผลของเราในการดำเนินการที่สำคัญดังกล่าวครอบงำผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่าน

(ค) คัดค้านกิจกรรมการตลาดทางตรง (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว) ได้ทุกเมื่อ

8.3 ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ [8.4] ของนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดทราบว่าเราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อเราดำเนินการตามคำขอของท่านในการใช้สิทธิเหล่านี้

8.4 ผู้โดยสารที่ต้องการใช้สิทธิ์ตามกฏหมาย และผู้โดยสารที่ต้องการข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเราได้ที่ dpo@cathaypacific.com หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ด้านล่าง

The Data Protection Officer
Cathay Pacific Airways Limited
6th Floor Cathay Pacific City
8 Scenic Road
Hong Kong International Airport
Lantau
Hong Kong

8.5 สิทธิเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ (เช่น การป้องกันหรือการตรวจหาการก่ออาชญากรรม) และผลประโยชน์ของเรา (เช่น การดูแลรักษาสิทธิพิเศษตามกฎหมาย) เรามีเป้าหมายที่จะตอบสนองคำขอเหล่านี้ภายใน 30 วัน

8.6 ถ้าเราไม่สามารถตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาที่ท่านร้องเรียนมา ท่านมีสิทธิที่จะติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่ปกป้องข้อมูลในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่

 

หมายเหตุ 1 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป (กฎหมาย EU DP) ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องได้รับการปกป้องเพิ่มเติม ข้อมูลประเภทต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือรสนิยมทางเพศ และข้อมูลพันธุกรรมและข้อมูลชีวภาพของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายอาญาและการกระทำผิดที่ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายใต้กฎหมาย EU DP

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกของยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกสำหรับนอกสหภาพยุโรป

เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Pacific (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

การแจ้งเตือนผู้โดยสารเรื่องกฎบัตรสิทธิในการเดินทางไป/จากอินเดีย (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายบริการการบินของอิสราเอล (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

เงื่อนไขของสัญญา/ประกาศ &ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศ EC 889 สำหรับผู้โดยสาร/สัมภาระของผู้โดยสาร (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลด Reader โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ Adobe ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific