โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก Cathay

ข้อกําหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสมาชิก Cathay ("ข้อกําหนดและเงื่อนไข")

โปรแกรมสมาชิก Cathay นำเสนอโดย Asia Miles Limited ("AML", ",เรา", หรือ "ของเรา")

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำกับดูแลความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่าง AML และสมาชิกของโปรแกรมสมาชิก Cathay โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจํากัดและข้อยกเว้นความรับผิดที่เป็นประโยชน์ต่อ AML, Cathay Pacific Airways Limited ("สายการบิน Cathay Pacific" หรือ "Cathay Pacific") และพันธมิตร

เกี่ยวกับโปรแกรม

 1. โปรแกรมสมาชิก Cathay นี้ดำเนินการโดย AML Cathay Pacific Airways Ltd (CPA) เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของ AML โดยมีส่วนปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทในเครือ และพันธมิตรในทั่วโลก
 2. โปรแกรมสมาชิก Cathay เปิดรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไป ผู้เยาว์ (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก Cathay การเป็นสมาชิกจะได้รับการยอมรับโดยดุลยพินิจของ AML แต่เพียงผู้เดียว
 3. สมาชิกจะได้รับหมายเลขสมาชิกและบัตรสมาชิกดิจิทัลที่สามารถดูได้ในบัญชีสมาชิกในแอป Cathay Pacific หรือแอป Asia Miles by Cathay สมาชิกอาจขอบัตรสมาชิกตัวจริงและ AML อาจตัดสินใจออกบัตรสมาชิกตัวจริง การใช้หมายเลข/บัตรนี้และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของ AML, CPA และพันธมิตรทั้งหมด
 4. การเป็นสมาชิกของโปรแกรมสมาชิก Cathay และบัตรสมาชิก ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้และต้องใช้โดยสมาชิกเท่านั้น การนำสถานภาพสมาชิก บัตรสมาชิก หรือสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมไปในทางที่ผิด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการฉ้อโกงและการกระทําผิด อาจส่งผลให้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกหรือถูกระงับการเป็นสมาชิก หรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์
 5. AML ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโครงสร้าง สิทธิประโยชน์ และคุณลักษณะอื่น ๆ ของโปรแกรมสมาชิก Cathay รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือยุติโปรแกรมสมาชิก Cathay ได้ทุกเมื่อ แม้ว่า AML จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิก Cathay และ/หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ แต่ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่จะต้องติดตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดของโปรแกรมสมาชิก Cathay และข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่เสมอ การที่สมาชิกนำ Asia Miles ไปใช้ไม่ว่าในลักษณะใด จะถือว่าสมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่เกิดขึ้น AML, CPA และ/หรือพันธมิตรจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลจากการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมสมาชิก Cathay หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 6. สมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะไม่ได้รับข้อมูลส่งเสริมการขายใด ๆ
 7. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของตน และ AML และ CPA จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเปิดเผยรหัสผ่านของสมาชิก ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ซึ่งทำให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงบัญชีของสมาชิกในการทําธุรกรรมได้
 8. AML ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบสวนหรือตรวจสอบบัญชีสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรใด ๆ และกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ ในระหว่างการสอบสวนหรือการตรวจสอบ บัญชีของสมาชิกจะถูกระงับไว้ชั่วคราว และสมาชิกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีของตนและไม่สามารถทําธุรกรรมใด ๆ 
 9. ไม่อนุญาตให้ขายหรือแลกเปลี่ยน Asia Miles, รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของโปรแกรม และการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ Asia Miles หรือรางวัลทั้งหมดถูกริบและถูกยกเลิกการเป็นสมาชิก ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่ได้รับหรือเกิดขึ้นกับ AML, CPA และ/หรือพันธมิตร
 1. ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ในเว็บไซต์หรือแอป Cathay Pacific หรือ Cathay App และสามารถแจ้งหมายเลขสมาชิกของตนและสะสม Asia Miles ได้ทันที อย่างไรก็ตาม ไมล์สะสม Asia Miles จะได้รับการยอมรับจาก AML ในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก Cathay เท่านั้น AML อาจขอข้อมูลและ/หรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัคร หลังจากที่ได้ยื่นใบสมัครและก่อนที่จะได้รับการยอมรับจาก AML ในการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก Cathay
 2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองในใบสมัคร จะมีการส่งรหัส OTP จะไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง และบุคคลนั้นต้องป้อนรหัส OTP ดังกล่าวเพื่อดําเนินการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ 
 3. หากแบบฟอร์มใบสมัครไม่ถูกต้อง ก็จะไม่ได้รับการดําเนินการเว้นแต่ผู้สมัครจะกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง
 4. การเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิก Cathay จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ AML แต่เพียงผู้เดียว และ AML อาจปฏิเสธการเป็นสมาชิกของผู้สมัคร
 5. ไม่อนุญาตการเป็นสมาชิกหลายบัญชี สมาชิกแต่ละคนต้องมีบัญชีสมาชิกเพียงบัญชีเดียว
 6. เมื่ออัปเกรดเป็นสถานะ Silver ขึ้นไป สมาชิกจะได้รับป้ายชื่อสัมภาระส่วนบุคคล สมาชิกอาจขอชุดป้ายติดสัมภาระแบบส่วนตัวเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ และอาจมีค่าธรรมเนียมสําหรับชุดป้ายชื่อติดสัมภาระแบบส่วนตัวเพิ่มเติมแต่ละชุด ตามสถานะการเป็นสมาชิกในโปรแกรมสมาชิก Cathay ของตน อาจมีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้ในเว็บไซต์ ซึ่ง AML อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวข้อ ‘Status Points และสถานะการเป็นสมาชิก’ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 
 1. บัญชีสมาชิกโปรแกรม Cathay อาจถูกยกเลิกหากบัญชีสมาชิกไม่มีการบันทึกกิจกรรมใด ๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 36 เดือน และ Asia Miles, Status Points และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้ในบัญชีจะถูกยกเลิก
 2. สมาชิกอาจยุติการเป็นสมาชิกของตนเมื่อใดก็ได้โดยปฎิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรา, แอป Cathay Pacific หรือแอป Asia Miles by Cathay หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ทุกเมื่อ ซึ่งเมื่อยุติการเป็นสมาชิกแล้ว Asia Miles หรือ Status Points ที่เหลืออยู่และสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ยังไม่ได้ใช้หรือยังไม่มีการอ้างสิทธิ์ จะถูกยกเลิก ภายใต้สถานการณ์ปกติ เราจะทําการตรวจสอบยืนยันและดําเนินการยกเลิกบัญชีของท่านภายใน 15 วันทําการหลังจากยืนยันตัวตนของท่าน
 3. AML อาจยุติสถานภาพสมาชิกของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง สิทธิ์ในการใช้บัตรสมาชิก (ถ้ามี) และการเข้าถึงหรือการใช้บริการโปรแกรมสมาชิก สิ่งอำนวยความสะดวก และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของโปรแกรมสมาชิก Cathay โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก AML เชื่อว่าสมาชิกประพฤติมิชอบหรือฉ้อโกง, ใช้สิทธิประโยชน์และรางวัลต่าง ๆ ของโปรแกรมสมาชิก Cathay ในทางที่ผิด และ/หรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีดังกล่าว AML อาจยกเลิกคะแนน Asia Miles และ Status Points ทั้งหมด และ/หรือรางวัลที่สมาชิกแลกมา (ตามที่เกี่ยวข้อง)
 4. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย AML ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีสมาชิกที่ซ้ำซ้อน หากสมาชิกได้เปิดบัญชีสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชี และยกเลิกไมล์สะสม Asia Miles ที่เหลืออยู่ในบัญชีและ/หรือการแลกรางวัลใด ๆ (ที่เกี่ยวข้อง) 
 5. นอกจากนี้ Asia Miles ยังอาจยุติสถานภาพสมาชิกของสมาชิกโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และในกรณีดังกล่าว สมาชิกอาจได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า Asia Miles และ Status Points ที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดจะถูกยกเลิก นอกจากนี้ AML อาจยกเลิกหรือระงับสิทธิของสมาชิกในการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในฐานะสมาชิกโปรแกรม Cathay และสิทธิประโยชน์และบริการใด ๆ ที่สมาชิกพึงมี 
 6. การยุติสถานภาพสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ จะดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงสิทธิสะสมและการแก้ไขของ Asia Miles, สายการบิน Cathay Pacific, พันธมิตร และสมาชิก ณ วันที่ยุติการเป็นสมาชิกนั้น
 7. ในกรณีที่สมาชิกได้เสียชีวิตลง บัญชีสมาชิกจะถูกปิดและไมล์สะสม Asia Miles, Status Points และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ของบัญชีนั้น จะถูกยกเลิก
 8. หากสมาชิกได้แลกรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินหรือรางวัลอื่นๆ สําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยการฉ้อโกง สมาชิกจะต้องรับผิดต่อ Asia Miles, สายการบิน Cathay Pacific หรือพันธมิตรอย่างไม่จำกัดในราคาเต็มของรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่ได้รับ และต้องชำระค่าใช้จ่ายและมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Asia Miles, สายการบิน Cathay Pacific หรือพันธมิตร อันเป็นผลมาจากการแลกรางวัลดังกล่าว
 1. สมาชิกสามารถสะสม Status Points จากเที่ยวบินของ Cathay Pacific และเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร oneworld เที่ยวบินที่สมาชิกมีสิทธิสะสม Status Points จะถูกกําหนดโดยสายการบิน Cathay Pacific และ AML และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สายการบิน Cathay Pacific และ AML อาจระบุวิธีการเพิ่มเติมเพื่อให้สมาชิกได้รับ Status Points เป็นครั้งคราว
 2. จํานวน Status Points ของสมาชิกจะเป็นสิ่งที่กำหนดสถานะการเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสมาชิก Cathay 
 3. สถานะการเป็นสมาชิกแบ่งออกเป็น 4 ระดับด้วยกันภายใต้โปรแกรมสมาชิก Cathay:
  1. กรีน
  2. ซิลเวอร์
  3. โกลด์
  4. ไดมอนด์
  สถานะเริ่มต้นของการเป็นสมาชิกคือ กรีน (Green) สมาชิกสามารถเลื่อนไปสู่สถานะที่สูงขึ้นได้โดยการสะสม Status Points 
 4. รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนคะแนนสถานะที่กําหนดสําหรับสถานะสมาชิกแต่ละสถานะของโปรแกรมสมาชิก Cathay และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (รวมถึงการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร) ที่เกี่ยวข้องกับสถานะแต่ละรายการมีเผยแพร่ในเว็บไซต์และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 
 5. การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศที่ห้องรับรองผู้โดยสารตั้งอยู่ และนโยบายของผู้ดําเนินงานห้องรับรองผู้โดยสารนั้น
 6. AML อาจเปลี่ยนแปลงจํานวน Status Points ที่กําหนดไว้สำหรับแต่ละสถานะการเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสมาชิก Cathay เป็นครั้งคราว  
 7. หากต้องการสะสม Status Points สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกของตนในเวลาที่ทําการจอง สมาชิกอาจได้รับคำขอให้แจ้งหมายเลขสมาชิกของตนเมื่อเช็คอิน 
 8. Status Points จะถูกโอนเข้าบัญชีของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิก Cathay เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
 9. สมาชิกไม่สามารถโอน Status Points ไปยังโปรแกรมของสายการบินอื่น และไม่สามารถโอนให้แก่สมาชิกท่านอื่นได้
 10. สมาชิกต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าได้แจ้งหมายเลขสมาชิกและชื่อของตนแล้ว เพื่อที่จะมีสิทธิได้รับ Status Points และชื่อที่แจ้งควรตรงกับชื่อที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับโปรแกรมสมาชิก Cathay
 11. ระยะเวลาการสะสม Status Points คือ 12 เดือนโดยเริ่มจากวันแรกที่เป็นสมาชิกของสมาชิกแต่ละคน หรือหากสมาชิกได้สะสม Status Points ครบตามจำนวนที่กําหนดในการเลื่อนสถานะ หรือระยะเวลา 12 เดือนโดยเริ่มจากวันที่สมาชิกได้เลื่อนสถานะไปสู่ระดับที่สูงกว่าหนึ่งขั้น  
 12. Status Points จะหมดอายุและจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสมาชิกแต่ละคน หากสมาชิกสะสม Status Points ไม่ครบตามจำนวนที่กําหนดเพื่อเลื่อนไปสู่สถานะในระดับถัดไป หรือเพื่อรักษาสถานะในปัจจุบันของตนไว้ (ยกเว้นสถานะกรีน) ในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิก หากเป็นเช่นนั้น สถานะของสมาชิกก็จะถูกตั้งค่าใหม่เป็นสถานะกรีน    
 13. หากสมาชิกสะสม Status Points ได้ครบตามจํานวนที่กำหนดเพื่อเลื่อนไปสู่สถานะในระดับถัดไป สมาชิกก็จะได้รับการเลื่อนไปยังสถานะในระดับถัดไปโดยอัตโนมัติ และ Status Points ของสมาชิกดังกล่าวจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ สมาชิกต้องสะสม Status Points ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรักษาหรือเลื่อนไปสู่สถานะในระดับถัดไปภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ที่ได้รับการเลื่อนมาสู่สถานะในปัจจุบัน ไม่เช่นนั้นสถานะดังกล่าวของสมาชิกจะหมดอายุลงและจะถูกรีเซ็ตเป็นสถานะกรีน 
 14. สมาชิกไม่สามารถสะสม Status Points สําหรับเที่ยวบินที่ตนได้รับคะแนนสะสมของโปรแกรมการสะสมไมล์ของสายการบินอื่น 
 15. สมาชิกสามารถสะสม Status Points ร่วมกับ Asia Miles ได้เมื่อเดินทางกับสายการบินใด ๆ ที่เป็นสายการบินพันธมิตร oneworld 
 16. สมาชิกจะได้รับ Status Points ตามระดับของอัตราค่าโดยสารจริงที่เดินทาง และไม่ใช่ระดับอัตราค่าโดยสารที่ได้รับการอัปเกรด หากไม่ได้มีการจองหรืออัปเกรดบัตรโดยสารผ่านการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้ สมาชิกจะได้รับ Status Points ตามระดับของอัตราค่าโดยสารที่อัปเกรดแล้ว หากทำการจองและอัปเกรดบัตรโดยสารนั้นผ่านการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้ 
 17. สมาชิกไม่สามารถสะสม Status Points จากบัตรโดยสารใด ๆ ที่แลกด้วยไมล์สะสม Asia Miles หรือคะแนนสะสมอื่น ๆ ของโปรแกรมการสะสมไมล์ของสายการบินได้
 18. สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อถึงระดับคะแนนที่กำหนด (Mid-Status Benefits) หากสมาชิกสะสม Status Points ได้เป็นจำนวนมากพอ โปรดดูที่เว็บไซต์เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 
 19. หากเที่ยวบินของสมาชิกถูกยกเลิกเนื่องด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินพันธมิตร oneworld รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะสภาพอากาศที่แปรปรวน ภาวะสงคราม โรคระบาดใหญ่ หรือภัยธรรมชาติ และสมาชิกได้ถูกย้ายจากสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินพันธมิตร oneworld ไปยังสายการบินอื่น สมาชิกจะได้รับ Status Points ในส่วนของช่วงเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกของบัตรโดยสารที่ซื้อโดยอิงตามกําหนดการเดินทางเดิม 
 20. สมาชิกที่สะสม Status Points ไม่ได้ครบตามจำนวนที่กําหนดเพื่อเลื่อนไปสู่สถานะในระดับถัดไปหรือเพื่อรักษาสถานะปัจจุบัน (ยกเว้นจากสถานะกรีน) จะยังคงเป็นสมาชิกระดับกรีน

 1. สิทธิประโยชน์ตามระดับสถานะจะมีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific เท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 
 2. การจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ / ที่นั่งที่เป็นที่ต้องการ
  1. สิทธิประโยชน์ของการเลือกที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ / ที่นั่งที่เป็นที่ต้องการจะช่วยให้สมาชิกระดับโกลด์และระดับไดมอนด์สามารถจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ / ที่นั่งที่เป็นที่ต้องการได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดและเงื่อนไข โปรดดูที่เว็บไซต์เพื่อทราบรายละเอียดล่าสุด
  2. หากต้องการรับสิทธิประโยชน์จากที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ / ที่นั่งที่เป็นที่ต้องการ สมาชิกระดับโกลด์และไดมอนด์ต้องจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษหรือที่นั่งที่เป็นที่ต้องการเมื่อซื้อบัตรโดยสาร หรือเลือกที่นั่งดังกล่าวหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ซึ่งสามารถทําได้ผ่านฟังก์ชัน ‘จัดการการจองของฉัน’ ในเว็บไซต์ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของสายการบิน Cathay Pacific และขอที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ หรือแจ้งความประสงค์ที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน
  3. ผู้ถือบัตรโดยสารโดยการแลกไมล์สามารถขอที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ / ที่นั่งที่เป็นที่ต้องการได้
  4. หากต้องการที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ / ที่นั่งที่เป็นที่ต้องการนั้น ต้องแจ้งขอใช้สิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
  5. ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยใช้บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลําพัง และการจองโดยเดินทางพร้อมกับเด็กและ/หรือทารก จะไม่สามารถจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ / ที่นั่งที่เป็นที่ต้องการได้
 3. การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้า
  1. สิทธิประโยชน์ของการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าจะเปิดโอกาสให้สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์สามารถสํารองที่นั่งของตนได้ ณ เวลาที่ซื้อบัตรโดยสารตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยขึ้นอยู่กับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  2. นอกจากนี้ ผู้ร่วมเดินทางของสมาชิกยังสามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าได้เมื่อเดินทางร่วมกับสมาชิกภายใต้การจองรายการเดียวกัน
  3. สมาชิกต้องเช็คอินภายในอย่างน้อย 20 นาทีก่อนที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินของท่านจะปิดให้บริการ ไม่เช่นนั้นที่นั่งที่ท่านสำรองไว้จะถูกปล่อยออกไป
  4. ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยรับบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลําพัง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้า
  5. ราคาบัตรโดยสารแบบหมู่คณะไม่สามารถได้รับสิทธินี้
 4. สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนและสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อนของเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand:
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊คแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific มีสิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนและขึ้นเครื่องก่อน
 5. สิทธิพิเศษในการเช็คอินออนไลน์:
  1. สมาชิกทุกคนสามารถเช็คอินออนไลน์หรือในแอป Cathay Pacific ได้สำหรับเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific โดยต้องดำเนินการล่วงหน้าภายใน 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง 
 6. สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อน:
  1. สมาชิกทุกคนสามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์เฉพาะของโปรแกรมสมาชิก Cathay ได้สําหรับเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific ถ้ามีเคาน์เตอร์ดังกล่าวให้บริการ
  2. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ สามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
  3. สมาชิกระดับไดมอนด์สามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้ ถ้ามี
  4. นอกจากนี้ ผู้ร่วมเดินทางของสมาชิกยังสามารถได้รับสิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อน เมื่อเดินทางร่วมกับสมาชิกภายใต้การจองรายการเดียวกัน
  5. อาจมีกฎระเบียบและข้อจํากัดอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงผู้ถือบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของสายการบิน Cathay Pacific และ/หรือ AML โปรดดูที่เว็บไซต์เพื่อทราบรายละเอียด หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของสายการบิน Cathay Pacific และ/หรือ AML ที่เกี่ยวข้อง 
 7. สิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อน:
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ได้รับสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อน
  2. นอกจากนี้ ผู้ร่วมเดินทางของสมาชิกยังสามารถได้รับสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อน เมื่อเดินทางร่วมกับสมาชิกภายใต้การจองรายการเดียวกัน
  3. อาจมีการบังคับใช้กฎระเบียบและข้อจํากัดอื่น ๆ รวมถึงผู้ถือบัตรเครดิตแบรนด์ร่วม CPA และ/หรือ AML โปรดดูที่เว็บไซต์เพื่อทราบรายละเอียด และข้อกําหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของสายการบิน Cathay Pacific และ/หรือ AML ที่เกี่ยวข้อง 
 8. การได้รับสิทธิก่อนในการแสตนด์บายสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand:
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊คแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific จะได้รับสิทธิก่อนสำหรับผู้โดยสารสแตนด์บาย
  2. สมาชิกระดับไดมอนด์มีสิทธิพิเศษสูงกว่าสมาชิกระดับโกลด์และระดับซิลเวอร์ และสมาชิกระดับโกลด์มีสิทธิพิเศษสูงกว่าสมาชิกระดับซิลเวอร์ ในส่วนของการได้รับสิทธิก่อนสำหรับบัตรโดยสารสแตนด์บาย
 9. รับประกันที่นั่งชั้นประหยัด:
  1. สมาชิกระดับโกลด์และระดับไดมอนด์มีสิทธิได้รับการรับประกันที่นั่งชั้นประหยัดสําหรับเที่ยวบินของสายการบิน Cathay Pacific ที่ซื้อในอัตราค่าโดยสารระดับ Y
  2. สมาชิกระดับโกลด์ต้องสำรองที่นั่งดังกล่าวก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
  3. สมาชิกระดับไดมอนด์ต้องสำรองที่นั่งดังกล่าวก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  4. การรับประกันที่นั่งชั้นประหยัดไม่สามารถใช้ได้กับค่าโดยสารแบบหมู่คณะ, ส่วนลด ID/AD, บัตรโดยสารแบบบาร์เตอร์หรือข้อตกลงการค้า, บัตรโดยสารที่ได้รับเป็นรางวัล, บัตรโดยสารที่บริจาค หรือบัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์
  5. ที่นั่งที่รับประกันทั้งหมดต้องมีการออกบัตรโดยสารและจำกัดเพียงหนึ่งที่นั่งต่อสมาชิกหนึ่งท่านต่อเที่ยวบิน
  6. สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่เราจะพยายามเสนอตัวเลือกอื่นหากเป็นไปได้
  7. หากต้องการจองที่นั่งชั้นประหยัดที่รับประกัน สมาชิกต้องโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Cathay 
 10. รับประกันที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม:
  1. สมาชิกระดับไดมอนด์มีสิทธิได้รับการรับประกันที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยมสําหรับเที่ยวบินของสายการบิน Cathay Pacific ที่ซื้อในอัตราค่าโดยสารระดับ W
  2. สมาชิกระดับไดมอนด์ต้องสำรองที่นั่งดังกล่าวก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  3. การรับประกันที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยมไม่สามารถใช้ได้กับอัตราค่าโดยสารแบบหมู่คณะ, ส่วนลด ID/AD, บัตรโดยสารแบบบาร์เตอร์หรือข้อตกลงการค้า, บัตรโดยสารที่ได้รับเป็นรางวัล, บัตรโดยสารที่บริจาค หรือบัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์
  4. สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่เราจะพยายามเสนอตัวเลือกอื่นหากเป็นไปได้
 11. รับประกันที่นั่งชั้นธุรกิจ
  1. สมาชิกระดับไดมอนด์มีสิทธิได้รับการรับประกันที่นั่งชั้นธุรกิจสําหรับเที่ยวบินของสายการบิน Cathay Pacific ที่ซื้อในอัตราค่าโดยสารระดับ J
  2. สมาชิกระดับไดมอนด์ต้องสำรองที่นั่งดังกล่าวก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  3. การรับประกันที่นั่งชั้นธุรกิจไม่สามารถใช้ได้กับค่าโดยสารแบบหมู่คณะ, ส่วนลด ID/AD, บัตรโดยสารแบบบาร์เตอร์หรือข้อตกลงการค้า, บัตรโดยสารที่ได้รับเป็นรางวัล, บัตรโดยสารที่บริจาค หรือบัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์
  4. สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่เราจะพยายามเสนอตัวเลือกอื่นหากเป็นไปได้
 12. ที่นั่งที่ต้องการบนเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดยสายการบิน Air New Zealand:
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊คแลนด์และฮ่องกงซึ่งดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific สามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการในโซนพื้นที่ที่กำหนดไว้ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าห้องโดยสาร โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง
 13. สิทธิพิเศษด้านสัมภาระ:
  1. สมาชิกระดับโกลด์และระดับไดมอนด์จะได้รับสิทธิพิเศษสำหรับน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตเพิ่มเติม
  2. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์จะได้รับสิทธิพิเศษสำหรับน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
  3. สิทธิพิเศษสำหรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมนี้มีให้เฉพาะสมาชิกที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินขาออกที่ทำการตลาดหรือดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific และไม่มีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินที่ดำเนินงานร่วมกันหรือเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินงานโดยสายการบินที่เป็นบุคคลภายนอก (ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างโอ๊คแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific)
 14. น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของ Air New Zealand:
  1. สมาชิกระดับโกลด์และระดับไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊คแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific อาจได้รับน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตเพิ่มเติม
 15. การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific:
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์ที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific ได้ก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
  2. สมาชิกระดับโกลด์ที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific และ/หรือเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบินพันธมิตร oneworld สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific ได้ก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน และสามารถพาผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านมาใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific ได้ด้วย
  3. สมาชิกระดับโกลด์ที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific และ/หรือเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร oneworld สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific ได้ก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน และสามารถพาผู้ร่วมเดินทางจำนวนสองท่านมาใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific ได้ด้วย
  4. เด็กอายุต่ำกว่าสองปีสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้ หากมาพร้อมกับสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งมีอายุมากกว่า 18 ปีโดยไม่นับเป็นผู้ร่วมเดินทาง
  5. ผู้ร่วมเดินทางต้องเดินทางภายใต้การจองรายการเดียวกันกับสมาชิกที่มีสิทธิ์ หรือเดินทางในเส้นทางเดียวกันในวันเดียวกัน ผู้ร่วมเดินทางต้องเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารร่วมกับสมาชิกที่มีสิทธิ์
 16. การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบิน Cathay Pacific:
  1. สมาชิกระดับไดมอนด์ที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific และ/หรือเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร oneworld สามารถพาผู้ร่วมเดินทางจำนวนสองท่านมาใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบิน Cathay Pacific ได้ด้วย
  2. ผู้ร่วมเดินทางต้องเดินทางภายใต้การจองรายการเดียวกันกับสมาชิกที่มีสิทธิ์ หรือเดินทางในเส้นทางเดียวกันในวันเดียวกัน ผู้ร่วมเดินทางต้องเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารร่วมกับสมาชิกที่มีสิทธิ์
  3. เด็กอายุต่ำกว่าสองปีสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้ หากมาพร้อมกับสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งมีอายุมากกว่า 18 ปีโดยไม่นับเป็นผู้ร่วมเดินทาง
 17. ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า:
  1. สมาชิกระดับโกลด์และระดับไดมอนด์ที่เดินทางถึงโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific และ/หรือเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร oneworld สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้าของสายการบิน Cathay Pacific ได้เมื่อเดินทางถึง (ถ้ามี)
  2. สมาชิกไม่สามารถพาผู้ร่วมเดินทางมาใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้
  3. การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้าจะจํากัดเฉพาะในวันที่เดินทางมาถึงเท่านั้น
  4. สมาชิกระดับโกลด์และระดับไดมอนด์ต้องได้รับบัตรเชิญที่เมืองต้นทาง เพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า 
 18. ข้อจํากัดในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องรับรองผู้โดยสาร:
  1. สมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารอาจต้องแสดงหลักฐานที่ระบุอายุก่อนเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
  2. หากมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องรับรองผู้โดยสาร ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุที่สามารถดื่มได้ตามกฎหมายของประเทศที่ห้องรับรองผู้โดยสารตั้งอยู่นั้น จะไม่ได้รับการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ 
 19. การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Air New Zealand:
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ในชั้นที่นั่งโดยสารใด ๆ ของเที่ยวบินระหว่างโอ๊คแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่สนามบินโอ๊คแลนด์และสนามบินฮ่องกงได้
  2. สมาชิกระดับไดมอนด์และระดับโกลด์ที่เดินทางจากไครส์เชิร์ชหรือเวลลิงตันไปฮ่องกงโดยผ่านโอ๊คแลนด์ และในทางกลับกัน สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารในประเทศของ Air New Zealand ได้ ช่วงเที่ยวบินในประเทศต้องทำการตลาดและดำเนินงานโดย Air New Zealand สมาชิกระดับซิลเวอร์สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินโอ๊คแลนด์และสนามบินฮ่องกง
  3. สมาชิกระดับโกลด์สามารถพาผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านมาใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Air New Zealand ได้
  4. สมาชิกระดับไดมอนด์สามารถพาผู้ร่วมเดินทางจำนวนสองท่านมาใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Air New Zealand ได้
  5. ผู้ร่วมเดินทางต้องเดินทางภายใต้การจองรายการเดียวกันกับสมาชิกที่มีสิทธิ์ หรือเดินทางในเส้นทางเดียวกันในวันเดียวกัน ผู้ร่วมเดินทางต้องเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารร่วมกับสมาชิกที่มีสิทธิ์
 20. ช่วงพักสถานภาพสมาชิก:
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์มีสิทธิ์ที่จะขอพักสถานภาพสมาชิกได้
  2. หากต้องการขอพักสถานภาพสมาชิก สมาชิกที่มีสิทธิดังกล่าวควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อส่งคําขอ คำขอนี้ต้องดำเนินการตั้งแต่ 7 วันจนถึง 90 วันก่อนถึงวันเริ่มต้นของช่วงพักสถานภาพสมาชิก
  3. ช่วงพักสถานภาพสมาชิกจะไม่สามารถดำเนินการในเดือนที่สถานภาพสมาชิกในปัจจุบันจะหมดอายุลง หรืออยู่นอกระยะเวลาการเป็นสมาชิกในปัจจุบันได้
  4. ระยะเวลาของช่วงพักสถานภาพสมาชิกคือ ต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือนและไม่เกิน 12 เดือน
  5. สมาชิกแต่ละคนได้รับอนุญาตให้สามารถขอพักสถานภาพสมาชิกได้ไม่เกิน 3 ครั้งตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของตน
  6. ในช่วงพักสถานภาพสมาชิก สมาชิกจะได้รับการเก็บรักษาสถานะของสมาชิกไว้ โดยไม่จําเป็นต้องสะสม Status Points ตามที่กําหนดเพื่อรักษาสถานะดังกล่าว
  7. หลังจากสิ้นสุดช่วงพักสถานภาพสมาชิก สถานะของสมาชิกจะไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้อีกต่อไป และสมาชิกจะต้องกลับมาปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสถานะในปัจจุบันของตนไว้ หรือเลื่อนไปสู่สถานะในระดับที่สูงขึ้น
  8. ในช่วงพักสถานภาพสมาชิก สมาชิกจะไม่สามารถสะสม Status Points ได้ แต่ยังคงสะสม Asia Miles ต่อไปได้และสามารถนำ Asia Miles มาแลกรางวัล
  9. สมาชิกอาจขอบัตรสมาชิกตัวจริงใบใหม่เพื่อแสดงวันหมดอายุใหม่หลังจากช่วงพักสถานภาพสมาชิก
  10. สมาชิกที่กลับมาเป็นสมาชิกต่อหลังจากช่วงพักสถานภาพสมาชิกอาจ ยังคงสามารถอ้างสิทธิ์และใช้สิทธิประโยชน์เมื่อถึงระดับคะแนนที่กำหนดได้ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
  11. สมาชิกจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง ขยายเวลา และยกเลิกการพักสถานภาพสมาชิกได้ หลังจากที่ได้เริ่มช่วงพักสถานภาพสมาชิกไปแล้ว
  12. ระยะเวลาของช่วงพักสถานภาพสมาชิกต้องไม่ทับซ้อนกัน 
 21. บริการห้องรับรองผู้โดยสาร:
  1. สิทธิในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ จะต้องทำการจองในเวลาที่จองบัตรโดยสาร
  2. เมื่อสมาชิกระดับกรีนสะสม Status Points ถึง 200 คะแนน ก็จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 1 ครั้ง
  3. เมื่อสมาชิกระดับซิลเวอร์สะสม Status Points ถึง 450 คะแนน ก็จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 2 ครั้ง
  4. เมื่อสมาชิกระดับโกลด์สะสม Status Points ถึง 800 คะแนน ก็จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 2 ครั้ง
  5. เมื่อสมาชิกระดับไดมอนด์สะสม Status Points ถึง 1,400 คะแนน ก็จะได้รับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ 2 ครั้ง
  6. สำหรับสมาชิกระดับกรีน การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับสมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific เท่านั้น
  7. สำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์ การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับผู้ร่วมเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific เท่านั้น
  8. สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับผู้ร่วมเดินทางหรือสมาชิกกลุ่มการแลกไมล์สะสมที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific เท่านั้น
  9. สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์ การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับผู้ร่วมเดินทางหรือสมาชิกกลุ่มการแลกไมล์สะสมที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific เท่านั้น
  10. ผู้ร่วมเดินทางที่จะใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารต้องเป็นผู้ที่เดินทางพร้อมกับสมาชิกในการจองรายการเดียวกัน หรือเดินทางโดยเที่ยวบินในวันเดินทางเดียวกัน โดยมีเมืองต้นทางและเมืองปลายทางเดียวกันกับสมาชิกของโปรแกรมสมาชิก Cathay
  11. สมาชิกในกลุ่มการแลกไมล์สะสมสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้โดยไม่ต้องเดินทางร่วมกับสมาชิกที่มีสิทธิ
  12. การใช้ไมล์แลกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารต้องดำเนินการทางออนไลน์เท่านั้น และไม่มีให้บริการที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
  13. สมาชิกสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรใช้บริการดังกล่าว
  14. สมาชิกระดับกรีน, ซิลเวอร์ และโกลด์สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจขาออกเท่านั้น
  15. สมาชิกระดับไดมอนด์สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจขาออกเท่านั้น
  16. หลังจากแลกรับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ สมาชิกต้องแสดงบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารตัวจริงเมื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
  17. ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับเที่ยวบิน สมาชิกควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ
  18. สมาชิกที่อยู่ในช่วงพักสถานภาพสมาชิก จะไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้
 22. การอัปเกรดที่นั่งที่จองได้:
  1. สมาชิกที่มีสิทธิในการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้สามารถอ้างสิทธิในการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้ทางออนไลน์ โดยการส่งแบบฟอร์มขออัปเกรดที่นั่งที่จองได้ไปยังฝ่ายบริการลูกค้า
  2. การอัปเกรดที่นั่งที่จองได้จะขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง
  3. สมาชิกระดับโกลด์ที่มี Status Points 1,000 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับ 4 ช่วงเที่ยวบิน
  4. สมาชิกระดับไดมอนด์ที่มี Status Points 1,600 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับ 4 ช่วงเที่ยวบิน
  5. การอัปเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับสมาชิกระดับโกลด์จะมีให้สำหรับเที่ยวบินระยะใกล้พิเศษ ระยะใกล้ และระยะกลางเท่านั้น
  6. การอัปเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์นั้นมีให้สำหรับเที่ยวบินทุกระยะทาง
  7. สมาชิกระดับโกลด์หรือผู้ร่วมเดินทางสามารถอัปเกรดที่นั่งที่จองได้ของเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
  8. สมาชิกระดับไดมอนด์ หรือผู้ร่วมเดินทาง หรือสมาชิกกลุ่มการแลกไมล์สะสม สามารถอัปเกรดที่นั่งที่จองได้ของเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
  9. การอัปเกรดที่นั่งที่จองได้แต่ละครั้งจะอนุญาตให้ผู้โดยสารหนึ่งท่านอัปเกรดชั้นโดยสารขึ้นไปหนึ่งระดับจากปัจจุบัน
  10. สิทธิประโยชน์ในการเดินทาง, Status Points และ Asia Miles จะพิจารณาจากชั้นโดยสารระดับถัดไปเมื่อการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
  11. ผู้ร่วมเดินทางของการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้ หมายถึง ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกับสมาชิก ในการจองรายการเดียวกัน
  12. การอัปเกรดที่นั่งที่จองได้แต่ละครั้งจะสามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับสิทธิการอัปเกรด
  13. เที่ยวบินที่ขอต้องได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารต้องออกในระดับอัตราค่าโดยสารที่กำหนด
  14. สมาชิกกลุ่มการแลกไมล์สะสมสามารถใช้บริการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางร่วมกับสมาชิก
  15. อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดประเภท Essentials และ Flex หรืออัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดระดับ Y, B, H, K, M, L และ V จะได้รับการอัปเกรดเป็นอัตราค่าโดยสารระดับ E ของชั้นประหยัดพรีเมี่ยม โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง ขณะที่บัตรโดยสารในอัตราค่าโดยสารแบบประหยัดพิเศษ (Economy Light) จะไม่สามารถอัปเกรดที่นั่งที่จองได้ หากเที่ยวบินนั้นไม่มีชั้นประหยัดพรีเมี่ยม บัตรโดยสารนั้นจะได้รับการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจในอัตราค่าโดยสารระดับ I
  16. เที่ยวบินชั้นประหยัดพรีเมี่ยมในอัตราค่าโดยสารระดับ W และ R จะได้รับการอัปเกรดเป็นเที่ยวบินชั้นธุรกิจในอัตราค่าโดยสารระดับ I โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง
  17. เที่ยวบินชั้นธุรกิจในอัตราค่าโดยสารระดับ J, C, D, P และ I จะได้รับการอัปเกรดเป็นเที่ยวบินชั้นหนึ่งในอัตราค่าโดยสารระดับ A โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง
  18. การอัปเกรดที่นั่งที่จองได้จะไม่สามารถใช้ร่วมกับการอัปเกรดเที่ยวบินของ Asia Miles และรางวัลสำหรับผู้ร่วมเดินทาง
  19. ไม่อนุญาตให้ทำการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับที่นั่งรอการยืนยัน (Waitlist)
  20. การอัปเกรดที่นั่งที่จองได้ต้องมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  21. สิทธิในการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้จะขึ้นอยู่กับระดับสถานะของสมาชิกและไม่มีให้บริการสำหรับสมาชิกในช่วงพักสถานภาพสมาชิก
  22. คำขอ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกใด ๆ ต้องดำเนินการทางออนไลน์ภายใน 3 ถึง 360 วันก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบิน
  23. การยกเลิกการอัปเกรดที่นั่งที่จองได้จะเป็นการยกเลิกการสำรองที่นั่งของบัตรโดยสารที่ยืนยันแล้วด้วยเช่นกัน
  24. ไม่อนุญาตให้ขออัปเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับช่วงเที่ยวบินเดียวกันเกินหนึ่งครั้ง
  25. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารในชั้นโดยสารเดิม
  26. บริการนี้ไม่มีให้สำหรับบัตรโดยสารที่ได้จากการแลกคะแนนสะสม, รางวัล, การเดินทางแบบกลุ่ม, ID/AD (อุตสาหกรรม/บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว) บัตรโดยสารที่มีส่วนลด หรือบัตรโดยสารฟรีในลักษณะอื่นๆ
  27. บริการนี้ไม่มีให้สำหรับแพคเกจวันหยุดของสายการบิน Cathay Pacific
  28. สมาชิกสามารถตรวจสอบโซนระยะทางได้ในเว็บไซต์ของเรา
 23. บัตรผู้ร่วมเดินทางระดับโกลด์:
  1. สมาชิกระดับไดมอนด์จะได้รับบัตรผู้ร่วมเดินทางระดับโกลด์หนึ่งใบสําหรับผู้ร่วมเดินทางของสมาชิก เมื่อสมาชิกระดับไดมอนด์ได้รับ Status Points 1,800 คะแนน
  2. สมาชิกที่อยู่ในช่วงพักสถานภาพสมาชิกจะไม่ได้รับบัตรผู้ร่วมเดินทางระดับโกลด์
  3. สมาชิกระดับไดมอนด์ที่มีสิทธิต้องใช้สิทธิบัตรโกลด์สำหรับผู้ร่วมเดินทางโดยดำเนินการบนเว็บไซต์ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกบัตร
  4. สมาชิกที่มีสิทธิต้องเสนอชื่อสมาชิกที่จะใช้บัตรโกลด์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง การเสนอชื่อต้องดำเนินการทางออนไลน์สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ หรืออัปเกรดจากสถานะสมาชิกในระดับปัจจุบัน
  5. สําหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ต่ออายุสถานะโกลด์ของตน สมาชิกที่เสนอชื่อจะต้องโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อทําการเสนอชื่อ
  6. สมาชิกที่มีสิทธิในการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • มีที่อยู่อีเมลที่ติดต่อได้
  • ได้รับคำยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อในการใช้ข้อมูลส่วนตัวในการสมัครบัตรร่วมเดินทางระดับโกลด์ และ
  • ยืนยันการยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขในนามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และตกลงยอมรับว่า ผู้เสนอชื่อได้รับอนุญาตให้ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขในนามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
  7. ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี
  • มีที่อยู่อีเมลและที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ติดต่อได้
  8. สมาชิกบัตรผู้ร่วมเดินทางระดับโกลด์จะมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกนาน 12 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ร่วมเดินทางได้ทำการสมัครอย่างเป็นทางการในฐานะผู้ถือบัตรผู้ร่วมเดินทางระดับโกลด์
 24. ข้อตกลงของการออกบัตรโดยสารสําหรับสมาชิกระดับไดมอนด์
  i. สําหรับเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific สมาชิกระดับไดมอนด์และผู้ร่วมเดินทางที่เดินทางโดยเที่ยวบินในการจองรายการเดียวกันอาจได้รับกําหนดการออกบัตรโดยสารที่ขยายเวลาออกไป (“การขยายกําหนดเวลาการออกบัตรโดยสาร”) เมื่อจองบัตรโดยสารของตนผ่านฝ่ายบริการลูกค้าภายใต้ข้อกําหนดด้านล่าง การขยายกําหนดเวลาออกบัตรโดยสารที่มีผลบังคับใช้จะเป็นไปตามที่สายการบิน Cathay Pacific กําหนด และจะแจ้งให้สมาชิกระดับไดมอนด์ทราบเป็นระยะ ๆ
  ii. การไม่ออกบัตรโดยสารก่อนถึงวันครบกําหนดของการขยายกำหนดเวลาการออกบัตรโดยสาร จะส่งผลให้การสำรองที่นั่งถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  iii. ข้อเสนอการขยายกำหนดเวลาการออกบัตรโดยสารนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการสำรองที่นั่งเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ Cathay Pacific
  iv. เมื่อสมาชิกระดับไดมอนด์ได้สร้างการจองที่มีการขยายกําหนดเวลาการออกบัตรโดยสารแล้ว จะไม่สามารถทําการแก้ไขใด ๆ สําหรับผู้โดยสารในการจองได้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการลบผู้โดยสารใด ๆ ในการจอง การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารใด ๆ ในการจอง การเพิ่มผู้โดยสารใด ๆ ในการจอง ฯลฯ
  v. สมาชิกระดับไดมอนด์จะไม่สามารถนำการขยายกําหนดเวลาการออกบัตรโดยสารไปใช้กับการจองที่ดําเนินการผ่านวิธีการจองอื่นใดที่ไม่ใช่การจองผ่านฝ่ายบริการลูกค้า เช่น การจองในเว็บไซต์หรือแอป Cathay Pacific
  vi. สมาชิกระดับไดมอนด์ต้องไม่นําบัตรโดยสารไปใช้ในทางมิชอบ
  vii. สายการบิน Cathay Pacific อาจปฏิเสธที่จะขยายกำหนดเวลาการออกบัตรโดยสารให้แก่สมาชิกระดับไดมอนด์บางคน หรือสั่งระงับหรือยุติการขยายกำหนดเวลาการออกบัตรโดยสารของสมาชิกระดับไดมอนด์บางคน หรือดำเนินการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม หากสายการบินเชื่อว่าสมาชิกคนนั้นได้ละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือกระทําการฉ้อโกงใด ๆ เกี่ยวกับการขยายกําหนดเวลาการออกบัตรโดยสารหรือโปรแกรมสมาชิกของ Cathay ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ สายการบิน Cathay Pacific อาจปฏิเสธที่จะขยายกำหนดเวลาการออกบัตรโดยสารให้แก่สมาชิกระดับไดมอนด์บางคน หรือสั่งระงับหรือยุติการขยายกำหนดเวลาการออกบัตรโดยสารของสมาชิกระดับไดมอนด์บางคน หรือดำเนินการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม หากสายการบินเชื่อว่าสมาชิกคนนั้นนำสิทธิในการขยายกําหนดเวลาการออกบัตรโดยสารไปใช้ในทางมิชอบ
 1. หากต้องการรับไมล์สะสม Asia Miles สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกของตนในเวลาที่สํารองที่นั่ง และแจ้งหมายเลขสมาชิก/บัตรเมื่อเช็คอิน หรือเมื่อชําระบิล หรือเมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตร (ถ้ามี) พันธมิตรบางรายอาจแนะนําขั้นตอนการสะสมคะแนน/เครดิตที่แตกต่างกัน ซึ่งสมาชิกควรปฏิบัติตาม
 2. สำหรับธุรกรรมกับพันธมิตร จะมีธุรกรรมบางประเภทเท่านั้นที่มีสิทธิ์สะสม Asia Miles ข้อมูลเหล่านี้ได้แจ้งอยู่ในเว็บไซต์และในแอป Cathay ที่ได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว และอาจเผยแพร่โดย AML และ/หรือพันธมิตรโดยเฉพาะ
 3. สําหรับโปรโมชั่นที่จํากัดเฉพาะในบางประเทศ ถิ่นที่อยู่จะกำหนดตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของสมาชิกตามที่ลงทะเบียนไว้กับโปรแกรมสมาชิก Cathay
 4. ท่านสามารถสะสม Asia Miles ได้เมื่อใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก Cathay ของท่านได้รับการตอบรับและมีการออกหมายเลขสมาชิกแล้ว
 5. ไมล์สะสม Asia Miles ไม่สามารถโอนไปยังโปรแกรมของสายการบินอื่นได้ และ AML ไม่ยอมรับการแปลงคะแนนรางวัลของสายการบินอื่นมาเป็น Asia Miles
 6. ไมล์สะสม Asia Miles ไม่สามารถโอนไปยังโปรแกรมของพันธมิตรที่ไม่ใช่เที่ยวบินได้ ยกเว้นในกรณีที่ AML ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์และในแอป Cathay
 7. คะแนนรางวัลของพันธมิตรสามารถแปลงเป็น Asia Miles ได้ ท่านสามารถดูรายละเอียดของพันธมิตรเหล่านี้และรายละเอียดการแปลงสกุลเงินที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์และแอป Cathay
 8. สมาชิกต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าได้แจ้งหมายเลขสมาชิกและชื่อของตน (ถ้ามี) แก่พันธมิตรแล้ว เพื่อที่จะมีสิทธิได้รับ Asia Miles และชื่อที่แจ้งควรตรงกับชื่อที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับโปรแกรมสมาชิก Cathay
 9. เวลาในการดําเนินการของ Asia Miles จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพันธมิตรและประเภทของธุรกรรม สําหรับรายละเอียด โปรดดูกรอบเวลาที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อพันธมิตรโดยตรง
 10. สมาชิกสามารถนำ Asia Miles ไปแลกรางวัลได้ทันทีที่สมาชิกได้รับไมล์สะสมในบัญชีของตน
 11. ระบบที่อิงตามเวลา - สําหรับไมล์สะสมทั้งหมดที่ได้รับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2019
  ไมล์สะสมจะมีอายุสามปีนับจากเดือนที่ครบรอบปี (ในปีต่อมา) ของสมาชิก เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  ระบบที่อิงตามกิจกรรม - ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2020 เป็นต้นไป
  ไมล์สะสมที่โอนเข้าบัญชีของสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2020 เป็นต้นไป จะไม่หมดอายุเมื่อสมาชิกทําธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งรายการทุก ๆ 18 เดือน วันหมดอายุของยอดไมล์สะสมในบัญชีของสมาชิกภายใต้ระบบที่อิงตามกิจกรรม จะได้รับการขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีก 18 เดือนในแต่ละครั้งที่สมาชิกดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไข

  ธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่:
  • การสะสมไมล์
  • การแลกไมล์สะสม
  • การเติมไมล์สะสม
  • การแปลงคะแนนโปรแกรมอื่นมาเป็นไมล์สะสม
  • สมาชิกโอนไมล์สะสมเข้าหรือออกจากบัญชีของตน
  • การได้รับไมล์โบนัส
  • การได้รับไมล์ของขวัญที่โอนเข้าบัญชีของสมาชิก
  ธุรกรรมการเรียกคืนไมล์สะสม เช่น การคืนเงินและการยกเลิก ไม่ถือว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไข

  สมาชิกสามารถต่ออายุไมล์สะสมที่หมดอายุที่ได้รับภายใต้ระบบที่อิงตามเวลาได้ โดยการจ่ายค่าธรรมเนียม ("ค่าธรรมเนียมการต่ออายุไมล์สะสม") จากนั้นไมล์สะสมที่ต่ออายุดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ระบบที่อิงตามกิจกรรม ค่าธรรมเนียมการต่ออายุไมล์สะสมดังกล่าวมีรายละเอียดเผยแพร่ในเว็บไซต์และในแอป Cathay และ AML อาจทำการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว 

  สมาชิกไม่สามารถต่ออายุไมล์สะสมที่ได้รับภายใต้ระบบที่อิงตามกิจกรรมได้โดยการชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุไมล์สะสม
 12. หากเกิดข้อผิดพลาดจาก AML ในการโอน Asia Miles ที่เกี่ยวข้องเข้าบัญชีของสมาชิก ความรับผิดเพียงอย่างเดียวของ AML และสายการบิน Cathay Pacific ก็คือการมอบ Asia Miles ตามจำนวนที่ถูกต้องให้แก่สมาชิก
 13. AML ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิก Asia Miles ใด ๆ ที่ได้โอนเข้าบัญชีสมาชิกอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามหรือละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. คำขอรับ Asia Miles ที่ขาดหายไปจะได้รับการพิจารณาต่อเมื่อมีการแจ้งหมายเลขสมาชิกอย่างถูกต้องในเวลาที่สมาชิกทำการสำรองที่นั่ง และแจ้งหมายเลขสมาชิก/บัตรของตนเมื่อเช็คอิน หรือเมื่อชําระบิล หรือเมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตร (ถ้ามี) พันธมิตรบางรายอาจแนะนําขั้นตอนการสะสมไมล์/การโอนไมล์เข้าบัญชีที่แตกต่างกัน ซึ่งสมาชิกควรปฏิบัติตาม
 2. สมาชิกสามารถอ้างสิทธิ์ใน Asia Miles ที่ขาดหายไปสําหรับธุรกรรมและยอดใช้จ่ายกับพันธมิตรทั้งหมด ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เป็นไปตามเงื่อนไข, การซื้อสินค้าผ่าน Cathay Shop, ธุรกรรมร้านค้าปลีกที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกที่เป็นบุคคลภายนอก, ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม และการซื้อที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย โดยกรอกแบบฟอร์มคําขอ Asia Miles ที่ขาดหายไปทางออนไลน์
 3. สมาชิกต้องอ้างสิทธิ์ใน Asia Miles ที่ขาดหายไปสําหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เป็นไปตามเงื่อนไข, การซื้อสินค้าผ่าน Cathay Shop, ธุรกรรมร้านค้าปลีกที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกที่เป็นบุคคลภายนอก, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย ยกเว้นการซื้อจาก Cigna, ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม และการซื้อสินค้าผ่านพันธมิตรด้านช้อปปิ้งออนไลน์ โดยตรวจสอบกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
 4. สมาชิกสามารถอ้างสิทธิ์ใน Asia Miles ที่ขาดหายไปสําหรับการซื้อที่เกี่ยวข้องกับ Cigna โดยส่งอีเมลไปที่ wellness-support@cathaypacific.com
 5. สมาชิกอาจต้องส่งเอกสารบางรายการเมื่ออ้างสิทธิ์ใน Asia Miles ที่ขาดหายไป เอกสารทั้งหมดที่ส่งโดยสมาชิกจะถูกเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูล สมาชิกจะต้องเก็บสําเนาไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง AML ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานที่จําเป็น หรือหาก AML เชื่อโดยมีเหตุผลสมควรว่าเอกสารหลักฐานนั้นไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยพันธมิตรและ/หรือ AML ตามที่เกี่ยวข้อง
 6. คําขออ้างสิทธิ์ใน Asia Miles ที่ขาดหายไปจะต้องดําเนินการภายในหกเดือนนับจากวันที่ทําธุรกรรม Asia Miles ที่ขาดหายไปอาจใช้เวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์ในการโอนเข้าบัญชีของสมาชิก 
 1. สมาชิกจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนที่เกี่ยวกับ Status Points ของกิจกรรมบัญชีรายเดือนของตนและยอดคงเหลือของ Asia Miles ทางอีเมล สมาชิกอาจขอให้รับใบแจ้งยอดบัญชีของตนในรูปแบบกระดาษ และ AML อาจส่งสําเนากระดาษดังกล่าวให้แก่สมาชิก สําเนาเอกสารใบแจ้งยอดบัญชีจะได้รับการจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของสมาชิกตามที่ระบุไว้ในบัญชีของสมาชิก สมาชิกสามารถขอสำเนาเอกสารใบแจ้งยอดบัญชีใหม่ได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง จะมีการเรียกเก็บค่าบริการทุกครั้งสําหรับใบแจ้งยอดบัญชีที่พิมพ์ออกมาใหม่ และค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดย AML โปรดดูค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้า บริการเสริมและค่าธรรมเนียม 
 2. นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถดูกิจกรรมของตน, Status Points และยอดคงเหลือ Asia Miles และใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านี้ได้ทุกเมื่อ โดยเข้าสู่ระบบของบัญชีของตนในเว็บไซต์หรือแอป Cathay Pacific 
 1. ข้อกําหนดภายใต้หัวข้อ "ไลฟ์สไตล์ - ข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป" ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับ Miles Plus Cash ใน Cathay Shop
 2. สมาชิกสามารถแลกรางวัลไลฟ์สไตล์ ได้โดยใช้ Miles Plus Cash ถ้าสมาชิกใช้เงินสดร่วมกับไมล์สะสม สมาชิกจะได้รับ Asia Miles ในส่วนของการชำระเงินสดดังกล่าวในรางวัลไลฟ์สไตล์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดย AML โดยไม่รวมจํานวนเงินที่ชําระหรือที่ต้องชําระสําหรับค่าภาษี อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของหัวข้อนี้ที่ด้านล่าง (ถ้ามี)
 3. AML จะระบุจํานวนไมล์สะสม Asia Miles และจํานวนเงินสดที่ต้องใช้ในการแลกรางวัลไลฟ์สไตล์แต่ละรางวัลโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว AML อาจเปลี่ยนแปลงจํานวนไมล์สะสม Asia Miles ที่สมาชิกต้องใช้และ/หรือจํานวนเงินสดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า‭  AML จะกำหนดจํานวนไมล์สะสม Asia Miles ที่สมาชิกจะได้รับสำหรับจำนวนเงินสดที่ใช้ในการแลกรางวัลไลฟ์สไตล์แต่ละรางวัลโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว AML อาจเปลี่ยนแปลงจํานวน Asia Miles ดังกล่าวที่สมาชิกอาจได้รับจากจํานวนเงินสดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 4. เงินสดทั้งหมดที่ต้องชําระสําหรับการแลกรางวัลไลฟ์สไตล์ใดๆ ที่ใช้ Miles Plus Cash ต้องเป็นสกุลเงินที่ AML ยอมรับตามที่ AML ระบุไว้ และระบุไว้ใน Cathay Shop AML อาจเปลี่ยนสกุลเงินที่ยอมรับดังกล่าวเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  การชําระเงินทั้งหมดต้องดําเนินการผ่านบัตรเครดิต หรือการชําระเงินในรูปแบบอื่นที่ AML ยอมรับตามที่ระบุไว้ใน Cathay Shop AML ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินที่ตนยอมรับได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า AML ต้องได้รับการชําระเงินเต็มจํานวนก่อนที่บัญชีของสมาชิกจะได้รับ Asia Miles ตามจำนวนที่เกี่ยวข้อง
 5. สมาชิกที่ใช้เงินสดและ/หรือไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัลไลฟ์สไตล์ใด ๆ จะไม่ได้รับการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ โปรดดูที่เว็บไซต์เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสินค้าที่สูญหาย ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อบกพร่อง 
 6. การชําระเงินสดทั้งหมดให้แก่ AML ผ่าน Miles Plus Cash จะถูกเรียกเก็บโดย AML หรือโดยสายการบิน Cathay Pacific ในนามของ AML ในกรณีที่สายการบิน Cathay Pacific เรียกเก็บเงินในนามของ AML ทางสายการบินจะดําเนินการเฉพาะการบริหารจัดการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแลกไมล์หรือการจัดหารางวัลไลฟ์สไตล์ใด ๆ
 7. สมาชิก (หรือผู้รับรางวัลไลฟ์สไตล์) จะต้องรับผิดชอบค่าภาษี อากร ค่าธรรมเนียม (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะค่าธรรมเนียมศุลกากร อากรนําเข้า ค่าธรรมเนียมการตรวจผ่านไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมการจัดส่ง) ที่กำหนดหรือเรียกเก็บ ซึ่งเกี่ยวกับการแลกไมล์ การจัดส่ง และการรับรางวัลไลฟ์สไตล์
 8. ไมล์สะสมจะถูกโอนไปยังบัญชีของสมาชิกภายใน 3 วันทำการหลังจากการสั่งซื้อเสร็จสิ้น เช่น การจัดส่งสินค้า/บัตรกำนัลเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือสมาชิกได้รับหรือแลกผลิตภัณฑ์แล้ว 
 9. Asia Miles ทั้งหมดที่จะใช้แลกรางวัลไลฟ์สไตล์ จะถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิกที่ทําการแลกไมล์สะสมดังกล่าว 
 1. ข้อกําหนดภายใต้ส่วน “การรับประทานอาหาร” ของข้อกำหนดและเงื่อนไข จะมีผลบังคับใช้กับการใช้ Miles Plus Cash ในการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารพันธมิตรที่มีสิทธิ์ของเรา
 2. ท่านสามารถใช้ Miles Plus Cash ผ่านแอป Asia Miles by Cathay เพื่อชําระค่าอาหารให้แก่ร้านอาหารพันธมิตรในฮ่องกง สมาชิกต้องมีบัญชีกับ OpenRice และเชื่อมโยงบัญชี OpenRice ของตนกับแอป Asia Miles by Cathay รวมทั้งเชื่อมโยงบัตรเครดิตที่ถูกต้องที่ AML ยอมรับ กับแอป Asia Miles by Cathay เพื่อใช้ Miles Plus Cash ในการชําระค่าอาหารให้แก่ร้านอาหารพันธมิตร
 3. การชำระเงินผ่าน American Express จะไม่ได้รับไมล์สะสม Asia Miles
 4. Asia Miles ทั้งหมดที่ใช้ในการชำระเงินค่าอาหารให้แก่ร้านอาหารพันธมิตร จะถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิกที่ทําการชําระเงินดังกล่าว
 5. สมาชิกจะได้รับไมล์สะสม Asia Miles จากยอดเงินสดที่จ่ายเป็นค่าอาหารที่ร้านอาหารพันธมิตร
 6. AML จะเป็นผู้กำหนดรายชื่อร้านอาหารพันธมิตรที่มีสิทธิ์ AML อาจเปลี่ยนแปลงรายชื่อร้านอาหารพันธมิตรที่มีสิทธิ์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. AML จะกําหนดจํานวน Asia Miles และจํานวนเงินสดที่ต้องใช้ชำระค่าอาหารที่ร้านอาหารพันธมิตร โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว AML อาจเปลี่ยนแปลงจํานวนไมล์สะสม Asia Miles ที่สมาชิกต้องใช้และ/หรือจํานวนเงินสดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สมาชิกจะได้รับ HKD 4 = Asia Miles 1 คะแนนสําหรับธุรกรรมค่าอาหารที่มีสิทธิ์ที่ร้านอาหารพันธมิตรของเราในฮ่องกง AML จะกําหนดจํานวน Asia Miles ที่สมาชิกจะได้รับจากการชำระเงินสดเป็นค่าอาหารที่ร้านอาหารพันธมิตร โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว AML อาจเปลี่ยนแปลงจํานวน Asia Miles ดังกล่าวที่สมาชิกจะได้รับจากยอดเงินสดที่ชําระ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้
 9. สมาชิกสามารถใช้ Miles Plus Cash สำหรับการรับประทานอาหารในฮ่องกงเท่านั้น
 10. การชำระเงินสดให้แก่ AML ทุกครั้งโดยใช้ Miles Plus Cash สําหรับค่าอาหาร ต้องดําเนินการในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
 11. OpenRice Limited จะเรียกเก็บเงินที่ชําระเป็นเงินสดทั้งหมดให้แก่ AML ผ่าน Miles Plus Cash ผ่านทางแอป Asia Miles by Cathay
 12. Asia Miles ที่ได้รับจากการชำระเงินสดเป็นค่าอาหารจะถูกโอนเข้าบัญชีของสมาชิกที่เชื่อมโยงกับแอป Asia Miles by Cathay ซึ่งใช้สําหรับการชําระเงิน และสมาชิกจะได้รับไมล์สะสมหลังจากชําระเงินไปแล้วสอง (2) สัปดาห์
 13. สมาชิกอาจมีสิทธิได้รับข้อเสนอพิเศษเมื่อใช้ Miles Plus Cash เพื่อชําระค่าบริการอาหารให้แก่ร้านอาหารพันธมิตร ข้อเสนอพิเศษดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ สำหรับธุรกรรมรายการเดียว และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ของข้อเสนอพิเศษแต่ละรายการ
 14. การคืนเงิน (ถ้ามี) จะดําเนินการโดยร้านอาหารพันธมิตร และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของร้านอาหารดังกล่าว
 1. สายการบิน Cathay Pacific และ/หรือ AML และพันธมิตรอาจจัดโปรโมชั่นเป็นครั้งคราวโดยมอบโบนัส Asia Miles ข้อเสนอของโบนัส Asia Miles ดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นของพันธมิตรจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นแต่ละรายการที่มีผลบังคับใช้ Asia Miles
 2. สายการบิน Cathay Pacific และ/หรือ AML และ/หรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้องอาจกําหนดให้สมาชิกต้องดําเนินขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรโมชั่นของพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง 
 3. ในกรณีที่โปรโมชั่นกําหนดให้สมาชิกต้องทําการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนล่วงหน้า สมาชิกจะได้รับโบนัส Asia Miles ก็ต่อเมื่อสมาชิกดําเนินการลงทะเบียนดังกล่าวก่อนที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่น 

บริการ

 1. สมาชิกสามารถเสนอชื่อบุคคลได้ถึงห้าคนในแต่ละครั้งเพื่อให้เป็น “ตัวแทนกลุ่มการแลกไมล์สะสม” ที่ท่านสามารถแลก Asia Miles ของท่านเพื่อรับรางวัลได้
 2. สมาชิกอาจลงทะเบียนเพื่อให้ตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลการเดินทาง โดยการลงทะเบียนในบัญชีสมาชิกของตนในเว็บไซต์หรือแอป Cathay และให้ข้อมูลที่จําเป็นในเว็บไซต์หรือแอป Cathay
 3. สมาชิกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว หากสมาชิกทําการแก้ไขชื่อของตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงทะเบียนไว้ จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว 
 4. สมาชิกสามารถลงทะเบียนตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อได้ไม่เกินห้าคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสมาชิก สมาชิกอาจเปลี่ยนแปลงตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อในปัจจุบัน หรือเพิ่มตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อเดิมซึ่งสมาชิกได้ลบออกไป โดยดำเนินการได้ไม่เกินสามครั้งต่อระยะเวลาการเป็นสมาชิก และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่กําหนด AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว โปรดดูค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้ที่ หน้าบริการเสริมและค่าธรรมเนียม
 5. ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการในการเปลี่ยนตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อหรือลงทะเบียนตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีจำนวนมากกว่าจํานวนการเสนอชื่อเสริมตามที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับสถานะของสมาชิก AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว โปรดดูค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้า บริการเสริมและค่าธรรมเนียม 
 6. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีและทารกสามารถเป็นสมาชิกกลุ่มการแลกไมล์สะสม และในการแลกไมล์ จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่เป็นสมาชิก และต้องใช้ Asia Miles สําหรับรางวัลบัตรโดยสารในจำนวนที่เท่ากัน บริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ไม่สามารถเป็นสมาชิกกลุ่มการแลกไมล์สะสมได้
  ข้อกําหนดและเงื่อนไขมีผลบังคับใช้กับการเดินทางของเด็กและทารกที่เดินทาง รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขของสายการบินพันธมิตร ถ้ามี
 7. สมาชิกต้องแลกรางวัลในนามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่สามารถทําการแลกของรางวัลใด ๆ ด้วยตนเองได้
 1. สําหรับเที่ยวบินที่ทําการตลาดกับ Cathay Pacific Asia Miles จริงที่สมาชิกได้รับจะขึ้นอยู่กับโซนระยะทางระหว่างสนามบินต้นทางกับสนามบินปลายทาง และระดับอัตราค่าโดยสารหรือประเภทค่าโดยสารของการเดินทางที่จอง หรือค่าโดยสารที่ชำระเงินและออกบัตรโดยสาร 
 2. สําหรับเที่ยวบินที่ทําการตลาดกับสายการบินพันธมิตร  Asia Miles จริงที่สมาชิกได้รับจะขึ้นอยู่กับระดับอัตราค่าโดยสารหรือประเภทค่าโดยสารของเที่ยวบินที่เดินทาง, ระยะทาง Great Circle ที่คิดเป็นไมล์ระหว่างสนามบินต้นทางกับสนามบินปลายทาง
 3. Asia Miles จะได้รับการโอนเข้าบัญชีสมาชิกหลังจากที่สมาชิกได้ใช้บัตรโดยสารดังกล่าวแล้วเท่านั้น
 4. ค่าโดยสารและเที่ยวบินบางประเภทไม่มีสิทธิได้รับไมล์สะสม Asia Miles ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการเดินทางของพนักงาน ส่วนลดของอุตสาหกรรม/ตัวแทน การเดินทางที่มอบเป็นรางวัล รางวัล การบริจาค บัตรโดยสารแบบหมู่คณะและบัตรโดยสารราคาพิเศษอื่น ๆ บัตรโดยสารฟรี เที่ยวบินเช่าเหมาลํา และเที่ยวบินร่วมบางเที่ยวบิน AML, Cathay Pacific และสายการบินพันธมิตร (ถ้ามี) จะเป็นผู้พิจารณาค่าโดยสารและเที่ยวบินที่มีสิทธิได้รับไมล์สะสม Asia Miles และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 5. สําหรับค่าโดยสารและเที่ยวบินที่มีสิทธิได้รับไมล์สะสม Asia Miles สมาชิกจะได้รับ Asia Miles เฉพาะตามอัตราค่าโดยสารและระดับอัตราค่าโดยสารจริงที่สมาชิกชําระ รวมถึงการอัปเกรดที่ชําระเงินแล้วหรือการลดระดับชั้นโดยสารตามความสมัครใจ สมาชิกอาจไม่สามารถสะสมไมล์ Asia Miles ได้จากการอัปเกรดเสริมใด ๆ, การอัปเกรดโดยการแลกไมล์ Asia Miles, การลดระดับชั้นโดยไม่สมัครใจ หรือบัตรโดยสารที่มีการคืนเงิน 
 6. หากการเดินทางโดยเครื่องบินของสมาชิกถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินพันธมิตร (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะสภาพอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ ข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือปัญหาของเครื่องบิน การหยุดงานหรือขาดแคลนแรงงาน การประท้วงหยุดงาน สงคราม โรคระบาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง) และสมาชิกได้เดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินอื่นสําหรับช่วงเที่ยวบินที่หยุดชะงัก ดังนั้นไมล์สะสม Asia Miles และ Status Points จะได้รับการโอนเข้าบัญชีสมาชิกตามกําหนดการเดินทางเดิมที่สมาชิกจองไว้เท่านั้น ในกรณีดังกล่าว สมาชิกจําเป็นจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพื่ออ้างสิทธิ์ใน Asia Miles
 1. ข้อเสนอการรับไมล์สะสม การมีสิทธิเข้าร่วม และข้อกําหนดในการสะสมไมล์ Asia Miles กับ  Asia Milesare ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบินแต่ละรายการนั้น มีรายละเอียดเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์และแอป  Cathay ซึ่ง AML อาจทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว พันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบินอาจบังคับใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีพร้อมให้บริการและเงื่อนไขการมีสิทธิรับไมล์สะสม Asia Miles
 2. การเข้าพักโรงแรม: สมาชิกสามารถสะสมไมล์ Asia Miles ในแต่ละครั้งที่เข้าพักพันธมิตรโรงแรมที่เข้าร่วมรายการซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด การเข้าพักโรงแรม หมายถึง จํานวนคืนที่เข้าพักติดต่อกัน ณ โรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง การเข้าพักตามเงื่อนไข หมายถึง การเข้าพักในอัตราที่ทางโรงแรมกำหนด อัตราที่เป็นทางการ อัตราสำหรับองค์กรหรือบริษัท และไม่ใช่การเข้าพักในอัตราราคาพิเศษ อัตราราคาแบบหมู่คณะ หรืออัตราที่มีส่วนลด สมาชิกอาจต้องสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนนที่เกี่ยวข้องของพันธมิตรโรงแรมบางแห่ง จึงจะมีสิทธิได้รับ Asia Miles สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์หรือแอป Cathay
 3. บริการรถเช่า: สมาชิกสามารถรับไมล์สะสม Asia Miles สําหรับการเช่ารถที่เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละครั้งกับพันธมิตรผู้ให้บริการรถเช่าที่ร่วมรายการ รถเช่าที่จองในอัตราค่าเช่ารถสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือสำหรับพนักงาน จะถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข การใช้บริการรถเช่าจําเป็นต้องควบคู่ไปกับการเดินทางโดยเครื่องบินที่เป็นไปตามเงื่อนไข สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์หรือแอป Cathay
 1. Asia Miles ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการแลกรางวัลบัตรโดยสารต้องอยู่ในบัญชีสมาชิก ณ เวลาที่ทําการแลกไมล์สะสม ไม่อนุญาตให้รวม Asia Miles ในบัญชีอื่นของสมาชิก
 2. การแลกรางวัลบัตรโดยสารด้วยไมล์สะสม Asia Miles จะอยู่ภายใต้การควบคุมจํานวนที่นั่ง ซึ่งอาจมีการจํากัดจํานวนที่นั่งสําหรับรางวัลบัตรโดยสาร สมาชิกรับทราบว่าสายการบิน Cathay Pacific และพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการจํากัดจํานวนที่นั่งที่มีให้บริการสําหรับรางวัลบัตรโดยสาร โดยดุลยพินิจของสายการบิน
 3. สําหรับบัญชีสมาชิกแต่ละบัญชี สามารถทำการจองที่นั่งรอการยืนยัน (Waitlist) ได้ไม่เกิน 10 ที่นั่งสําหรับรางวัลการอัปเกรดที่นั่งและรางวัลผู้ร่วมเดินทางไม่ว่าจะเป็นเมื่อใดก็ตาม  เมื่อการจองที่นั่งที่รอการยืนยันครบตามจํานวนสูงสุดแล้ว สมาชิกต้องยกเลิกการจองที่นั่งที่รอการยืนยันก่อนที่จะทําการจองที่นั่งรอการยืนยันครั้งใหม่
 4. การออกบัตรโดยสารสําหรับรางวัลบัตรโดยสารนั้น ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าภาษีขาออก ค่าธรรมเนียมสนามบินหรือค่าธรรมเนียมการจัดการของรัฐบาล ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่ารักษาความปลอดภัยและประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการอ้างสิทธิ์หรือความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรโดยสารโดยการแลกไมล์ ในเวลาที่ทําการจอง ผู้โดยสารจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงจำนวนไมล์สะสมจริงที่ต้องใช้ ภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและสนามบิน บวกกับค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่สายการบินกําหนดไว้สําหรับผู้โดยสารทุกท่าน 
 5. สําหรับรางวัลบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว (ยกเว้นรางวัลจากหลายสายการบินในเครือข่าย oneworld  และยกเว้น HK Express) จะอนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางได้ไม่เกิน 2 ช่วงการบิน และการเปลี่ยนเครื่อง 1 ครั้งเท่านั้น โดยต้องมีระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องไม่เกิน 24 ชั่วโมง หากสนามบินต้นทางของช่วงเที่ยวบินแรกและสนามบินปลายทางของช่วงเที่ยวบินสุดท้าย ตั้งอยู่ต่างเมืองกัน แต่ช่วงเที่ยวบินทั้งหมดอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคเดียวกัน กําหนดการบินนี้จะยังคงถือว่าเป็นรางวัลบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว ในทางกลับกัน หากสนามบินต้นทางของช่วงเที่ยวบินแรกและสนามบินปลายทางของช่วงเที่ยวบินสุดท้ายตั้งอยู่ต่างเมืองกัน แต่อยู่ภายในประเทศ/ภูมิภาคเดียวกัน แต่ทว่าสนามบินปลายทางของช่วงเที่ยวบินแรกตั้งอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคอื่น กําหนดการบินนี้จะไม่ถือว่าเป็นรางวัลบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว ตัวอย่างเช่น JFK-DFW-LAX จะถือว่าเป็นบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว ในขณะที่ JFK-LHR-IAD ไม่ถือว่าเป็นบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว
 6. สําหรับรางวัลบัตรโดยสารแบบเที่ยวบินไป-กลับ (ยกเว้นรางวัลจากหลายสายการบินในเครือข่าย oneworld และ HK Express) จะอนุญาตให้มีช่วงเที่ยวบินได้สูงสุด 4 ช่วง โดยมีการหยุดแวะพักระหว่างทาง 1 ครั้ง อนุญาตให้มีช่วงเที่ยวบินได้ไม่เกิน 2 ช่วงสำหรับแต่ละทิศทาง, ขาเข้า และขาออก

  อนุญาตให้เดินทางแบบ Open Jaw ได้สูงสุด 1 ครั้ง ณ เมืองต้นทางหรือจุดวกกลับของรางวัลบัตรโดยสารแบบเที่ยวบินไป-กลับ 
  ก. การเดินทางแบบ Open Jaw ณ เมืองต้นทาง (สำหรับกำหนดการบินที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น) สามารถทำได้ระหว่างเมืองของประเทศ/ภูมิภาคเดียวกันเท่านั้น
  ข. การเดินทางแบบ Open Jaw ณ จุดวกกลับจะสามารถทำได้ระหว่างเมือง โดยไม่คำนึงว่าอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคเดียวกันหรือไม่
  ค. การเดินทางเข้าและออกจากสนามบินต่างๆ ภายในเมืองเดียวกันจะไม่ถือว่าเป็นการเดินทางแบบ Open Jaw 

  สําหรับรางวัลบัตรโดยสารที่เป็นเที่ยวบินไป-กลับโดยที่ไม่ใช่การเดินทางแบบ Open Jaw สามารถหยุดแวะพักระหว่างทางได้สูงสุด 1 ครั้งและเปลี่ยนเครื่องได้สูงสุด 2 ครั้ง
  สําหรับรางวัลบัตรโดยสารที่เป็นเที่ยวบินไป-กลับโดยมีการเดินทางแบบ Open Jaw ที่จุดวกกลับ จะสามารถเดินทางแบบ Open Jaw ได้ 1 ครั้งบวกกับการเปลี่ยนเครื่องได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  สําหรับรางวัลบัตรโดยสารที่เป็นเที่ยวบินไป-กลับโดยมีการเดินทางแบบ Open Jaw ที่เมืองต้นทาง จะสามารถเดินทางแบบ Open Jaw ได้ 1 ครั้งบวกกับการหยุดแวะพักได้ไม่เกิน 1 ครั้งและการเปลี่ยนเครื่องไม่เกิน 2 ครั้ง  
 7. จุดวกกลับของรางวัลบัตรโดยสารที่เป็นเที่ยวบินไป-กลับ (ยกเว้นรางวัลจากหลายสายการบินในเครือข่าย oneworld และ HK Express) จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบดังต่อไปนี้
  ก. ในกําหนดการบินแบบ 2 ช่วงเที่ยวบิน จุดปลายทางช่วงเที่ยวบินแรกจะต้องเป็นจุดแวะพักและจุดวกกลับ (อนุญาตให้เดินทางแบบ Open Jaw ที่จุดวกกลับ)* หรือ *ตัวอย่างเช่น ในกําหนดการบินของ HKG-TPE (การเดินทางแบบ Open Jaw และจุดวกกลับ) KHH-HKG
  ข. ในกําหนดการบินแบบ 3 ช่วงเที่ยวบิน หากการเดินทางแบบ Open Jaw ไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองต้นทาง การเดินทางแบบ Open Jaw ควรเกิดขึ้นที่จุดวกกลับ หรือตัวอย่างเช่น ในกําหนดการบินของ HKG-TPE-NRT (การเดินทางแบบ Open Jaw และจุดวกกลับ) KIX-HKG
  ค. ในกําหนดการบินแบบ 3 ช่วงเที่ยวบิน ถ้ามีการเปลี่ยนเครื่องแต่ไม่มีการเดินทางแบบ Open Jaw เข้ามาเกี่ยวข้อง จุดแวะพักระหว่างทางจุดเดียวจะต้องเป็นจุดวกกลับ หรือ
  ง. ในกําหนดการบินแบบ 4 ช่วงเที่ยวบิน จุดหมายปลายทางช่วงเท่ยวบินที่สองต้องเป็นจุดแวะพักระหว่างทางและจุดวกกลับ (อนุญาตให้เดินทางแบบ Open Jaw ที่จุดวกกลับ)
  จ. จุดเปลี่ยนเครื่องต้องไม่ใช่จุดวกกลับของกำหนดการบินแบบเที่ยวบินไป-กลับ
  ฉ. จุดวกกลับต้องเป็นจุดแวะพักระหว่างทางด้วย
 8. สําหรับรางวัลบัตรโดยสารแบบเที่ยวบินไป-กลับ การจองเที่ยวบินขาออกและขาเข้าต้องทำพร้อมกัน
 9. มีข้อกําหนดเกี่ยวกับไมล์สะสมสองระดับ (ระยะสั้น - ประเภท 1 และระยะสั้น - ประเภท 2) สําหรับรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินระยะสั้นทั้งหมด (ยกเว้นรางวัลจากหลายสายการบินในเครือข่าย oneworld) ระยะสั้น - ประเภท 1 จะมีผลเมื่อระยะทางของกำหนดการบินขาเข้าหรือขาออก อยู่ในช่วงตั้งแต่ 751 ถึง 2,750 ไมล์ และเมืองต้นทาง เมืองปลายทาง หรือจุดวกกลับต้องไม่ใช่เมืองใดเมืองหนึ่งในประเทศ บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เนปาล หรือศรีลังกา หากเมืองใดเมืองหนึ่งในประเทศเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนเครื่องหรือจุดแวะพักระหว่างทาง (ไม่ใช่เมืองต้นทาง เมืองปลายทาง หรือจุดวกกลับ) ระยะสั้น - ประเภท 1 จะยังคงมีผลบังคับใช้ ระยะสั้น - ประเภท 2 จะมีผลเมื่อระยะทางของกำหนดการบินขาเข้าหรือขาออก อยู่ในช่วงตั้งแต่ 751 ถึง 2,750 ไมล์ และเมืองต้นทาง เมืองปลายทาง หรือจุดวกกลับต้องเป็นเมืองใดเมืองหนึ่งในประเทศบังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เนปาล หรือศรีลังกา
 10. รางวัลบัตรโดยสารบางรายการอาจไม่มีให้บริการผ่านพันธมิตรสายการบินทั้งหมด สมาชิกควรดูรายละเอียดได้ที่หน้าตารางรางวัลบัตรโดยสาร รางวัลบัตรโดยสารและสายการบินพันธมิตรที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนได้
 11. รางวัลบัตรโดยสารจะไม่รวมเที่ยวบินร่วม
 12. เฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อเที่ยวพักผ่อนเท่านั้นที่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้ ไม่อนุญาตให้นําไมล์สะสมมาแลกบัตรโดยสารสําหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ เมื่อจะแลกรางวัลบัตรโดยสารด้วยไมล์ สมาชิกต้องระบุว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อติดต่อธุรกิจ
 13. บัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์จะออกให้หลังจากการสํารองที่นั่งนั้นได้รับการยืนยันแล้ว ไม่อนุญาตให้นําไมล์สะสมมาแลกบัตรโดยสารที่ไม่กําหนดวันเดินทาง
 14. บัตรโดยสารจากการแลกไมล์จะได้รับการออกให้โดยอัตโนมัติ ก่อนถึงวันสุดท้ายของการออกบัตรโดยสารตามที่สายการบิน Cathay Pacific และสายการบินพันธมิตรกำหนด หลังจากที่ได้มีการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ โปรดทราบว่า:
  ก. ต้องแจ้งข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดในเวลาที่ทําการจอง
  ข. จะไม่มีการออกรางวัลบัตรโดยสารสําหรับเที่ยวบินที่รอการยืนยัน (Waitlisted Flight)
 15. รางวัลบัตรโดยสารทั้งหมดสามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 16. โซนระยะทางขาเข้า/ขาออกจะขึ้นอยู่กับระยะทางแบบเที่ยวเดียวระหว่างสนามบินต้นทางกับสนามบินปลายทาง หากมีช่วงเที่ยวบินเชื่อมต่อ ควรรวมระยะทางของช่วงเที่ยวบินนั้นไว้ด้วยเพื่อระบุระยะทางรวมทั้งสิ้นของการเดินทางแบบเที่ยวเดียว และโซนระยะทางที่เกี่ยวข้อง โซนระยะทางมีผลใช้กับรางวัลบัตรโดยสารทุกประเภท ยกเว้นรางวัลจากหลายสายการบินในเครือข่าย oneworld และ HK Express
 17. การเปลี่ยนแปลงการจองของบัตรโดยสารจากการแลกไมล์ (ยกเว้น HK Express):
  ก. มีให้บริการสําหรับการเปลี่ยนแปลงวันที่หรือหมายเลขเที่ยวบินที่ยืนยันแล้ว โดยมีกําหนดการบินเดียวกัน สายการบินเดียวกัน ชั้นโดยสารเดียวกัน และวันหมดอายุของบัตรโดยสารเป็นวันเดียวกัน
  ข. จะคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันที่/หมายเลขเที่ยวบินที่ได้รับการยืนยันแล้ว เป็นวันที่/หมายเลขเที่ยวบินอื่นที่ได้รับการยืนยัน
  ค. มีให้บริการทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ และบริการแบบออฟไลน์ที่ฝ่ายบริการลูกค้าสําหรับเที่ยวบิน Cathay Pacific ที่ยืนยันแล้ว
  ง. อาจมีค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว โปรดดูรายละเอียดได้ที่หน้า  บริการเสริมและค่าธรรมเนียม 
 18. การออกบัตรโดยสารใหม่สำหรับรางวัลบัตรโดยสาร (ยกเว้นสำหรับ HK Express):
  ก. สําหรับการเดินทางโดยบุคคลคนเดียวกันเท่านั้น
  ข. บัตรโดยสารนั้นต้องยังไม่ได้ใช้เลย
  ค. อาจต้องใช้ Asia Miles เพิ่มเติมถ้าการเดินทางใหม่อยู่ในโซนระยะทางที่สูงขึ้น
  ง. ต้องมีวันหมดอายุวันเดียวกันกับบัตรโดยสารเดิมและสําหรับใช้กับสายการบินต่างๆ ตามรายชื่อเดียวกัน
  จ. จะคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเมื่อมีการออกบัตรโดยสารใหม่
  ฉ. อาจมีค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว โปรดดูรายละเอียดได้ที่หน้า  บริการเสริมและค่าธรรมเนียม
 19. เมื่อออกบัตรโดยสารจากการแลกไมล์แล้ว จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ แต่สามารถขอคืนเงินได้ (ยกเว้นสําหรับ HK Express) ดังนี้
  ก. บัตรโดยสารนั้นต้องยังไม่ได้ใช้เลย
  ข. หากขอคืนเงินก่อนวันหมดอายุของบัตรโดยสาร
  ค. จะคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกเมื่อมีการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร
  ง. อาจมีค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว โปรดดูรายละเอียดได้ที่หน้า บริการเสริมและค่าธรรมเนียม
 20. การใช้รางวัลบัตรโดยสารจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขนส่งของสายการบินที่ดําเนินงานและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยสายการบินที่ดําเนินงาน
 21. บางครั้งเราอาจเสนออัตราโปรโมชั่นพิเศษสําหรับการจองบัตรโดยสารจากการแลกไมล์ การจองดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เผยแพร่พร้อมกับข้อเสนอ ซึ่งจะมีผลเหนือกว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 1. สมาชิกสามารถจองรางวัลบัตรโดยสารที่ต้องการได้ทางออนไลน์ในเว็บไซต์ (ยกเว้น HK Express) หรือทางออฟไลน์ได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 2. รางวัลบัตรโดยสารดังต่อไปนี้สามารถดำเนินการจองทางออนไลน์ได้ในหน้า รางวัลบัตรโดยสาร:
  ก. รางวัลมาตรฐาน (Standard Award)
  ข. รางวัลการอัปเกรดชั้นโดยสาร
  ค. รางวัลบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทาง
  ง. รางวัลจากพันธมิตรสายการบินบางแห่ง
  จ. รางวัลบัตรโดยสารลดราคาและบัตรโดยสารเที่ยวบินเช่าเหมาลํา
 3. สมาชิกหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจที่ส่งคําขอแลกรางวัลบัตรโดยสารผ่านทางแผนกดูแลลูกค้า จะต้องตอบคําถามรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อการยืนยันตัวตนและการอนุญาตก่อนที่จะดําเนินการตามคําขอแลกรางวัลได้ คําขอแลกรางวัลจะได้รับการดําเนินการเมื่อสมาชิกหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจสามารถตอบคําถามเหล่านี้ได้ การทําธุรกรรมใด ๆ ที่ดําเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ จะถือว่าเป็นการดําเนินการโดยสมาชิก 
 4. จํานวน Asia Miles ที่เหมาะสมจะถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิก ณ เวลาที่ออกบัตรโดยสาร
 5. หากมีการอ้างสิทธิ์ในการแลกรางวัลของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกต้องรีบแจ้งเรื่องนี้ทันที AML จะพิจารณาตัดสินโดยดุลยพินิจของบริษัทว่าควรดำเนินการใด ๆ หรือไม่ AML อาจปฏิเสธที่จะมอบ Asia Miles ชดเชยให้แก่สมาชิกสําหรับการแลกรางวัลใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากสมาชิกมีส่วนรู้เห็นในการแลกรางวัลโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวไม่ว่าในลักษณะใด หรือโดยประมาท หรือในลักษณะอื่นใด รวมถึงการเปิดเผยรหัสผ่านของสมาชิกให้ผู้อื่นทราบ
 6. เงื่อนไขอื่น ๆ จะมีผลบังคับใช้กับการออกบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางและรางวัลการอัปเกรดที่นั่ง
 1. สายการบิน Cathay Pacific และสายการบินพันธมิตรยินดีมอบรางวัลมาตรฐาน
 2. รางวัลมาตรฐานนี้มีให้สำหรับเที่ยวบินในทุกระยะทาง
 3. สมาชิกสามารถแลกรางวัลมาตรฐานสำหรับชั้นโดยสารแบบผสมได้ การคํานวณข้อกําหนดเรื่องระยะทางจะขึ้นอยู่กับระยะทางของเส้นทางบินขาเข้าและขาออกแต่ละเส้นทาง และอัตราตามสัดส่วนที่ได้รับจากระยะ Great Circle สําหรับแต่ละช่วงเที่ยวบิน ผลรวมไมล์สะสมจะถูกปัดเศษให้เป็นจํานวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
 4. การแลกรางวัลมาตรฐานที่มีชั้นโดยสารหลายระดับผสมกัน จะสามารถทำได้โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้น
 5. รางวัลมาตรฐานอนุญาตให้ทำการแลกไมล์โดยใช้ไมล์ของสายการบินเดียวหรือหลายสายการบินได้ การแลกรางวัลมาตรฐานโดยใช้ไมล์ของสายการบินเดียว จะมีให้สําหรับสายการบินพันธมิตรทั้งหมด (ยกเว้น HK Express) สําหรับการแลกรางวัลโดยใช้ไมล์ของหลายสายการบินนั้น ต้องไม่เกินสองสายการบิน ซึ่งรวมถึงสายการบิน Cathay Pacific โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงการเป็นพันธมิตรของสายการบิน
 6. สําหรับการแลกรางวัลโดยใช้ไมล์ของหลายสายการบินที่มีกำหนดการบินโดยมีเส้นทางบินขาออกแบบเที่ยวเดียว และเส้นทางบินขาเข้าแบบเที่ยวเดียวของสายการบินพันธมิตรคนละแห่งกัน การคำนวณ Asia Miles ที่ต้องใช้จะคํานวณจากยอดรวมไมล์สะสมที่กําหนดสําหรับเส้นทางขาออกและขาเข้าแต่ละเส้นทาง ตามตารางรางวัลที่มีผลบังคับใช้กับสายการบินพันธมิตรแต่ละแห่ง
 7. ไม่อนุญาตให้แลกรางวัลสําหรับกําหนดการบินที่มีเมืองปลายทางหลายแห่ง หากเมืองปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ไกลกว่าเมืองปลายทางสุดท้าย
 8. รางวัลบัตรโดยสารจะเปิดให้จองตามประเภทของรางวัลบัตรโดยสาร
  ก. รางวัลมาตรฐานของสายการบิน Cathay Pacific สามารถจองได้ภายใน 360 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง
  ข. สําหรับรางวัลมาตรฐานของสายการบินพันธมิตรอื่นที่ไม่ใช่ Cathay Pacific วันที่เริ่มทําการจองล่วงหน้าได้จะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของสายการบินพันธมิตรแต่ละแห่ง
 9. สําหรับข้อกําหนดเกี่ยวกับไมล์สะสมของรางวัลมาตรฐานของ Cathay Pacific โปรดดูที่ตารางรางวัลซึ่งมีเผยแพร่ในหน้า รางวัลบัตรโดยสาร สําหรับรางวัลมาตรฐานของสายการบินพันธมิตรอื่น ๆ ที่เปิดให้แลกไมล์สะสมทางออนไลน์ โปรดดูข้อกําหนดเกี่ยวกับไมล์สะสมที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มการจองทางออนไลน์โดยใช้ไมล์สะสม สําหรับรางวัลมาตรฐานของสายการบินพันธมิตรที่ไม่ได้เปิดให้แลกไมล์สะสมทางออนไลน์ โปรดดูที่เครื่องคํานวณไมล์สะสมในการแลกรางวัลได้ที่หน้า รางวัลบัตรโดยสารสําหรับการเสนอราคา ของข้อกําหนดไมล์สะสม
 10. รางวัลมาตรฐาน (สายการบิน Cathay Pacific เท่านั้น) อนุญาตให้ทำการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าสําหรับชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นโดยสารที่สูงกว่า
 11. หัวข้อ ‘การแลกรางวัลบัตรโดยสาร – เงื่อนไขทั่วไป’ และหัวข้อ ‘การแลกบัตรโดยสารโดยใช้ไมล์’ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
 1. รางวัลบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางจะมีให้บริการสําหรับเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดย Cathay Pacific เท่านั้น
 2. หากสมาชิกซื้อบัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจสําหรับการเดินทาง สมาชิกยังสามารถแลกบัตรโดยสารโดยใช้ไมล์สําหรับผู้ร่วมเดินทางได้ด้วย ผู้ร่วมเดินทางต้องเดินทางในเที่ยวบินเดียวกัน ในวันที่และชั้นโดยสารเดียวกัน บัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางจะมีให้บริการเฉพาะเที่ยวบินไป-กลับเท่านั้น
 3. รางวัลบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางสามารถใช้ได้กับระดับอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิดังนี้
  • F, A (ชั้นหนึ่ง)
  • J, C, D, I, P (ชั้นธุรกิจ)
 4. รางวัลบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางมีให้บริการสําหรับการจองกับหลายสายการบินสําหรับช่วงการเดินทางที่จองเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific
 5. รางวัลเที่ยวบินที่มีชั้นโดยสารแบบผสมไม่สามารถใช้ได้กับรางวัลบัตรโดยสารสําหรับผู้ร่วมเดินทาง
 6. การจองรางวัลบัตรโดยสารสําหรับผู้ร่วมเดินทางสามารถทําได้ภายใน 360 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง
 7. ผู้ร่วมเดินทางไม่จําเป็นต้องเป็นตัวแทนในกลุ่มการแลกไมล์สะสมของสมาชิกแต่อย่างใด
 8. สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมแลกบัตรโดยสารสําหรับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งใบสําหรับบัตรโดยสารทุกใบที่สั่งซื้อ ซึ่งมีชื่อสมาชิกพิมพ์อยู่
 9. เมื่อทําการอ้างสิทธิ์เพื่อแลกไมล์สำหรับบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทาง สมาชิกต้องให้รายละเอียดการเดินทางของตนทั้งหมดและรายละเอียดค่าโดยสารที่ชำระให้แก่ AML
 10. บัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์ รางวัล การเดินทางแบบหมู่คณะ ส่วนลดสำหรับอุตสาหกรรม/บริษัทท่องเที่ยว หรือบัตรโดยสารที่ได้รับส่วนลดหรือบัตรโดยสารฟรีอื่น ๆ จะไม่สามารถนํามาใช้แลกรับบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางได้
 11. นอกจากนี้ ข้อจํากัดและกฎระเบียบใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสารที่สั่งซื้อ ยังมีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางด้วย
 12. บัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางอาจถูกยกเลิก และ Asia Miles ที่ใช้แลกบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางจะได้รับการคืนไปยังสมาชิกที่ทําการแลกไมล์สะสม ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะมีผลใช้กับการยกเลิกและการขอคืนเงิน อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และ AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว หากบัตรโดยสารที่ซื้อไว้ถูกยกเลิก สมาชิกควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยกเลิกบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางและ Asia Miles ที่ใช้แลกบัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางจะได้รับการคืนไปยังสมาชิกที่ทําการแลกไมล์สะสม
 13. หัวข้อ ‘การแลกรางวัลบัตรโดยสาร – เงื่อนไขทั่วไป’ และหัวข้อ ‘การแลกบัตรโดยสารโดยใช้ไมล์’ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
 1. รางวัลการอัปเกรดที่นั่งและรางวัลการอัปเกรดที่สนามบิน จะมีให้บริการสําหรับเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดย Cathay Pacific เท่านั้น
 2. สมาชิกสามารถแลกรางวัลการอัปเกรดที่นั่งได้ทางออนไลน์ที่หน้า แลกรางวัลการอัปเกรด หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 3. รางวัลการอัปเกรดที่นั่งและรางวัลการอัปเกรดที่สนามบินจะจํากัดไว้สำหรับบัตรโดยสารสายการบิน Cathay Pacific หนึ่งใบ และหมายเลขบัตรโดยสารควรขึ้นต้นด้วย ‘160’ เท่านั้น
 4. รางวัลการอัปเกรดที่นั่งและรางวัลการอัปเกรดที่สนามบิน ไม่มีให้บริการในการจองที่นั่งในชั้นโดยสารแบบผสมและมีหลายสายการบิน
 5. สมาชิกควรดูที่ข้อกำหนดของบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์อัปเกรดโดยใช้ไมล์:
  • สําหรับบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ จะสามารถอัปเกรดเป็นชั้นหนึ่ง
   • อัตราค่าโดยสารประเภท Flex, Essential, Light หรือ
   • อัตราค่าโดยสารระดับ J, C, D, P, I
  • สำหรับชั้นประหยัดพรีเมี่ยม จะสามารถอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ
   • อัตราค่าโดยสารประเภท Flex หรือ
   • อัตราค่าโดยสารระดับ W, R
  • สําหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัด จะสามารถอัปเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (หรืออัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจหากเที่ยวบินนั้นไม่มีชั้นประหยัดพรีเมี่ยม)
   • อัตราค่าโดยสารประเภท Flex, Essential หรือ
   • อัตราค่าโดยสารระดับ Y, B, H, K, M, L, V (สําหรับบัตรโดยสารที่ไม่มีอัตราค่าโดยสารประเภท Flex/Essential/Light ที่ระบุ)
 6. ข้อกําหนดเกี่ยวกับไมล์สะสมที่ระบุนี้อิงตามเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียวเท่านั้น และเป็นไปตามราคาของไมล์สะสม ณ เวลาที่หักไมล์สะสมจากบัญชีของสมาชิกที่ได้ยืนยันที่นั่งที่อัปเกรด
 7. สมาชิกสามารถจองรางวัลการอัปเกรดได้ล่วงหน้าจนถึง 360 วันก่อนออกเดินทาง รางวัลการอัปเกรดที่สนามบินจะสามารถจองได้ในในระหว่างการเช็คอินที่สนามบินเท่านั้น
 8. สมาชิกสามารถลงชื่อในที่นั่งรอการยืนยัน (Waitlist) เพื่อรับสิทธิ์รางวัลการอัปเกรดที่นั่งได้ การลงชื่อในที่นั่งรอการยืนยันนี้จะถูกยกเลิกหากการอัปเกรดที่นั่งไม่สามารถยืนยันได้ภายใน 96 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 9. สมาชิกสามารถแลกไมล์สะสม Asia Miles เพื่ออัปเกรดไปยังชั้นที่นั่งโดยสารลำดับถัดไปจากบัตรโดยสารที่ซื้อไว้เดิมในระดับ/ประเภทของอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ รางวัลการอัปเกรดที่นั่งและรางวัลการอัปเกรดที่สนามบิน จะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ณ เวลาที่ทําการจองรางวัลการอัปเกรดที่นั่ง หรือในเวลาที่ร้องขอรางวัลการอัปเกรดที่สนามบิน (แล้วแต่กรณี)
 10. หากต้องการยืนยันการจองรางวัลการอัปเกรดที่นั่งหรือรางวัลการอัปเกรดที่สนามบิน สมาชิกต้องมีที่นั่งที่ยืนยันและบัตรโดยสารที่ออกในระดับ/ประเภทของอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในชั้นโดยสารที่ต่ำกว่าของเที่ยวบินเดียวกัน
 11. บัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์ รางวัล การเดินทางแบบหมู่คณะ ส่วนลดสำหรับอุตสาหกรรม/บริษัทท่องเที่ยว หรือบัตรโดยสารที่ได้รับส่วนลดหรือบัตรโดยสารฟรีอื่น ๆ จะไม่สามารถนํามาใช้แลกรับรางวัลการอัปเกรดที่นั่งหรือรางวัลการอัปเกรดที่สนามบินได้
 12. ราคาบัตรโดยสารสําหรับทารกอายุต่ำกว่าสองปีที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง จะไม่สามารถขออัปเกรดได้ สมาชิกต้องซื้อบัตรโดยสารในราคาสำหรับเด็กให้แก่ทารก หากต้องการจะขอรางวัลการอัปเกรดที่นั่งหรือการอัปเกรดที่สนามบิน
 13. สําหรับเที่ยวบิน Cathay Pacific ที่ไม่มีชั้นประหยัดพรีเมี่ยม อนุญาตให้อัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้
 14. สมาชิกสามารถแลกรับการอัปเกรดหรือรางวัลการอัปเกรดได้ที่สนามบินสําหรับสมาชิกกลุ่มการแลกไมล์สะสมของตน
 15. สมาชิกกลุ่มการแลกไมล์สะสมไม่จําเป็นต้องเดินทางร่วมกับสมาชิก Cathay หากพวกเขาได้จัดเตรียมรางวัลการอัปเกรดที่นั่งไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม สําหรับรางวัลการอัปเกรดที่สนามบิน สมาชิกกลุ่มการแลกไมล์สะสมจะต้องเดินทางร่วมกับสมาชิกในเที่ยวบินเดียวกัน
 16. รางวัลการอัปเกรดที่สนามบินสําหรับสมาชิกกลุ่มการแลกไมล์สะสมจะไม่ได้รับการยอมรับ หากชื่อของพวกเขาไม่ได้รับการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โปรดรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่ออัปเดตชื่อ
 17. ชื่อของสมาชิกกลุ่มการแลกไมล์สะสมที่ปรากฏในการสำรองที่นั่ง ต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับโปรแกรมสมาชิก Cathay
 18. รางวัลการอัปเกรดและรางวัลการอัปเกรดที่สนามบิน ไม่สามารถใช้ร่วมกับการจองใด ๆ ที่ได้มีการอัปเกรดที่นั่งแล้ว หรือข้อเสนอโปรโมชั่นอื่น ๆ
 19. รางวัลการอัปเกรดที่สนามบินไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินเชื่อมต่อใด ๆ (ใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินแรกจากสนามบินต้นทางเท่านั้น)
 20. มื้ออาหารสําหรับรางวัลอัปเกรดที่สนามบินต้องไม่ใช้มื้ออาหารสำหรับชั้นที่นั่งโดยสารที่อัปเกรดแล้ว
 21. ข้อจํากัดและกฎระเบียบที่มีผลกับบัตรโดยสารที่สั่งซื้อ อาจมีผลบังคับใช้กับรางวัลการอัปเกรดที่นั่งหรือรางวัลการอัปเกรดที่สนามบิน
 22. รางวัลการอัปเกรดและรางวัลการอัปเกรดที่สนามบินอาจถูกยกเลิก และ Asia Miles ที่ใช้แลกรางวัลการอัปเกรดหรือรางวัลการอัปเกรดที่สนามบิน จะได้รับการคืนไมล์สะสม ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะมีผลใช้กับการยกเลิกและการขอคืนเงิน อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และ AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว โปรดดูค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้า บริการเสริมและค่าธรรมเนียม
 23. Asia Miles ทั้งหมดที่ต้องใช้สําหรับรางวัลการอัปเกรดที่นั่งหรือรางวัลการอัปเกรดที่สนามบิน จะต้องได้รับจากสมาชิกคนเดียวกันภายใต้บัญชีเดียวกัน ไม่อนุญาตให้รวมไมล์กับสมาชิกมากกว่าหนึ่งคน
 24. บัตรโดยสารเดิมจะไม่สามารถออกใหม่ได้หลังจากแลกไมล์เป็นรางวัลการอัปเกรดที่สนามบินแล้ว
 25. สมาชิกอาจจําเป็นต้องจ่ายส่วนต่างค่าภาษี/ค่าธรรมเนียมพิเศษตามชั้นโดยสารที่อัปเกรด
 26. สมาชิกจะได้รับ Asia Miles สําหรับการเดินทางที่อัปเกรดแล้ว โดยอิงตามสะสมตามระดับชั้นการบริการที่ซื้อไว้เดิม และเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 27. หัวข้อ ‘การแลกรางวัลบัตรโดยสาร – เงื่อนไขทั่วไป’ และหัวข้อ ‘การแลกบัตรโดยสารโดยใช้ไมล์’ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
 1. รางวัลหลายสายการบินในเครือข่าย oneworld สามารถใช้ได้กับ:
  ก. สายการบินพันธมิตร oneworld สองแห่ง เมื่อ Cathay Pacific ไม่ใช่หนึ่งในสายการบินที่ท่านเลือก หรือ
  ข. สายการบินพันธมิตร oneworld สามแห่งขึ้นไป เมื่อ Cathay Pacific เป็นหนึ่งในสายการบินที่ท่านเลือก
 2. ระยะทางสูงสุดคือ 50,000 ไมล์
 3. ในการแลกรางวัลหลายสายการบินในเครือข่าย oneworld นั้น ไมล์สะสม Asia Miles ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการพิจารณาโซนรางวัลก็คือ ผลรวมของระยะทางของช่วงเที่ยวบิน (ระหว่างสนามบินต้นทางกับสนามบินปลายทาง) ของช่วงเที่ยวบินทั้งหมดในกําหนดการบิน สมาชิกหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อสามารถหยุดแวะพักได้ไม่เกินห้าครั้ง นอกจากนี้ อนุญาตให้มีการเปลี่ยนเครื่องสองครั้งและการเดินทางแบบ Open Jaw สองครั้ง
 4. อนุญาตให้หยุดแวะพัก/เดินทางแบบ Open-jaw หนึ่งครั้งสําหรับหนึ่งเมืองในกําหนดการบิน และต้องไม่ใช่เมืองเดียวกันกับจุดที่ออกเดินทางหรือจุดหมายปลายทาง
 5. สําหรับรางวัลบัตรโดยสารแบบหลายช่วงเที่ยวบิน จำนวน Asia Miles ที่ต้องใช้ในการแลกรางวัลบัตรโดยสารดังกล่าว คือที่นั่งในชั้นโดยสารสูงสุดที่จองในกําหนดการเดินทางเดียว
 6. รางวัลหลายสายการบินในเครือข่าย oneworld จะไม่มีข้อเสนอการเดินทางในชั้นประหยัดพรีเมียม
 1. สมาชิกและผู้ถือบัตรหลักของบัตรเครดิตแบรนด์ร่วม Cathay Pacific หรือบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของโปรแกรมสมาชิก Cathay สามารถรับสิทธิพิเศษในการแลกรางวัลได้ก่อนสามวันหรือสองวัน สำหรับบัตรโดยสารที่มีส่วนลดซึ่งดำเนินการทางออนไลน์ได้เป็นครั้งคราว ดังนี้
  • สิทธิพิเศษในการดำเนินการได้ก่อนสามวัน จะมีผลบังคับใช้กับสมาชิกระดับซิลเวอร์ขึ้นไปที่มีบัตรเครดิตแบรนด์ร่วม Cathay Pacific (ไม่สามารถใช้ได้กับบัตร RBC Cathay Pacific Visa Platinum)
  • สิทธิพิเศษในการดำเนินการได้ก่อนสองวัน จะมีผลบังคับใช้กับสมาชิกอื่น ๆ ทั้งหมด และผู้ถือบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Cathay Pacific (ไม่สามารถใช้ได้กับบัตร RBC Cathay Pacific Visa Platinum) หรือบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของโปรแกรมสมาชิก Cathay
 2. หัวข้อ ‘การแลกรางวัลบัตรโดยสาร – เงื่อนไขทั่วไป’ และหัวข้อ ‘การแลกบัตรโดยสารโดยใช้ไมล์’ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
 1. โซนรางวัลจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทางแบบเที่ยวเดียวต่อช่วงเที่ยวบิน
 2. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสามารถทำได้ในทุกหนึ่งช่วงเที่ยวบินของเที่ยวบินทั้งหมดที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดย Cathay Pacific เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และขึ้นอยู่กับพื้นที่และน้ำหนักบรรทุกที่ยังว่างอยู่
 3. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมไม่สามารถทำได้กับเที่ยวบินร่วม
 4. อัตราการแลกไมล์สะสมที่ใช้จะเป็นแบบเดียวกันสำหรับทุกชั้นโดยสารของการเดินทางและสำหรับสมาชิกทุกท่าน เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 5. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมนี้จะมีให้เฉพาะสำหรับเส้นทางที่ช่วงเที่ยวบินแรกเป็นเที่ยวบินของ Cathay Pacific เท่านั้น
 6. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมด้วยไมล์นี้มีอายุการใช้งานหนึ่งเดือนนับจากวันที่แลกไมล์สะสม และใช้สำหรับการเดินทางตามกำหนดการบินเดิมเท่านั้น
 7. ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทต่อไปนี้ จะไม่สามารถใช้บริการแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมด้วยไมล์ได้ นั่นคือ
  • บัตรโดยสารของทารก (ที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง)
  • บัตรโดยสารสำหรับที่นั่งเสริม
  • การจองที่ยังไม่ได้ออกบัตรโดยสาร
 8. Asia Miles ที่ใช้แลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมจะไม่สามารถขอคืนได้
 9. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมด้วยไมล์จะไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 10. สมาชิกที่ถือบัตรโดยสารที่ออกโดย Cathay Pacific (หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 160) สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินเพื่อแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่อนุญาต สมาชิกต้องแจ้งรหัสการสำรองที่นั่งของตนเมื่อทําการแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมด้วยไมล์ โดยสัมภาระต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. (สําหรับการเดินทางทั้งหมดที่ใช้ระบบน้ำหนัก) หรือมีจำนวนไม่เกิน 3 ชิ้น (สําหรับการเดินทางทั้งหมดที่ใช้ระบบจำนวนสัมภาระ) ต่อช่วงเที่ยวบิน
 11. หากเครื่องบินได้รับอนุญาตให้โหลดได้ สมาชิกอาจแสดงบัตรสมาชิกของตนที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ Cathay Pacific ทุกแห่งทั่วโลกเมื่อออกเดินทางเพื่อแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมทันที
 12. หัวข้อ ‘การแลกรางวัลบัตรโดยสาร – เงื่อนไขทั่วไป’ และหัวข้อ ‘การแลกบัตรโดยสารโดยใช้ไมล์’ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
 1. หากต้องการแลกสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร สมาชิกที่มีสิทธิต้องส่งคําขอในเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน และมีจํานวน Asia Miles ตามที่กําหนดในบัญชีสมาชิกของตนเพื่อแลกไมล์สะสมในเวลาที่ทําการร้องขอ หากคําขอแลกรางวัลได้รับการยอมรับ AML จะส่งจดหมายแลกสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารถึงท่าน ท่านต้องแสดงจดหมายแลกสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารนี้ที่เคาน์เตอร์บริการของห้องรับรองผู้โดยสารเพื่อเข้าใช้บริการดังกล่าว 
 2. สมาชิกที่สามารถแลกรับสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร คือสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ และผู้ถือบัตรแบรนด์ร่วมที่เป็นสมาชิก 
 3. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ยังสามารถขอแลกรับสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้ที่เคาน์เตอร์ของห้องรับรองผู้โดยสาร การยอมรับคําขอแลกไมล์จะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและ AML ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องยอมรับคําขอดังกล่าว  ผู้ถือบัตรแบรนด์ร่วมที่มีสิทธิจะไม่สามารถขอแลกรับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่เคาน์เตอร์ของห้องรับรองผู้โดยสารได้ 
 4. Asia Miles ที่ต้องใช้ในการแลกรับรางวัลจะถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิกในเวลาที่สมาชิกทําการขอแลกไมล์ 
 5. โปรดดูที่เว็บไซต์เพื่อทราบจํานวน Asia Miles ที่ต้องใช้ในการแลกรับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific และสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบิน Cathay Pacific ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว  
 6. สมาชิกระดับกรีน, ซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ สามารถแลกรับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific ทั่วโลก สมาชิกระดับไดมอนด์สามารถแลกรับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบิน Cathay Pacific ได้ 
 7. สมาชิกที่มีสิทธิสามารถใช้ Asia Miles ในการแลกรับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสําหรับผู้ร่วมเดินทาง เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวของตน ซึ่งไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตัวแทนกลุ่มการแลกไมล์ของสมาชิกที่มีสิทธิ์แต่อย่างใด 
 8. การแลกรับสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ AML จะไม่คืนไมล์สะสม Asia Miles ใด ๆ ที่ได้หักยอดไปสําหรับการแลกรับสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร 
 9. โปรดดูที่เว็บไซต์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ และห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบิน Cathay Pacific 
 10. หัวข้อ ‘การแลกรางวัลบัตรโดยสาร – เงื่อนไขทั่วไป’ และหัวข้อ ‘การแลกบัตรโดยสารโดยใช้ไมล์’ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
 1. รางวัลที่พักโรงแรม รถเช่า และประสบการณ์อื่น ๆ นี้มีให้โดย Asia Miles Travel Services Limited (ใบอนุญาตเลขที่ 353953)
 2. หากต้องการดูข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ Asia Miles Travel Services Limited โปรด คลิกที่นี่
 1. Cathay Shop ช่วยให้สมาชิกสามารถสะสมและแลก Asia Miles สําหรับรางวัลไลฟ์สไตล์ที่มีสิทธิได้ที่ Cathay Shop โดยการใช้บริการ Cathay Shop จะเป็นการยืนยันว่าสมาชิกยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 2. Asia Miles ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการแลกรางวัลไลฟ์สไตล์ต้องอยู่ในบัญชีสมาชิก ณ เวลาที่ทําการแลกไมล์สะสม
 3. คําขอแลกรางวัลต้องดําเนินการทางออนไลน์โดยสมาชิกผ่านทาง Cathay Shop คําขอแลกรางวัลจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อจะไม่ได้รับการดําเนินการ
 1. AML จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลราคาและรางวัลไลฟ์สไตล์ ใน Cathay Shop นั้นถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ AML และสายการบิน Cathay Pacific จะไม่รับผิดใด ๆ หากข้อมูลดังกล่าวและเนื้อหาอื่นใดในแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์นั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องแม่นยำ หรือมีข้อผิดพลาด
 2. รางวัลไลฟ์สไตล์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและ AML อาจเพิกถอน จํากัด เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มความพร้อมให้บริการของรางวัลดังกล่าวได้ทุกเมื่อและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนไมล์สะสม Asia Miles ที่ต้องใช้ในการแลกรางวัล
 3. รางวัลไลฟ์สไตล์อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องและ AML ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ การตัดสินใจของ AML และพันธมิตรถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. AML อาจให้ลิงก์ภายนอก (เช่น วิดีโอผลิตภัณฑ์) บนแพลตฟอร์มการแลกไมล์สะสม ลิงก์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ AML และสายการบิน Cathay Pacific และ AML และสายการบิน Cathay Pacific ไม่รับประกันหรือยอมรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ภายนอก
 5. สมาชิกสามารถแลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ต่อเมื่อมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น และโดยการแลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านต้องยืนยันว่าท่านมีอายุ 18 ปีขึ้นไป  บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้องอยู่ด้วยเมื่อรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนและยืนยันอายุ ณ เวลาส่งมอบ ไม่เช่นนั้นการส่งมอบจะถูกเพิกถอนและนัดเวลาส่งมอบอื่นที่ทาง AML และสมาชิกจะตกลงกัน โปรดทราบว่าการส่งมอบครั้งใหม่อาจมีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์หรือค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมที่สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
 6. สมาชิกรับรองและรับประกันว่า รางวัลที่ได้จากการแลกไมล์สะสมนั้นมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อ
 7. ตัวเลือกการชําระเงินแบบ Miles Plus Cash มีให้บริการสําหรับรางวัลไลฟ์สไตล์บางรายการ และอยู่ภายใต้หัวข้อ 'Miles Plus Cash' ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 8. โปรโมชั่นและรหัสโปรโมชั่นอาจสามารถใช้ได้กับรางวัลไลฟ์สไตล์บางรายการในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในโปรโมชั่นเฉพาะ
 9. ข้อเสนอการแลกรับส่วนลดของรางวัลการรับประทานอาหารจากบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของโปรแกรมสมาชิก Cathay จะมีผลใช้กับผู้ถือบัตรหลักของบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Cathay บางแบรนด์ที่กําหนดโดย AML และอยู่ภายใต้หัวข้อ "สิทธิพิเศษในการแลกรับบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของโปรแกรมสมาชิก Cathay" ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดดูรายชื่อบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของโปรแกรมสมาชิก Cathay ที่สามารถแลกรับส่วนลดของรางวัลการรับประทานอาหารได้ที่หน้า บัตรเครดิต 
 10. หากรายละเอียดการแลกรางวัลบางอย่างจําเป็นต้องได้รับการยืนยันจาก AML หรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ก็ควรดําเนินการแลกรางวัลภายในกําหนดเวลาที่ระบุ มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้
 11. ถ้าเป็นไปได้ สมาชิกอาจต้องติดต่อพันธมิตรที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อจองรางวัลไลฟ์สไตล์ ก่อนที่จะร้องขอรางวัลไลฟ์สไตล์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะในกรณีที่รางวัลไลฟ์สไตล์นั้นเป็นประสบการณ์ที่กําหนดให้สมาชิกต้องตรวจสอบวันและเวลาที่ตนพร้อมที่จะใช้บริการ อาจมีการบังคับใช้นโยบาย "การไม่มาแสดงตัว" และการยกเลิก
 12. รางวัลไลฟ์สไตล์ไม่สามารถแลกเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้
 13. รางวัลไลฟ์สไตล์ที่แลกโดยใช้ Asia Miles นี้ไม่มีสิทธิสะสม Asia Miles ได้
 14. รางวัลไลฟ์สไตล์อาจมีอายุใช้งานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของพันธมิตรแต่ละราย ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้จะอิงตามเวลาฮ่องกง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง พันธมิตรบางรายอาจกําหนดช่วงเวลาห้ามใช้บริการสำหรับรางวัลไลฟ์สไตล์  รางวัลไลฟ์สไตล์จะไม่สามารถใช้ได้หากไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
 15. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบและต้องชําระค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าธรรมเนียมการตรวจผ่านไปรษณีย์ อากรและภาษีนําเข้า (รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินการและการจัดการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานศุลกากรหรือผู้ให้บริการจัดส่งในท้องถิ่น) ที่มีผลบังคับใช้ ณ เมืองปลายทาง ค่าธรรมเนียมทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า AML จะถือว่าข้อผูกพันในการจัดส่งของตนถูกปลดเปลื้องแล้วเมื่อรางวัลไลฟ์สไตล์ที่แลกแล้วถูกส่งไปยังผู้ให้บริการจัดส่ง
 16. สมาชิกไม่มีสิทธิ์ในใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน หรือการหักภาษีสําหรับการแลกไมล์สะสมเป็นรางวัลเพื่อการกุศล
 1. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่จัดส่งนั้นเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง (และในภาษาท้องถิ่นสําหรับบางสถานที่ ถ้าเหมาะสม) ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน หากมีการระบุที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ทั้งสองภาษานั้นเป็นที่อยู่เดียวกัน หากมีการแจ้งที่อยู่ผิด การส่งรางวัลตามคําสั่งซื้อใหม่ไปยังที่อยู่ที่ถูกต้องจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว และ AML, สายการบิน Cathay Pacific และ/หรือพันธมิตรจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกแจ้งที่อยู่ผิด หรือแจ้งที่อยู่ในภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นไม่ตรงกัน
 2. หากสมาชิกสั่งซื้อรางวัลไลฟ์สไตล์หลายรางวัลพร้อมกัน รางวัลไลฟ์สไตล์แต่ละรายการอาจจัดส่งแยกกันและไม่ใช่วันเดียวกัน
 3. ในทุกกรณี สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อ AML หากรางวัลไลฟ์สไตล์ไม่มาถึงภายในวันที่ส่งมอบโดยประมาณ สมาชิกต้องติดต่อ AML เป็นลายลักษณ์อักษรภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ทําการแลกรางวัล และ AML จะตรวจสอบคําสั่งซื้อและให้ความช่วยเหลือ หลังจากพ้นหกสิบ (60) วันไปแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องรางวัลไลฟ์สไตล์ที่หายไปได้
 4. AML และสายการบิน Cathay Pacific จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบล่าช้าหรือการไม่ได้รับรางวัลไลฟ์สไตล์

รายละเอียดบริการส่งมอบรางวัลไลฟ์สไตล์ มีดังนี้

 1. สําหรับการแลกรางวัลที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดส่งทั่วไป:
  ก. จะมีการส่งอีเมลแจ้งยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
  ข. พันธมิตรที่เกี่ยวข้องจะจัดเตรียมการส่งมอบรางวัลให้แก่สมาชิกหรือผู้รับโดยตรง ตามที่เกี่ยวข้อง
  ค. สมาชิกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้รับในวันที่และเวลาส่งมอบที่ตกลงกันไว้กับพันธมิตรการจัดส่ง โปรดทราบว่าการส่งมอบครั้งใหม่อาจมีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์หรือค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมที่สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  ง. ระยะเวลาในการเตรียมจัดส่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง "เวลาจัดส่งที่คาดไว้" จะระบุไว้ใน "คําอธิบายผลิตภัณฑ์" ในหน้าผลิตภัณฑ์ เวลาการจัดส่งจริงที่ใช้จะขึ้นอยู่กับบริการไปรษณีย์และสถานที่จัดส่ง
 2. สําหรับการแลกรางวัลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของ Cathay (ร้านค้าปลีกปกติ) :
  ก. จะมีการส่งอีเมลแจ้งยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
  ข. สมาชิกจะได้รับบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ดในการรับของ
  ค. สมาชิกหรือผู้รับจะต้องแสดงคิวอาร์โค้ดแก่พนักงานขายในร้านค้าที่ Cathay – Cityplaza เมื่อติดต่อขอรับรางวัล และพนักงานขายจะตรวจเช็คข้อมูลของบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบยืนยัน สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิก (บัตรจริง (ถ้ามี) หรือบัตรดิจิทัลก็ได้) หรือหมายเลขสมาชิกแก่พนักงานขายเมื่อไปติดต่อขอรับรางวัล หากผู้รับไม่ใช่สมาชิก ก็จะต้องแสดงสําเนาบัตรสมาชิกของสมาชิกนั้น พร้อมกับบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ไปติดต่อขอรับรางวัล
  ง. ขอแนะนําให้สมาชิกมารับสินค้าจากร้านค้าปลีกภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่สั่งซื้อ
 3. สําหรับรางวัลที่จัดส่งทางอีเมล (บัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ของโปรแกรมสมาชิก Cathay):
  ก. จะมีการส่งอีเมลแจ้งยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
  ข. สมาชิกจะได้รับบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ด, บาร์โค้ด, ไฮเปอร์ลิงก์ URL, รหัสผ่าน หรือรหัสอื่น ๆ และหมายเลขอ้างอิงของรางวัล
  ค. สําหรับรางวัลบางรายการ สมาชิกหรือผู้รับจะต้องแสดงบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์แก่พันธมิตรเมื่อได้รับรางวัล และพันธมิตรจะประมวลผลข้อมูลของบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบยืนยัน สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิก (ไม่ว่าจะเป็นบัตรจริง (ถ้ามี) หรือบัตรดิจิทัล) หรือหมายเลขสมาชิก แก่พันธมิตรในเวลาที่รับรางวัล หากผู้รับไม่ใช่สมาชิก ผู้รับต้องแสดงสําเนาบัตรสมาชิกของสมาชิก พร้อมกับบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาที่รับรางวัล
  ง. สําหรับรางวัลในรูปแบบอื่น ๆ สมาชิกหรือผู้รับต้องไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ URL ที่กำหนดหรือเว็บไซต์ของพันธมิตร และทําตามคําแนะนําบนบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินขั้นตอนการแลกรางวัลให้เสร็จสมบูรณ์ หากเป็นรางวัลเพื่อการกุศล จะถือว่าบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์เป็นการรับรองการแลกรางวัลของท่าน
  จ. การจัดส่งบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์ตามปกติ และ/หรือระยะเวลาการเปิดใช้งานรางวัล อาจใช้เวลาถึงห้า (5) วันทําการ
 4. สําหรับรางวัลที่จัดส่งทางอีเมล (อีเมลของพันธมิตรของเรา บัตรของขวัญ ฯลฯ):
  ก. จะมีการส่งอีเมลแจ้งยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
  ข. สมาชิกจะได้รับอีเมลจากพันธมิตรซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ด, บาร์โค้ด, ไฮเปอร์ลิงก์ URL, รหัสผ่าน หรือรหัสอื่น ๆ ดังกล่าว
  ค. สําหรับรางวัลบางรายการ สมาชิกหรือผู้รับจะต้องแสดงบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์แก่พันธมิตรเมื่อได้รับรางวัล และพันธมิตรจะประมวลผลข้อมูลของบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบยืนยัน สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิก (ไม่ว่าจะเป็นบัตรจริง (ถ้ามี) หรือบัตรดิจิทัล) หรือหมายเลขสมาชิก แก่พันธมิตรในเวลาที่รับรางวัล หากผู้รับไม่ใช่สมาชิก ผู้รับต้องแสดงสําเนาบัตรสมาชิกของสมาชิก พร้อมกับบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาที่รับรางวัล
  ง. สําหรับรางวัลในรูปแบบอื่น ๆ สมาชิกหรือผู้รับต้องไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ URL ที่กำหนด / เว็บไซต์ของพันธมิตร และทําตามคําแนะนําบนบัตรกํานัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินขั้นตอนการแลกรางวัลให้เสร็จสมบูรณ์
  จ. การจัดส่งอีเมลตามปกติและ/หรือระยะเวลาการเปิดใช้งานรางวัล อาจใช้เวลาถึงห้า (5) วันทําการ
 5. สําหรับการแลกรางวัลที่เกี่ยวข้องกับจดหมายการแลกรางวัลฉบับจริง:
  ก. จะมีการส่งอีเมลแจ้งยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
  ข. จดหมายการแลกรางวัลฉบับจริงจะถูกส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้แจ้งไว้ ภายในระยะเวลาการจัดส่งที่ระบุไว้ในข้อ (5) ด้านล่าง
  ค. หากจดหมายการแลกรางวัลนั้นสูญหายหรือเสียหาย สมาชิกสามารถขอพิมพ์จดหมายการแลกรางวัลได้ใหม่โดยมีค่าบริการจํานวน USD 50 หรือ Asia Miles 5,000 ไมล์ AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว
  ง. สมาชิกต้องแสดงสำเนาจดหมายแลกรางวัลและบัตรสมาชิกของโปรแกรมสมาชิก Cahtay (ไม่ว่าจะเป็นบัตรจริง (ถ้ามี) หรือบัตรดิจิทัล) หรือหมายเลขสมาชิกแก่พันธมิตรในเวลาที่รับรางวัลหรือใช้รางวัลไลฟ์สไตล์ หากผู้รับไม่ใช่สมาชิก ผู้รับต้องมอบจดหมายแลกรางวัลฉบับจริงและสําเนาบัตรสมาชิกของสมาชิกให้แก่พันธมิตร ณ เวลาที่ทําการแลกรางวัล เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในจดหมายการแลกรางวัล
  จ. ปกติแล้วการส่งจดหมายแลกรางวัลที่มีที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ในฮ่องกงจะใช้เวลาประมาณสิบ (10) วันทําการ และหากเป็นการจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่นอกฮ่องกงก็จะใช้เวลาไม่เกินสาม (3) สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เวลาการจัดส่งจริงที่ใช้จะขึ้นอยู่กับบริการไปรษณีย์และสถานที่จัดส่ง
 1. เมื่อได้ทําการแลกรางวัลไลฟ์สไตล์แล้ว จะถือว่าการแลกรางวัลนั้นเป็นที่สิ้นสุดและสมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ นอกจากนี้ ภายใต้ข้อ 4 ด้านล่าง การหักไมล์สะสม Asia Miles จากบัญชีของสมาชิกจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถคืนไมล์สะสมได้
 2. จะถือว่ารางวัลไลฟ์สไตล์ที่สมาชิกได้รับนั้นอยู่ในสภาพดี เว้นแต่สมาชิกได้แจ้งให้ AML/พันธมิตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับรางวัล
 3. เมื่อได้รับรางวัลไลฟ์สไตล์ หากรางวัลดังกล่าวมีข้อบกพร่องหรือไม่ตรงกับคําสั่งซื้อเดิมของสมาชิก สมาชิกควรติดต่อพันธมิตรหรือฝ่ายบริการลูกค้าของเราเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันนับจากได้รับรางวัลไลฟ์สไตล์ และหากรางวัลไลฟ์สไตล์นั้นมีข้อบกพร่องหรือแตกต่างจากคําสั่งซื้อเดิมของสมาชิก ทาง AML หรือพันธมิตรจะดําเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่ หรือคืนเงินตามดุลยพินิจของตน
 4. หาก AML ยกเลิกคําสั่งซื้อ สมาชิกจะได้รับการแจ้งให้ทราบและจะได้รับคืนไมล์สะสมสําหรับคําสั่งซื้อนั้น AML อาจเสนอรางวัลไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันหรือมีมูลค่าเท่ากันแทนการคืนไมล์สะสมให้แก่สมาชิก สมาชิกสามารถจะปฏิเสธรางวัลไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแทนนั้น และไมล์สะสม Asia Miles ที่ได้รับทั้งหมด (ถ้ามี) ก็จะถูกยกเลิก
 1. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ AML และสายการบิน Cathay Pacific ไม่มีส่วนรับผิดใดๆ ต่อ (1) คุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ของรางวัลไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (2) คุณภาพของรางวัลไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AML และสายการบิน Cathay Pacific ไม่รับประกันว่ารางวัลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการจะได้รับการดูแลและมีทักษะที่เหมาะสม
 2. AML และสายการบิน Cathay Pacific ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการรับประกันใด ๆ ที่ได้รับจากรางวัลไลฟ์สไตล์ที่แลกมา ขอแนะนําให้สมาชิกติดต่อพันธมิตรหรือซัพพลายเออร์โดยตรง หากมีคําถามหรือข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์และการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์ ก่อนการแลกรางวัล สมาชิกควรรับทราบถึงการรับประกันผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี), ระยะเวลาการรับประกัน และขอบเขต/ประเทศที่ให้การรับประกัน สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าขนส่งรางวัลไปยังสถานที่ของพันธมิตร/ผู้ผลิตเพื่อขอรับการบริการ
 3. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับรางวัลไลฟ์สไตล์และสมาชิกได้แจ้งให้ AML ทราบเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับรางวัลแล้ว โดยไม่กระทบต่อหัวข้อ "ข้อยกเว้นและข้อจํากัดความรับผิด" จะถือว่าความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวของ AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific ในส่วนที่เกี่ยวกับความบกพร่องหรือความล้มเหลวของรางวัลไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายใด ๆ ที่มีสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมนั้น จะจํากัดเฉพาะข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวในการเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ การจัดหาบริการหรือการคืนไมล์สะสมให้แก่สมาชิก โดยดุลยพินิจของ AML
 1. เงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้
  • สมาชิกที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุม ซึ่งได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า และตู้เย็น (ตามที่ระบุไว้ในคําสั่งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิตในฮ่องกง) สามารถร้องขอบริการกําจัดทิ้งฟรีสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้แล้วในประเภทเดียวกันและจํานวนที่เท่ากัน (มีผลกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมประเภทเดียวกันตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 ด้านล่างเท่านั้น)
 2. สถานที่ตั้ง
  • สถานที่ใด ๆ ในฮ่องกง
 3. เวลาที่ต้องส่งคําขอ
  • ในเวลาที่มีการแลกรางวัล สมาชิกอาจยอมรับหรือปฏิเสธบริการกำจัดทิ้งฟรีตามกฎหมาย
  • หากสมาชิกเปลี่ยนใจ สมาชิกอาจปฏิเสธหรือขอบริการกำจัดทิ้งฟรีตามกฎหมายโดยติดต่อพันธมิตรผลิตภัณฑ์/การจัดส่ง (ดูรายละเอียดการติดต่อได้ในหน้ารายละเอียดคําสั่งซื้อรางวัลไลฟ์สไตล์ของสมาชิก) ภายใน 3 วันหลังจากการแลกรางวัล
 4. ระยะเวลาของบริการกำจัดทิ้ง
  • ภายใต้สถานการณ์ปกติ ต้องใช้เวลา 3 วันทําการในการจัดเตรียมบริการกำจัดทิ้งอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เก่าในสถานที่ที่กําหนดของสมาชิกจะถูกเคลื่อนย้ายออกในวันที่ที่สมาชิกระบุ ไม่มีบริการเคลื่อนย้ายออกในวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
 5. หมายเหตุ
  • บริการกำจัดทิ้งอาจแตกต่างจากบริการจัดส่งและการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์เก่าที่รอการเคลื่อนย้ายนั้นอาจได้รับการเคลื่อนย้ายออกล่วงหน้า หรือเก็บไว้ชั่วคราวในสถานที่เพื่อรอการมาเคลื่อนย้ายในภายหลังตามความเหมาะสม สมาชิกสามารถยืนยันรายละเอียดกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์/การจัดส่งได้
  • ผลิตภัณฑ์เก่าจะไม่สามารถส่งคืนกลับมาได้เมื่อมีการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว
  • สมาชิกต้องวางผลิตภัณฑ์เก่าไว้แยกต่างหาก และไม่มีสายเชื่อมต่อหรือสิ่งกีดขวางโดยรอบใด ๆ
  • หากผลิตภัณฑ์เก่ามีปัญหาด้านสุขอนามัยร้ายแรง (เช่น อาหารเสีย แมลงสาบและมด ฯลฯ) พนักงานของเรามีสิทธิที่จะไม่เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออก และจะไม่มีบริการกำจัดทิ้งฟรีเพิ่มเติมแก่สมาชิก
  • สมาชิกจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทําการเกี่ยวกับคําขอเปลี่ยนแปลงเวลา วันที่ และ/หรือสถานที่ส่งมอบ
  • ในกรณีที่มีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง / สัญญาณเตือนพายุหมุนเขตร้อนระดับ 8 หรือสูงกว่า บริการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จะถูกระงับชั่วคราวและกําหนดเวลาใหม่
  • AML/สายการบิน Cathay Pacific/พันธมิตร/พันธมิตรการจัดส่งจะไม่รับผิดต่อความล่าช้า การระงับชั่วคราว หรือการเปลี่ยนแปลงกําหนดการใด ๆ อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร หรือสภาพอากาศที่เลวร้าย หรือปัจจัยอื่น ๆ
  • ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ การตัดสินใจของ AML จะถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ 1:

เครื่องปรับอากาศ ซึ่งได้แก่ ระบบปรับอากาศแบบเดี่ยวและแบบแยกส่วน เครื่องทำความเย็นหรือเครื่องทำความร้อน (หรือทั้งสองอย่าง) ที่มีประสิทธิภาพการทำงานไม่เกิน 7.5 กิโลวัตต์ (3HP)
เครื่องซักผ้า ที่มีความจุในการซักตามมาตรฐานไม่เกิน 10 กก.
ตู้เย็น ที่มีปริมาตรในการจัดเก็บรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500 ลิตร
โทรทัศน์ ขนาดของจอแสดงผลไม่เกิน 100 นิ้ว (วัดตามแนวทแยง)
คอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปรวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เครื่องพิมพ์ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. อย่างไรก็ตาม หากเป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้เป็นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องส่งโทรสาร หรือเครื่องสแกนได้ ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องพิมพ์
เครื่องสแกน น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
จอภาพ ไม่มีฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการประมวลผล ขนาดของจอแสดงผลไม่เล็กกว่า 5.5 นิ้ว (วัดตามแนวทแยง) แต่ไม่เกิน 100 นิ้ว (วัดตามแนวทแยง)

หมายเหตุ 2:  
ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 ข้างต้น อยู่ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (หมวด 603) ข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์มีดังนี้

เครื่องปรับอากาศ $ 125 ต่อเครื่อง
เครื่องซักผ้า $ 125 ต่อเครื่อง
ตู้เย็น $ 165 ต่อเครื่อง
โทรทัศน์ $ 165 ต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ $ 15 ต่อเครื่อง
เครื่องพิมพ์ $ 15 ต่อเครื่อง
เครื่องสแกน $ 15 ต่อเครื่อง
จอภาพ $ 45 ต่อเครื่อง
 1. การซื้อสินค้าและบริการจากพันมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ และสินค้าและบริการที่สั่งซื้อจาก iShop อาจอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของร้านค้าที่จัดหาสินค้าและบริการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง 
 2. พันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ดําเนินงานโดย ValueDynamx Limited ("ValueDynamx") ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์และมีผลบังคับใช้แยกต่างหากโดย AML แต่ละแห่งและ  ValueDynamx ValueDynamx อาจเผยแพร่และบังคับใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่พวกเขารู้สึกว่าจําเป็น ซึ่งเกี่ยวกับการดําเนินงานของพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ตลอดเวลา
 3. AML  ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์, สินค้าและบริการที่เสนอบนแพลตฟอร์มของพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ หรือเนื้อหาหรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เชื่อมโยงจากพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ รวมถึงเว็บไซต์ของร้านค้า
 4. หากต้องการรับไมล์สะสม Asia Miles ท่านต้องเป็นสมาชิกของโปรแกรมสมาชิก Cathay และเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีสมาชิกของท่านเพื่อไปยังพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของร้านค้าผ่านลิงก์ต่าง ๆ ของพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ท่านไม่สามารถได้รับ Asia Miles สําหรับการสั่งซื้อที่ดําเนินการก่อนเข้าสู่ระบบของพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์
 5. ท่านสามารถจะได้รับ Asia Miles จากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าต่าง ๆ ที่พันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ นับจากวันที่ที่ร้านค้านั้นเปิดให้บริการบนแพลตฟอร์มของพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์เท่านั้น
 6. สมาชิกไม่สามารถใช้ไมล์สะสม Asia Miles เพื่อแลกซื้อสินค้าและบริการผ่านพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ได้
 7. สมาชิกไม่สามารถได้รับ Asia Miles จากการซื้อสินค้าจากร้านค้าโดยตรงได้ ท่านต้องเข้าสู่ระบบของพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านบัญชีโปรแกรมสมาชิก Cathay และไปที่เว็บไซต์ของร้านค้าผ่านพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ก่อนที่จะทําการสั่งซื้อ
 8. ธุรกรรมที่รอดําเนินการและที่ได้รับอนุมัติเป็นความรับผิดชอบของร้านค้าที่ขายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว AML ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับกรอบเวลาใด ๆ ในการพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อผ่านพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ การสะสมไมล์ Asia Miles จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่ละแห่ง AML ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับกรอบเวลาในการโอนยอดสะสมไมล์ Asia Miles 
 9. หลังจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ไมล์สะสม Asia Miles ที่ได้รับจะได้รับการลงบัญชีเป็น "รอดําเนินการ", "ได้รับการอนุมัติ" หรือ "ยกเลิก" โดยร้านค้าในประวัติธุรกรรมของพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ของท่าน
 10. การซื้อของท่านจะได้รับการติดตามและรายงานกลับไปยัง AML และ ValueDynamx โดยร้านค้า AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการรายงานธุรกรรม
 11. AML อาจกําหนดสูตรการคํานวณ Asia Miles ต่อยอดเงินที่ใช้จ่าย (ดอลลาร์) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่พันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์
 12. AML อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือขั้นตอนการสะสมไมล์และ/หรือการคํานวณ Asia Miles ได้ทุกเมื่อ
 13. หากการสั่งซื้อถูกยกเลิกหรือสินค้าถูกส่งคืนไปยังร้านค้าก่อนที่ไมล์สะสม Asia Miles จะถูกโอนเข้าในบัญชีของท่าน ไมล์สะสม Asia Miles ที่รอดําเนินการซึ่งท่านได้รับจากการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวก็จะถูกยกเลิก หากท่านได้รับไมล์สะสม Asia Miles แล้ว ไมล์สะสมดังกล่าวจะถูกลบออกจากบัญชีสมาชิกของท่าน 
 14. ท่านสามารถยกเลิกไมล์สะสม Asia Miles ที่ได้รับผ่านพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ด้วยเหตุผลหลายประการ ร้านค้าไม่สามารถให้เหตุผลที่ชัดเจนในการยกเลิกแก่ AML และ ValueDynamx ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเหตุผลที่พบบ่อยเกี่ยวกับการที่ธุรกรรมของพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ถูกยกเลิก
  ก. สมาชิกส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าหรือยกเลิกบริการของพวกเขา
  ข. การคลิกล่าสุดของสมาชิกในเว็บไซต์ของร้านค้าไม่ได้มาจากพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์
  ค. สมาชิกใช้บัตรกํานัลส่วนลดตามโปรโมชั่นเพื่อทําการสั่งซื้อ และไม่พบบัตรกํานัลดังกล่าวในพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์
  ง. สมาชิกใช้รางวัลจูงใจ ‘แนะนำเพื่อน’ หรือรางวัลจูงใจที่คล้ายกันที่ร้านค้าเสนอให้
  จ. สมาชิกมีสินค้าในตะกร้าสินค้าของร้านค้าอยู่แล้ว และไม่ได้เริ่มรอบการใช้งานใหม่เมื่อซื้อสินค้าของตน
  ฉ. สมาชิกได้ล้างคุกกี้/ประวัติการใช้งานเว็บของตนก่อนที่จะทําการสั่งซื้อ หรือมีซอฟต์แวร์ที่ปิดกั้นป๊อปอัพ/โฆษณาซึ่งอาจส่งผลต่อการติดตามข้อมูล
  ช. ร้านค้าไม่ถือว่าการลงทะเบียนใหม่ของสมาชิกกับร้านค้านั้น เป็นการดำเนินการจริง
  ซ. การชําระเงินของสมาชิกไม่ผ่านหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของการตรวจสอบเครดิตของร้านค้า
  1. สมาชิกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นหรือแก้ไขการซื้อของตนแล้วโดยโทรศัพท์ติดต่อร้านค้า
  ญ. การซื้อของสมาชิกไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของร้านค้า
 15. หาก AML หรือ ValueDynamx สงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบัญชีสมาชิกของท่าน ทาง AML อาจระงับการทําธุรกรรมของบัญชีของท่าน
 16. สมาชิกที่เลือกจะเข้าถึงพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์ จะต้องยอมรับความเสี่ยงของตนเอง AML ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสื่อสารใด ๆ จาก ValueDynamx และ/หรือร้านค้า
 17. ข้อมูลและตัวเลขทั้งหมดที่แสดงบนแพลตฟอร์มของพันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์โดย AML, ValueDynamx หรือร้านค้านั้น ได้รับการนําเสนอเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่เนื้อหาของข้อมูลหรือตัวเลขดังกล่าวได้ถูกรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 18. การซื้อสินค้าและบริการทั้งหมดที่พันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของร้านค้าที่ขายสินค้าและบริการเหล่านั้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะนโยบายการจัดส่งและการคืนสินค้าและบริการ หากท่านมีคําถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อของท่าน ท่านต้องติดต่อร้านค้าโดยตรง
 19. หากมีการรับรองและการรับประกันใด จะเป็นการจัดหาให้โดยร้านค้า มิใช่ AML AML ไม่มีส่วนรับผิดต่อข้อบกพร่องด้านคุณภาพหรือสภาพสินค้า และไม่กล่าวอ้างสิทธิ์ ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าหรือบริการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
 20. สมาชิกไม่สามารถสะสม Asia Miles จากการซื้อบัตรกํานัลหรือค่าภาษีและ/หรือค่าจัดส่งสินค้าได้
 1. 1. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบมาตรฐานจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  (ก) เป็นสมาชิก
  (ข) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  (ค) มีบัตรประชาชนของฮ่องกงที่ยังไม่หมดอายุ
  (ง) พำนักอยู่ในฮ่องกง และ
  (จ) ได้ติดตั้งแอป Cathay ลงในอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีสมาชิกของตน
 2. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบยกระดับจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  (ก) เป็นสมาชิก
  (ข) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  (ค) มีบัตรประชาชนของฮ่องกงที่ยังไม่หมดอายุ
  (ง) พำนักอยู่ในฮ่องกง
  (จ) ได้ติดตั้งแอป Cathay ลงในอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีสมาชิกของตน
  (ฉ) AML ได้รับแจ้งจาก Cigna ว่าสมาชิกได้ทำประกันภัยภายใต้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีสิทธิ และสมาชิกยังคงได้รับการประกันตลอดเวลาภายใต้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามเงื่อนไข
 3. โดยการลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ และโดยการเข้าถึงโปรแกรมเพื่อสุขภาพในแอป Cathay จะเป็นการยืนยันว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพรับรองว่า ได้อ่านและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของโปรแกรมเพื่อสุขภาพ (และข้อกําหนดและเงื่อนไข)
 4. หาก AML ได้รับแจ้งว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบมาตรฐานได้รับการประกันภัย (หรือกลับคืนสู่ฐานะผู้เอาประกันภัย) ภายใต้แผนประกันภัยที่มีสิทธิ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบมาตรฐานจะได้รับการอัปเกรดเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบยกระดับภายใน 14 วันทําการหลังจากวันที่เริ่มต้นแผนประกันภัยตามเงื่อนไข หรือวันที่กลับคืนสู่แผนประกันภัยตามเงื่อนไข (แล้วแต่กรณี)
 5. หากท่านได้รับการประกันภายใต้แผนประกันภัยที่มีสิทธิ แต่ไม่ได้ลงทะเบียนในฐานะสมาชิกและ/หรือในฐานะผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ และท่านประสงค์ที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อสุขภาพ ท่านต้องดำเนินการดังนี้
  (ก) หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียนเป็นสมาชิก
  (ข) หาก/เมื่อท่านเป็นสมาชิก โปรดแจ้ง Cigna และ/หรือบริการสายด่วนของ Cathay ว่าท่านเป็นสมาชิก และแจ้งหมายเลขแผนประกันภัยที่มีสิทธิ ซึ่งระบุว่าท่านได้รับการประกันภัย และ Cigna ได้แจ้งเตือนหรือยืนยันไปยัง AML ว่าท่านได้รับการประกันภายใต้แผนประกันภัยตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทาง AML จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  (ค) หากท่านยังไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบมาตรฐาน ขอเชิญท่านเข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อสุขภาพในฐานะผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพที่ปรับปรุงใหม่ หรือหากท่านเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบมาตรฐานอยู่แล้ว ท่านจะได้รับการอัปเกรดเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมแบบยกระดับ ภายใน 14 วันทําการหลังจากที่ Cigna แจ้งหรือยืนยันไปยัง AML
 6. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบยกระดับ จะถูกลดระดับเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมแบบมาตรฐานภายใน 14 วันทําการ หลังจาก Cigna แจ้งแก่ AML ว่าสมาชิกไม่ได้รับการประกันภายใต้แผนประกันภัยตามเงื่อนไขใด ๆ อีกต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงในกรณีที่แผนประกันภัยที่มีสิทธินั้นถูกยกเลิก สิ้นสุดลง ขาดการส่งเบี้ยประกัน หรือหมดอายุ
 7. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพรับทราบและยอมรับว่า Cigna จะมีอำนาจตัดสินขั้นสุดท้ายว่า:
  (ก) การซื้อแผนประกันภัยบางรายการจาก Cigna เป็นแผนประกันภัยที่มีสิทธิหรือไม่
  (ข) สถานะของสมาชิกถือเป็นผู้เอาประกันภายใต้แผนประกันภัยที่มีสิทธิหรือไม่ และ/หรือ
  (ค) สมาชิกไม่ได้รับการประกันอีกต่อไปภายใต้แผนประกันภัยที่มีสิทธิหรือไม่ และการพิจารณาตัดสินของ Cigna ในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของสมาชิกภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของโปรแกรมเพื่อสุขภาพ (รวมถึงการอัปเกรดหรือการลดระดับของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ ซึ่ง AML จะมีอำนาจพิจารณาตัดสินขั้นสุดท้าย)
 8. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้
  (ก) เชื่อมโยงอุปกรณ์การติดตามที่ได้รับอนุญาตของบุคคลอื่น หรือซิงค์ข้อมูลกิจกรรมของบุคคลอื่นเข้ากับบัญชีโปรแกรมสมาชิก Cathay ของตนในแอป Cathay หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรม) และ/หรือ
  (ข) กระทําความผิดหรือการฉ้อโกง หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ไม่ซื่อสัตย์ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หลอกลวง หรือฉ้อโกง ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรม)
 9. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพควรตรวจสอบบัญชีโปรแกรมสมาชิก Cathay ในแอป Cathay เป็นประจําและต้องแจ้งให้ AML ทราบทันทีเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
  (ก) การละเว้น การป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือความคลาดเคลื่อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของตน หรือที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ และ/หรือ
  (ข) ธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมเพื่อสุขภาพที่ดําเนินการโดยใช้บัญชีของโปรแกรมสมาชิก Cathay ในแอป Cathay
  (ค) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพอาจยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อบริการสายด่วนของ Cathay  AML จะยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพของสมาชิกภายใน 14 วันทําการนับจากการร้องขอดังกล่าว
 10. AML อาจระงับหรือยุติการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีผลทันที หาก AML เชื่อว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพได้ละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 8 ข้างต้น และ/หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อสุขภาพ (รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไข)  นอกจากนี้ AML อาจระงับหรือยุติการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ โดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโดยไม่จํากัดเฉพาะเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น  
 11. ภายใต้ข้อ 8 ของหัวข้อ ‘การสะสม Asia Miles’ ด้านล่าง การยุติหรือการยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วม จะไม่ส่งผลกระทบต่อไมล์สะสม Asia Miles ใด ๆ ที่ได้รับก่อนการยุติหรือการยกเลิกการเข้าร่วมดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการยุติหรือยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วม:
  (ก) การตั้งค่าส่วนบุคคลทั้งหมดและข้อมูลและตัวเลขที่รวบรวมได้ทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมเพื่อสุขภาพในแอป Cathay และบัญชีของสมาชิกจะถูกลบ รวมถึงความคืบหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
  (ข) การเชื่อมโยงทั้งหมดของอุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุญาตไปยังบัญชีของสมาชิกในแอป Cathay จะถูกยกเลิก และสมาชิกควรปิดใช้งานลิงก์ทั้งหมดจากอุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุญาตของตนไปยังบัญชีสมาชิกของตนบนแอป Cathay และ
  (ค) Asia Miles ใด ๆ ที่ได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมจะถูกริบและยกเลิก (เว้นแต่กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนวันที่ยุติหรือยกเลิก)
 1. การทำกิจกรรมบางอย่างสำเร็จอาจทําให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพมีสิทธิได้รับ Asia Miles ("กิจกรรมการสะสม Asia Miles") ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพดำเนินการดังนี้
  (ก) ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมการสะสม Asia Miles และกิจกรรมที่มีการใช้อุปกรณ์ติดตาม (Device Tracked Activities) การเข้าสู่ระบบและเข้าถึงโปรแกรมเพื่อสุขภาพในแอป Cathay ภายใน 7 วันนับจากวันที่ทำกิจกรรมการสะสม Asia Miles (รวมวันเริ่มต้นด้วย) 
  (ข) Asia Miles ที่ได้รับจากการทํากิจกรรมการสะสม Asia Miles ตามข้อ 1 ของข้อกําหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อสุขภาพดังข้างต้นนี้ จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกของผู้เข้าร่วมโปรแกรมภายใน 14 วันทําการนับจากวันที่ทำกิจกรรม
 2. จำนวน Asia Miles ที่มอบให้สําหรับกิจกรรมการสะสม Asia Miles จะเป็นไปตามที่ AML แจ้งไว้ในแอป Cathay ณ เวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมการสะสมไมล์ และจํานวน Asia Miles ที่มอบให้อาจแตกต่างกันระหว่างผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบมาตรฐาน กับแบบยกระดับ
 3. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพจะมีสิทธิ์ได้รับ Asia Miles สําหรับการทํากิจกรรมการสะสม Asia Miles ดังนี้
  (ก) ในวันที่ลงทะเบียนสําเร็จในฐานะผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ และ
  (ข) ในกรณีของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบมาตรฐานที่ได้รับการอัปเกรดเป็นแบบยกระดับ ภายใน 14 วันทําการหลังจากที่ Cigna ได้แจ้งหรือยืนยันไปยัง AML ตามข้อ 4 และ/หรือข้อ 5 ของหัวข้อ ‘การเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ’
 4. สมาชิกที่ยังลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพไม่สำเร็จ (หรือไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพอีกต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงในกรณีของการยุติ การปิดใช้งาน หรือการระงับ) จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ Asia Miles สําหรับการทำกิจกรรมการสะสม Asia Miles
 5. อาจมีข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมการสะสม Asia Miles ในโปรแกรมเพื่อสุขภาพ รวมถึงการได้รับ Asia Miles จากการทํากิจกรรมการสะสม Asia Miles ดังกล่าว
 6. AML อาจเปลี่ยนแปลงจํานวน Asia Miles ที่มอบให้กับกิจกรรมการสะสม Asia Miles ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ Asia Miles ที่ได้รับจากกิจกรรมการสะสม Asia Miles ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ/หรือหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจะกําหนดไว้โดย AML จะมีอำนาจตัดสินโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 7. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพสามารถติดตาม Asia Miles ที่ได้รับในโปรแกรมนี้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาในบัญชี Cathay ของตนในแอป Cathay
 8. AML อาจกําหนดขอบเขตของจํานวน Asia Miles ที่ได้รับจากการทํากิจกรรมการสะสม Asia Miles ในโปรแกรมเพื่อสุขภาพได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 9. AML อาจยกเลิก หักออก หรือกลับรายการจำนวน Asia Miles ที่ได้โอนไปยังบัญชี Cathay ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพได้ทุกเมื่อ หรือไม่โอน Asia Miles เข้าในบัญชีสมาชิกของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ ในกรณีต่อไปนี้
  (ก) การโอน Asia Miles เข้าบัญชีนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาด และ/หรือ
  (ข) หาก AML เชื่อว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพได้ละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ของตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของ "การเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ" ข้างต้น และ/หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของโปรแกรมเพื่อสุขภาพ (รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไข)
 10. AML อาจเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่อไปนี้ของโปรแกรมเพื่อสุขภาพได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นั่นคือ
  (ก) เพิ่มแผนประกันภัยที่ถือเป็นแผนประกันภัยที่มีสิทธิ และ/หรือ
  (ข) ระงับหรือลบแผนประกันภัยที่ถือเป็นแผนประกันภัยที่มีสิทธิ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อ Asia Miles ที่ผู้เข้าร่วมได้รับก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 1. กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ติดตามต้องดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุญาต และอาจใช้อุปกรณ์ติดตามหลายเครื่องสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพต้องเชื่อมโยงอุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุญาตเข้ากับบัญชี Cathay ของตนบนแอป Cathay เพื่อบันทึกกิจกรรมทางกายภาพของตน, เพื่อทำกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ติดตาม และสำหรับกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ติดตาม จะต้องใช้อุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ Asia Miles ในโปรแกรมเพื่อสุขภาพ
 2. AML ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่ออุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงการเชื่อมโยงอุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุญาต กับแอป Cathay) และ/หรือสินค้า บริการ เนื้อหาหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่จัดหาให้ โดยเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุญาต ("ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก") รวมถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมให้บริการ ความสามารถในการเข้าถึง การมีประสิทธิภาพหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกอย่างถูกต้องโดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแต่เพียงผู้เดียว
 3. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องอ่านและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก
 4. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตนกําลังใช้แอป Cathay และอุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุญาตในเวอร์ชันปัจจุบัน เพื่อรับไมล์สะสม Asia Miles จากการทํากิจกรรมสะสม Asia Miles
 5. หากผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพได้เชื่อมโยงอุปกรณ์การติดตามที่ได้รับอนุญาตมากกว่าหนึ่งเครื่อง เข้ากับบัญชีสมาชิกของตนในแอป Cathay เมื่อใดก็ตาม ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความคืบหน้าในกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ติดตาม จะเป็นข้อมูลจากอุปกรณ์การติดตามที่ได้รับอนุญาตซึ่งวัดค่าสูงสุดสําหรับกิจกรรมนั้น ๆ
 6. AML ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงอุปกรณ์การติดตามที่ได้รับอนุญาตเข้ากับบัญชี Cathay ของสมาชิกในแอป Cathay รวมถึงปัญหาเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อใด ๆ และความล้มเหลวหรือความล่าช้าใด ๆ ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์การติดตามที่ได้รับอนุญาตเข้ากับบัญชี Cathay ของสมาชิกในแอป Cathay อาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพไม่สามารถทำกิจกรรมการสะสมไมล์ของ Asia Miles ได้สำเร็จ และ/หรือไม่ได้รับ Asia Miles สําหรับการทำกิจกรรมการสะสมไมล์ของ Asia Miles
 1. โปรแกรมเพื่อสุขภาพ (รวมถึงบทความที่เกี่ยวกับสุขภาพ การแพทย์ ความแข็งแรงของร่างกาย หรือสุขภาพที่ดี หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีให้บริการบนแอป Cathay หรือบนเว็บไซต์ของ Cathay) มิได้มีเจตนาและต้องไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อสุขภาพไม่ว่าในลักษณะใด  สมาชิกควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ของตน ก่อนที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อสุขภาพ, เริ่มต้นกิจกรรมการออกกำลังกายใหม่ (รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเพื่อสุขภาพ) หรือเปลี่ยนแปลงอาหารที่รับประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้เข้าร่วมกำลังตั้งครรภ์, มีอายุเกิน 65 ปี หรือมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว
 2. หากท่านมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาด้านสุขภาพหรือเหตุฉุกเฉิน ท่านต้องหยุดเข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อสุขภาพนี้ (รวมถึงกิจกรรมทั้งหมด) และปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์  AML และกลุ่มบริษัทสายการบิน Cathay Pacific ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาด้านสุขภาพหรือทางการแพทย์ การบาดเจ็บ และ/หรือการเสียชีวิตใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อสุขภาพ (รวมถึงกิจกรรมใด ๆ) หรือจากโปรแกรมอื่นใด การให้คําปรึกษา ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ท่านทราบจากโปรแกรมเพื่อสุขภาพในแอป Cathay  หากท่านเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ หรือการออกกําลังกายอื่น ๆ กิจกรรมฟิตเนสหรือเพื่อสุขภาพที่ท่านได้รับหรือทราบจากโปรแกรมเพื่อสุขภาพนี้ ท่านตกลงยอมรับว่าท่านทําเช่นนั้นโดยยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง และเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้โดยสมัครใจ
 3. บทความเกี่ยวกับสุขภาพ การแพทย์ ความแข็งแรงหรือสุขภาวะ และเนื้อหาอื่นใดในแอปหรือเว็บไซต์ Cathay จะจัดหาให้โดยผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอก และความคิดเห็น คําแนะนํา ถ้อยแถลง บริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏหรือมีเผยแพร่นั้น จัดทําขึ้นโดยผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มิใช่โดย AML  ทั้ง AML และผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอกไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของเนื้อหาใด ๆ รวมทั้งความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ  
 4. ข้อกําหนดและเงื่อนไขยังมีผลบังคับใช้กับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของโปรแกรมเพื่อสุขภาพ  หากมีข้อความใด ๆ ที่แตกต่างกัน ให้ถือว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของโปรแกรมเพื่อสุขภาพมีผลเหนือกว่า
 1. หากต้องการสะสม Asia Miles จากธุรกรรมค่าอาหาร สมาชิกจะต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้ ณ เวลาที่ชําระเงิน นั่นคือ
  ก. แอป Asia Miles by Cathay สําหรับการชําระเงินเมื่อใช้ตัวเลือกการชําระเงิน Miles Plus Cash หรือ
  ข. บัตรสมาชิก (บัตรจริงหรือแบบดิจิทัล) หรือคิวอาร์โค้ดที่สร้างขึ้นโดยแอป OpenRice (เมื่อบัญชีโปรแกรมสมาชิก Cathay ได้รับการลงทะเบียนภายใต้บัญชี OpenRice)
 2. สมาชิกจะได้รับไมล์สะสม Asia Miles จำนวน 200 คะแนนเป็นโบนัสต้อนรับเมื่อทําธุรกรรมครั้งแรกที่ร้านอาหารพันธมิตร โบนัสต้อนรับจะโอนเข้าบัญชีของ Cathay ที่เกี่ยวข้องภายใน 4 ถึง 6 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการทําธุรกรรมค่าอาหารครั้งแรก
 3. Asia Miles ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับจํานวนเงินทั้งหมดที่ใช้ไป รวมถึงค่าบริการ ภาษี และทิป
 4. สมาชิกจะได้รับ HKD 4 = Asia Miles 1 คะแนนสําหรับธุรกรรมค่าอาหารที่มีสิทธิ์ โดยมียอดสูงสุดไม่เกิน HKD 10,000 ที่ร้านอาหารพันธมิตรของเราในฮ่องกง โปรดดูรายละเอียดที่หน้าการรับประทานอาหาร
 5. ผู้ถือบัตร Standard Chartered Cathay Mastercard® จะได้รับไมล์สะสม Asia Miles HKD 4 = 1 คะแนนสําหรับยอดใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ที่ร้านอาหารพันธมิตร บวกด้วยไมล์สะสม ASia Miles HKD 4 = 1 คะแนนสําหรับรางวัลการรับประทานอาหาร เมื่อชําระด้วยบัตรของท่าน คิดเป็นจำนวนไมล์สะสม Asia Miles รวมทั้งสิ้น HKD 4 = 2 คะแนน โปรดดูรายละเอียดที่หน้าการชำระเงิน
 6. หากทำการชําระเงินด้วยบัตรชำระเงิน/บัตรเครดิต ชื่อของสมาชิกต้องตรงกับชื่อในบัตรชำระเงิน/บัตรเครดิต ไม่รับการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตของบุคคลอื่น
 7. สมาชิกต้องรับประทานอาหารและชําระเงิน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้โดยร้านอาหารพันธมิตรเพื่อรับไมล์สะสม Asia Miles สมาชิกที่เข้าพักโรงแรมและรับประทานอาหารที่ร้านอาหารพันธมิตรที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรม จะต้องชําระเงินให้แก่ร้านอาหารพันธมิตรนั้นโดยแยกต่างหากเพื่อรับไมล์สะสม Asia Miles
 8. สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินค่าอาหารในแอป OpenRice หรือใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของร้านอาหาร เพื่อตรวจดูความถูกต้อง ก่อนที่จะออกจากร้านอาหารนั้น และต้องเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงไว้เพื่อให้แน่ใจว่าจํานวนเงิน ชื่อของสมาชิกในใบเสร็จรับเงินค่าอาหารนั้นพิมพ์ออกมาอย่างถูกต้อง สําหรับผู้ที่เลือกรับไมล์สะสม Asia Miles ผ่านแอป Asia Miles by Cathay หรือแอป OpenRice จะถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในอีเมลยืนยัน สายการบิน Cathay Pacific และ AML ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเรียกร้องสิทธิ์ของ Asia Miles ในกรณีที่เกิดการสูญหายของใบเสร็จรับเงินค่าอาหารฉบับจริง ใบเสร็จรับเงินจากร้านอาหารที่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลยืนยัน และ/หรือการไม่แสดงบัตรสมาชิก ณ เวลาที่ชําระเงิน
 9. จะมีการออกใบเสร็จรับเงินค่าอาหารของโปรแกรมสมาชิก Cathay หรือใบเสร็จค่าอาหารที่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหมายเลขสมาชิกและชื่อสมาชิกที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าหนึ่งใบ ต่อบิลเรียกเก็บเงินของร้านอาหารหนึ่งใบหรือการรับประทานอาหารหนึ่งครั้ง สำหรับผู้ที่เลือกรับไมล์สะสม Asia Miles ผ่านแอป Asia Miles by Cathay หรือแอป OpenRice จะได้รับอีเมลยืนยันเพียงฉบับเดียว ณ เวลาที่ส่งเอกสาร
 10. ไม่สามารถสะสม Asia Miles ร่วมกับการใช้โปรโมชั่นหรือส่วนลดที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารพันธมิตรได้ ขอแนะนําให้สมาชิกตรวจสอบกับร้านอาหารพันธมิตรที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะใช้บริการ
 11. ร้านอาหารพันธมิตรอาจมีข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและเงื่อนไขในการได้รับไมล์สะสม Asia Miles
 12. หากสมาชิกไม่สามารถสะสม Asia Miles ผ่านแอป Asia Miles by Cathay และแอป OpenRice ได้เนื่องด้วยเหตุผลใด ๆ ดังต่อไปนี้ ร้านอาหารพันธมิตรจะต้องเสนอวิธีการรับไมล์สะสม Asia Miles แบบอื่นให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการมอบใบเสร็จค่าอาหารให้แก่สมาชิก ในกรณีดังต่อไปนี้
  ก. การระงับการใช้งานระบบซึ่งได้ประกาศล่วงหน้าโดยโปรแกรมสมาชิก Cathay
  ข. ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวในการทำงานของระบบเนื่องจากเกิดข้อขัดข้อง
  ค. แอป Asia Miles by Cathay และ/หรือแอป OpenRice ไม่พร้อมใช้งาน หรือ
  ง. ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวของแอป Asia Miles by Cathay และ/หรือแอป OpenRice เนื่องจากเกิดข้อขัดข้อง
  จ. ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวของระบบ AML, CPA และ/หรือ OpenRice
 13. หากต้องการอ้างสิทธิ์ Asia Miles ที่ขาดหายไป สมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มคําขอออนไลน์สำหรับ Asia Miles ที่ขาดหายไป พร้อมแนบใบเสร็จค่าอาหาร, ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารที่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง พร้อมหมายเลขสมาชิกและชื่อสมาชิกที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า และ/หรืออีเมลยืนยัน เฉพาะเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อ่านออกเท่านั้นจึงจะได้รับการดําเนินการ คําขอ Asia Miles ที่ขาดหายไปต้องดําเนินการภายใน 6 เดือนนับจากวันที่รับประทานอาหาร
 14. คิวอาร์โค้ดที่สร้างโดยแอป OpenRice นั้นมีให้บริการสําหรับสมาชิกเพื่อการสะสม Asia Miles ผ่านร้านอาหารพันธมิตรที่มีสิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงเท่านั้น
 15. สมาชิกต้องเชื่อมต่อบัญชีของแอป Asia Miles by Cathay กับบัญชี OpenRice ของตนเพื่อ ก. ทําการจองโต๊ะในแอป OpenRice และรับไมล์สะสม Asia Miles ที่เกี่ยวข้องสําหรับการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารพันธมิตรดังกล่าว และ/หรือ ข. ใช้ฟังก์ชันการชําระเงินด้วย Miles Plus Cash ในแอป Asia Miles by Cathay
 16. สมาชิกที่เชื่อมต่อบัญชีแอป Asia Miles by Cathay กับบัญชี OpenRice ของตนจะต้องรับรองว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของตนนั้นเป็นไปโดยสมัครใจและอยู่ภายใต้ความยินยอมให้จัดเก็บ ถ่ายโอน และใช้งานโดย AML, สายการบิน Cathay Pacific และ OpenRice
 17. โดยการเข้าถึงหรือใช้งานแอป OpenRice เพื่อทําการจองโต๊ะของร้านอาหารพันธมิตร หรือการชําระเงินค่าอาหารด้วย Miles Plus Cash ในแอป Asia Miles by Cathay จะเป็นการยืนยันว่าสมาชิกรับทราบและตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริการของ OpenRice, ข้อกําหนดและเงื่อนไขของการจองโต๊ะสําหรับผู้ใช้ทั่วไป และคําแถลงนโยบาย (การคุ้มครอง) ข้อมูลส่วนบุคคลของ OpenRice
 18. สมาชิกสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีแอป Asia Miles by Cathay กับบัญชี OpenRice ของตนได้ โดยคลิกที่นี่เพื่อส่งคําขอ คำขอของท่านจะได้รับการดำเนินการภายใน 7 วันทำการ
 19. สมาชิกอาจอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ โดย AML, สายการบิน Cathay Pacific และ/หรือร้านอาหารพันธมิตร
 1. สิทธิพิเศษของบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Cathay / Cathay Pacific / Asia Miles มีผลใช้กับผู้ถือบัตรหลัก ("ผู้ถือบัตร") ของบัตรเครดิต Cathay Pacific / โปรแกรมสมาชิก Cathay เท่านั้น
 2. หากต้องการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Cathay / Cathay Pacific / Asia Miles สมาชิกต้องโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
 3. สมาชิกสามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษของบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Cathay / Cathay Pacific / Asia Miles ต่อไปนี้ได้ในหน้าบัตรเครดิต:
  ก. ส่วนลด 10% สําหรับค่าอาหารที่มีสิทธิ จะแสดงอยู่ในรายการตามเงื่อนไขเมื่อสมาชิกได้เข้าสู่ระบบบัญชีของตน
  ข. ส่วนลด 10% สําหรับรายการสินค้าใน Cathay Shop จะแสดงอยู่ในหน้าการชำระเงินของ Cathay Shop เมื่อทำการชำระเงิน และ
  ค. สมาชิกสามารถแลกสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารอาจดูข้อมูลนี้ในหน้าการแลกรางวัล
 4. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินขั้นสุดท้าย
 1. ผู้ถือบัตรสามารถได้รับสิทธิพิเศษในการดำเนินการได้ก่อน 2 หรือ 3 วัน (ขึ้นอยู่กับบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Cathay / Cathay Pacific / Asia Miles ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อจองรางวัลบัตรโดยสารที่ได้รับส่วนลดบางรายการที่เปิดให้ดำเนินการทางออนไลน์เป็นครั้งคราว  
 2. ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มของโปรแกรมสมาชิก Cathay ที่เกี่ยวข้องกับการแลกรางวัลบัตรโดยสารดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับการได้รับสิทธิพิเศษในการแลกรางวัลบัตรโดยสารที่มีส่วนลดได้ก่อน
 3. สําหรับส่วนลดตามโปรโมชั่นที่มีผลบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ตามมา (เช่น การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร การออกบัตรโดยสารใหม่ หรือการคืนเงิน) จะต้องดําเนินการภายในช่วงระยะเวลาการจองบัตรโดยสารโปรโมชั่นโดยการแลกไมล์ ฝ่ายบริการจะดำเนินการสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยมีค่าธรรมเนียมบริการ AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว 
 4. ค่าธรรมเนียมและภาษีที่กําหนดโดยรัฐบาล หน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ หรือโดยผู้ปฏิบัติงานสนามบิน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่กําหนดโดยสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ ในเวลาที่ทําการจอง ผู้โดยสารจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงจำนวนไมล์สะสม Asia Miles จริงที่ต้องใช้ ภาษี/ค่าธรรมเนียมสนามบินและที่เรียกเก็บโดยรัฐบาล บวกกับค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่สายการบินกําหนดไว้สําหรับผู้โดยสารทุกท่าน
 5. สิทธิพิเศษในการแลกรางวัลบัตรโดยสารที่มีส่วนลดได้ก่อนนี้ จะขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง 
 6. ไม่อนุญาตให้จองที่นั่งรอการยืนยัน
 7. ไม่อนุญาตให้วางกำหนดการเดินทางเข้าและออกต่างเมือง (Open-jaw)
 8. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจอง ขอคืนเงิน หรือออกบัตรโดยสารใหม่สําหรับบัตรโดยสารที่ใช้แล้วบางส่วน
 9. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 1. รายชื่อบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Asia Miles / Cathay Pacific / Cathay บางแห่งที่มีสิทธิขอแลกรางวัลส่วนลดสำหรับการเดินทาง สามารถดูได้ที่หน้าบัตรเครดิต
 2. ผู้ถือบัตรจะได้รับส่วนลด 10% สําหรับรางวัลที่พักโรงแรม รถเช่า และประสบการณ์ทั้งหมดที่ดําเนินการบน travel.asiamiles.com รางวัลที่พักโรงแรม รถเช่า และประสบการณ์อื่น ๆ นี้มีให้โดย Asia Miles Travel Services Limited (ใบอนุญาตเลขที่ 353953)
 3. ข้อกําหนดทั้งหมดภายใต้หัวข้อ ‘การแลกรับรางวัลที่พักโรงแรม บริการรถเช่า และประสบการณ์การเดินทาง’ จะมีผลบังคับใช้กับ ‘การแลกรางวัลส่วนลดสําหรับการเดินทาง’
 1. รายชื่อบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Asia Miles / Cathay Pacific / Cathay บางแห่งที่มีสิทธิขอแลกรางวัลส่วนลดสำหรับการรับประทานอาหาร สามารถดูได้ที่หน้าบัตรเครดิต
 2. ข้อกําหนดทั้งหมดภายใต้หัวข้อ ‘การแลกรางวัลไลฟ์สไตล์ - เงื่อนไขทั่วไป’ จะมีผลใช้กับ "การแลกรางวัลส่วนลดสําหรับการรับประทานอาหาร"
 3. ผู้ถือบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมที่มีสิทธิสามารถแลกไมล์สะสม Asia Miles ของตนโดยเลือก   รางวัลการรับประทานอาหารผ่าน Cathay Shop  อัตราส่วนลดจะมีผลโดยอัตโนมัติ ณ เวลาที่แลกรางวัลการรับประทานอาหารเมื่อเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ Lifestyle Awards (รางวัลไลฟ์สไตล์)
 4. การแลกรางวัลส่วนลดสําหรับการรับประทานอาหารสามารถใช้ได้กับรางวัลการรับประทานอาหารบางรายการตามที่กําหนดโดย AML ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ AML ยังจะกำหนดจํานวนไมล์สะสม Asia Miles และอัตราส่วนลดในการแลกรางวัลการรับประทานอาหารใด ๆ โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 5. มีผลใช้ได้กับการแลกไมล์สะสมในโปรแกรมสมาชิก Cathay ที่ดําเนินการใน Cathay Shop เท่านั้น
 6. ธุรกรรมทั้งหมดไม่สามารถขอคืนไมล์ ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 7. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 1. ข้อกําหนดทั้งหมดภายใต้หัวข้อ “การรับประทานอาหารและการจัดเลี้ยงของโปรแกรมสมาชิก Cathay” จะมีผลใช้กับ “สิทธิพิเศษในการรับประทานอาหาร (มีผลใช้กับผู้ถือบัตรบัตรเครดิต Standard Chartered Cathay Mastercard)”
 2. นอกเหนือจากข้อเสนอในการรับไมล์สะสมสําหรับการรับประทานอาหารตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของหัวข้อ ‘การรับประทานอาหาร’ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือบัตรเครดิต Standard Chartered Cathay Mastercard ยังสามารถได้รับไมล์สะสมในอัตรา HKD 4 = 1 Asia Miles สําหรับการรับประทานอาหารที่พันธมิตรร้านอาหารของเราในฮ่องกง โดยได้รับไมล์สะสมเพิ่มเติม HKD 4 = 1 Asia Miles เมื่อรับประทานอาหารในวันศุกร์ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์  โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น การชําระเงินโดยใช้ Miles Plus Cash, สมาชิกที่เชื่อมโยงบัตรเครดิต Standard Chartered Cathay Mastercard กับแอป Cathay และใช้ฟังก์ชันการชําระเงิน Miles Plus Cash ในแอป Cathay นี้ ก็จะได้รับ Asia Miles เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในข้อนี้  
 3. ผู้ถือบัตรจะได้รับส่วนลด 10% สําหรับการแลกรางวัลการรับประทานอาหารทุกครั้ง เมื่อใช้ฟังก์ชันการชําระเงิน Miles Plus Cash ในแอป Cathay  อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ยังไม่มีให้สําหรับการแลกรางวัลการรับประทานอาหารที่ Cathay Shop  
 4. ธุรกรรมทั้งหมดไม่สามารถขอคืนไมล์ ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 5. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 1. ผู้ถือบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Cathay Pacific บางแห่ง  จะได้รับส่วนลด 10% สําหรับค่าธรรมเนียม ‘การต่ออายุไมล์สะสม’,  ‘การโอนไมล์สะสม’ และ  ‘การมอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ’ เมื่อชําระเงินด้วยบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมที่ผู้ถือบัตรถืออยู่ โปรดดูรายละเอียดได้ที่หน้าบัตรเครดิต 
 2. ผู้ถือบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Asia Miles จะได้รับส่วนลด 20% สําหรับค่าธรรมเนียม ‘การต่ออายุไมล์สะสม’,   ‘การโอนไมล์สะสม’ และ ‘การมอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ’ เมื่อชําระเงินด้วยบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมที่ผู้ถือบัตรถืออยู่ โปรดดูรายละเอียดได้ที่หน้าบัตรเครดิต
 3. เพื่อรับส่วนลดข้างต้น ผู้ถือบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมจะต้องเป็นผู้โอนไมล์สะสม, ผู้ขอต่ออายุไมล์สะสม หรือผู้ซื้อ/ผู้มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ
 4. หัวข้อ ‘การโอนไมล์สะสม’, ‘การต่ออายุไมล์สะสม’ และ ‘การมอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ’ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
 1. สมาชิกสามารถบริจาค Asia Miles ให้แก่องค์กรการกุศลบางแห่งที่ AML กําหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริจาคขั้นต่ำให้แก่องค์กรการกุศลแต่ละแห่งที่มี Asia Miles 10,000 คะแนน โดยอนุญาตให้เพิ่มจํานวน Asia Miles ได้ครั้งละ 5,000 คะแนน สําหรับการเข้าร่วมโปรแกรม FLY greener โดยโปรแกรมสมาชิก Cathay จะมีการคํานวณตามระยะเวลาของการเดินทางและชั้นโดยสารของท่าน หรือการแลกไมล์สะสม Asia Miles แบบครั้งเดียวในจำนวนตั้งแต่ 100 ถึง 999,999 ไมล์ 
 2. มูลค่าของ Asia Miles รวมทั้งสิ้นในการบริจาคต้องไม่เกินจํานวนไมล์สะสม Asia Miles ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของสมาชิก ณ เวลาที่ร้องขอ
 3. มีเพียงสมาชิกเท่านั้นที่สามารถบริจาค Asia Miles ให้แก่องค์กรการกุศลได้ แต่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะไม่สามารถทำได้
 4. สมาชิกไม่สามารถบริจาค Asia Miles ให้แก่สมาชิกคนอื่นได้
 5. Asia Miles ไม่มีมูลค่าเงินสดและไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 6. AML จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการบริจาคเข้าโครงการ FLY greener ด้วย Asia Miles การหัก Asia Miles ออกจากบัญชีของสมาชิกจะใช้เวลาประมาณเจ็ดวัน หลังจากนั้น การบริจาคหรือการมีส่วนร่วมจะปรากฏในใบแจ้งยอดของสมาชิกว่าเป็นกิจกรรมการแลกรางวัล
 7. การบริจาคทั้งหมดจะถือเป็นที่สุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการหักไมล์สะสม Asia Miles ออกจากบัญชีแล้ว
 1. อนุญาตให้มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญให้แก่สมาชิก (ทั้งผู้ให้และผู้รับ) ที่มีธุรกรรมการสะสมไมล์ Asia Miles ที่ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีของพวกเขาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 2. การจำหน่ายไมล์สะสม Asia Miles ที่มอบเป็นของขวัญจะดำเนินการเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 500 ไมล์โดยมีค่าธรรมเนียม และต้องซื้อ Asia Miles อย่างน้อย 1,000 ไมล์ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการสําหรับการซื้อแต่ละครั้ง AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว โปรดดูค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้า บริการเสริมและค่าธรรมเนียม
 3. ในแต่ละปีปฏิทิน สมาชิกสามารถซื้อไมล์สะสม Asia Miles ได้ไม่เกิน 15,000 ไมล์สําหรับบัญชีของตนเอง และรับไมล์สะสม Asia Miles ได้ไม่เกิน 30,000 ไมล์จากบุคคลภายนอก
 4. ไมล์สะสมที่มอบเป็นของขวัญจะปรากฏในบัญชีของผู้รับภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการทําธุรกรรม
 5. ธุรกรรมทั้งหมดไม่สามารถขอคืนไมล์ ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 1. สมาชิกที่มีไมล์สะสม Asia Miles 70% ของจำนวนไมล์ที่กำหนดสำหรับการแลกบัตรโดยสารหรือการแลกรางวัลการเดินทาง สามารถจะซื้อไมล์สะสม Asia Miles ที่เหลืออีก 30% (2,000 ไมล์) ได้โดยชําระค่าธรรมเนียม ("การเติม") AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว โปรดดูค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้า บริการเสริมและค่าธรรมเนียม
 2. สมาชิกสามารถซื้อไมล์สะสม Asia Miles เพื่อการเติมไมล์ได้ในเวลาที่ทําการขอแลกรางวัลเท่านั้น
 3. จะไม่มีการคืนเงินไมล์สะสม Asia Miles ที่ซื้อมาสําหรับธุรกรรมการเติมไมล์สะสม
 4. ในการแลกรางวัล จะนำไมล์สะสม Asia Miles ที่มีอยู่ในบัญชีของสมาชิกมาใช้ก่อนที่จะใช้ Asia Miles ที่เติมมาใหม่ของสมาชิก 
 5. ไมล์สะสม Asia Miles ที่ซื้อและยังไม่ได้ใช้ในการแลกรางวัล จะยังคงอยู่ในบัญชีของสมาชิก ยอดคงเหลือของ Asia Miles ที่ซื้อในธุรกรรมการเติมไมล์สะสมจะต้องไม่เกิน 2,000 ไมล์
 6. การซื้อ Asia Miles จะได้รับการยืนยันในใบแจ้งยอดบัญชีของสมาชิกในฐานะสินค้าลดราคา
 7. ตัวเลือกการเติมไมล์สามารถใช้ได้กับทั้งรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลการเดินทาง แต่ไม่สามารถใช้ได้กับการแลกรางวัลประเภทอื่น ๆ
 1. ไมล์สะสม Asia Miles สามารถโอนไปยังบัญชีของตัวแทนกลุ่มการแลกไมล์สะสมที่ได้รับเลือก และต้องมีการชําระค่าธรรมเนียมบริการ ซึ่งทาง AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบริการ โปรดดูที่หน้า ค่าธรรมเนียมบริการเสริม Asia Miles ที่โอนมาจะมีอายุ 18 เดือนนับจากวันที่โอน และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การดำเนินการนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่ออายุ Asia Miles ข้างต้น 
 2. ท่านสามารถต่ออายุไมล์สะสมที่ได้รับภายใต้ระบบที่อิงตามเวลา ไปยังระบบใหม่ที่อิงตามกิจกรรมได้ ภายในขอบเขตการต่ออายุไมล์สะสม โดยขึ้นอยู่กับการชําระค่าบริการ AML อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบริการ โปรดดูที่หน้า บริการเสริมและค่าธรรมเนียม ไมล์สะสมที่ได้รับภายใต้ระบบใหม่ที่อิงตามกิจกรรมจะไม่สามารถต่ออายุได้
 3. ธุรกรรมทั้งหมดในการโอนไมล์สะสม Asia Miles จะไม่สามารถขอคืนไมล์และไม่สามารถยกเลิกได้

ทั่วไป

คำสำคัญ

คำจำกัดความ

"กิจกรรม"

หมายถึง กิจกรรม ความท้าทาย งานกิจกรรม การประเมิน หรือโปรโมชั่นใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเพื่อสุขภาพที่มีอยู่ในแอป Cathay สําหรับสมาชิกที่เข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อสุขภาพที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่มีการติดตาม

"พันธมิตรสายการบิน"

หมายถึง สายการบินที่ AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific ได้ทำข้อตกลงเพื่อให้สมาชิกได้รับ Asia Miles โดยการเดินทางหรือใช้บริการของสายการบินดังกล่าว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific เป็นครั้งคราว และสําหรับสมาชิกที่แลกรางวัลบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยพันธมิตรสายการบินโดยใช้ Asia Miles

"รางวัลการอัปเกรดที่สนามบิน"

หมายถึง รางวัลการอัปเกรดที่นั่งที่ได้ร้องขอและดำเนินการที่สนามบิน

"กฎหมายที่ใช้บังคับ"

หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดของเขตอํานาจศาลใด ๆ (รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว) รวมถึงคำสั่ง ข้อบังคับ การพิจารณาตัดสิน คำตัดสินชี้ขาด คำสั่งห้าม หมายศาล และคำสั่งใด ๆ หรือการดำเนินการที่คล้ายกันของหน่วยงานกํากับดูแลใด ๆ และกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง การตีความ ใบอนุญาต และการอนุญาตของหน่วยงานกํากับดูแลใด ๆ ซึ่งอาจมีการแก้ไข แทนที่หรือเปลี่ยนแทนเป็นครั้งคราว และ (ข) ใบอนุญาต การอนุญาต คำสั่งอนุญาต การรับรอง หลักปฏิบัติ จรรยาบรรณ หรือข้อกําหนดอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับฝ่ายหนึ่ง

 

"ห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารขาเข้า"

หมายถึง ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้าของสายการบิน Cathay Pacific ที่อาจตั้งอยู่ในสนามบิน

"Asia Miles" หรือ "ไมล์" หรือ "ไมล์สะสม"

หมายถึง หน่วยวัดของโปรแกรมสมาชิก Cathay เช่น Asia Miles หรือไมล์สะสมที่โอนให้แก่สมาชิกโดยเกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยเครื่องบิน บริการ และผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ หรือการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมตามที่ AML กำหนดโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

"กิจกรรมการสะสม Asia Miles"

มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ ‘การสะสม Asia Miles’ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อสุขภาพ

"รางวัล"

หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เสนอโดย AML, สายการบิน Cathay Pacific, พันธมิตร Oneworld หรือพันธมิตรที่ AML กําหนดให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมในโปรแกรมการแลกไมล์สะสม Asia Miles โดยสมาชิก ซึ่งรวมถึงรางวัลไลฟ์สไตล์ รางวัลการรับประทานอาหาร และรางวัลบัตรโดยสารภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

"พันธมิตรผู้ให้บริการจัดเลี้ยง"

หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการจัดเลี้ยงที่ AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific ได้ทำข้อตกลงด้วยเพื่อให้สมาชิกได้รับไมล์สะสม Asia Miles เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจดังกล่าว ซึ่ง AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific อาจทำการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

"การอัปเกรดที่นั่งที่จองได้"

หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่อนุญาตให้สมาชิกที่มีสิทธิสามารถอัปเกรดบัตรโดยสารของตนเป็นชั้นโดยสารลำดับถัดไป โดยอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

"เงินสด"

หมายถึง เงินสดในสกุลเงินที่ AML ยอมรับ

"แอป Cathay"

หมายถึง แอป Cathay ด้านไลฟ์สไตล์ในมือถือ

"โปรแกรมสมาชิก Cathay"

หมายถึง รางวัลการเดินทางและไลฟ์สไตล์ และโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ที่สายการบิน Cathay Pacific เป็นเจ้าของ และดําเนินงานและบริหารจัดการโดย AML และสายการบิน Cathay Pacific

"แอป Cathay Pacific"

หมายถึง แอปด้านการเดินทางของสายการบิน Cathay Pacific ในมือถือ

"Cathay Shop"

หมายถึง lifestyle.asiamiles.com

"Cigna"

หมายถึง Cigna Worldwide Life Insurance Company Limited และ/หรือ Cigna Worldwide General Insurance Company Limited

"รางวัลสําหรับผู้ร่วมเดินทาง" หรือ "รางวัลบัตรโดยสารสําหรับผู้ร่วมเดินทาง" หรือ "บัตรโดยสารสําหรับผู้ร่วมเดินทาง"

หมายถึง บัตรโดยสารของผู้ร่วมเดินทางที่มีสิทธิซึ่งออกโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินพันธมิตร เมื่อสมาชิกนําไมล์สะสม Asia Miles ตามจำนวนที่กําหนดมาแลก หรือเมื่อมีการแลกรางวัลบัตรโดยสารสำหรับผู้ร่วมเดินทางซึ่งเป็นบัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินพันธมิตร เมื่อสมาชิกซื้อบัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจจากสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินพันธมิตร 

"การทำกิจกรรม", "การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์" หรือ "เสร็จสมบูรณ์"

หมายถึง การที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพได้ทำกิจกรรมตามข้อกําหนด หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้รับแจ้งจาก AML ณ เวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น

"กลุ่มบริษัทสายการบิน Cathay Pacific"

หมายถึง สายการบิน Cathay Pacific, AML และองค์กรแต่ละแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ AML

"หน้าบัตรเครดิต"

หมายถึง pay.cathaypacific.com

"ฝ่ายบริการลูกค้า" หรือ "ทีมบริการลูกค้า"

หมายถึง ศูนย์บริการลูกค้าของโปรแกรมสมาชิก Cathay โปรดดูรายละเอียดการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่เว็บไซต์ 

"อุปกรณ์"

หมายถึง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่แจ้งโดย AML เป็นครั้งคราว

"กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ติดตาม"

หมายถึง กิจกรรมที่อาจมีการติดตามด้วยอุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่ง AML อาจกำหนดและแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นครั้งคราว โดยเกี่ยวกับกิจกรรมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ ถ้ามี

"หน้าการรับประทานอาหาร"

หมายถึง dining.cathaypacific.com.

"พันธมิตรร้านอาหาร"

หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นพันธมิตรผู้ให้บริการจัดเลี้ยง) ที่ AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific ได้ทำข้อตกลงด้วยเพื่อให้สมาชิกได้รับไมล์สะสม Asia Miles เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจดังกล่าว ซึ่ง AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific อาจทำการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

"ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบยกระดับ"

หมายถึง สมาชิกที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในหัวข้อการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และได้รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อสุขภาพในแอป Cathay และทาง Cigna ได้แจ้งให้ AML ทราบว่าสมาชิกดังกล่าวได้รับการประกันภายใต้แผนประกันภัยที่มีสิทธิอย่างน้อยหนึ่งแผน และยังคงเป็นผู้เอาประกันภายใต้แผนประกันภัยที่มีสิทธิอย่างน้อยหนึ่งแผนตลอดเวลาในระหว่างการเข้าร่วมดังกล่าว

"แผนประกันภัยที่มีสิทธิ"

หมายถึง แผนประกันภัยที่ Cigna รับประกันภัยและระบุไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ Cathay และ/หรือแจ้งแก่สมาชิก ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวและยังไม่ได้ถูกระงับหรือลบออกโดย AML

"รางวัลบัตรโดยสาร"

หมายถึง บัตรโดยสารใด ๆ, รางวัลการอัปเกรดที่นั่ง หรือรางวัลสำหรับผู้ร่วมเดินทาง  ที่ออกโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินพันธมิตร เมื่อสมาชิกนำไมล์สะสม Asia Miles มาแลกตามจำนวนที่กำหนด

"หน้ารางวัลบัตรโดยสาร"

หมายถึง flights.cathaypacific.com

"การฉ้อโกง"

หมายถึง การฉ้อโกง การทุจริต และการหลอกลวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการกระทำดังต่อไปนี้

 • การจงใจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อสะสม Asia Miles
 • การมอบเอกสารเท็จ
 • การพยายามสะสมไมล์ Asia Miles สําหรับเที่ยวบินที่เดินทางโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก
 • การขาย การแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของ และ/หรือการซื้อ Asia Miles หรือรางวัล รวมถึงการพยายามขายหรือโอน Asia Miles หรือรางวัลด้วยวิธีการขายหรือการประมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือ
 • การได้รับประโยชน์จากการฉ้อโกงหรือการกระทําผิดของสมาชิกหรือบุคคลอื่นโดยจงใจ

"การมอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ"

 หมายถึง การซื้อไมล์สะสม Asia Miles โดยสมาชิกให้แก่ตนเอง, ตัวแทนกลุ่มการแลกไมล์สะสม หรือสมาชิก Asia Miles คนอื่น ๆ

"ระยะทาง Great Circle"

หมายถึง ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างสองจุดตามแนวพื้นผิวของโลก

"HK Express"

หมายถึง Hong Kong Express 

"HKD" หรือ "HK$"

หมายถึง ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งเป็นสกุลเงินทางการของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีน

"รางวัลไลฟ์สไตล์"

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบัตรกํานัลที่สมาชิกสามารถขอรับผ่านทาง Cathay Shop โดยเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

"ลิงก์" หรือ "การเชื่อมโยง"

หมายถึงการเชื่อมโยงอุปกรณ์การติดตามที่ได้รับอนุญาต กับแอป Cathay และการซิงค์ข้อมูลกิจกรรมกับแอป Cathay

"การทำการตลาดและดําเนินงาน" หรือ "เที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงาน"

หมายถึง เที่ยวบินที่จําหน่ายโดยสายการบินที่ดําเนินการเที่ยวบินซึ่งใช้ชื่อของสายการบินนั้น ๆ บนเครื่องบิน ตัวอย่างเช่น เที่ยวบินที่ทำการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific คือ เที่ยวบินที่จําหน่ายโดยสายการบิน Cathay Pacific และมีหมายเลขเที่ยวบินของ Cathay Pacific และดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific

"สมาชิก", "ท่าน", "ของท่าน"

หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เป็นสมาชิกของโปรแกรมสมาชิก Cathay

"การเป็นสมาชิก"

หมายถึง สถานภาพสมาชิกของสมาชิกแต่ละรายในโปรแกรมสมาชิก Cathay

"บัตรสมาชิก"

หมายถึง บัตรสมาชิกทั่วไปและ/หรือบัตรสมาชิกแบบดิจิทัลของสมาชิก

"ช่วงพักสถานภาพสมาชิก"

หมายถึง ระยะเวลาที่สถานภาพสมาชิกถูกพักไว้ชั่วคราวภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 

"ระยะเวลาการเป็นสมาชิก"

หมายถึง ระยะเวลา 12 เดือนโดยเริ่มจากวันที่มีการเปิดบัญชีสมาชิกครั้งแรก หรือวันครบรอบปีต่อมา แล้วแต่กรณี

"สิทธิประโยชน์เมื่อถึงระดับคะแนนที่กำหนด" 

หมายถึง สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่มีให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิกมีจํานวน Status Points ตามที่กําหนดภายในแต่ละสถานะ 

"Miles Plus Cash"

หมายถึง ตัวเลือกสําหรับสมาชิกในการแลกสินค้าและบริการบางอย่างโดยใช้: (1) ผลรวมของไมล์สะสมและจํานวนเงินสดที่แน่นอน (2) ไมล์สะสมเท่านั้น หรือ (3) เงินสดเท่านั้น

"การกระทำที่ไม่ถูกต้อง"

หมายถึง การกระทําผิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะการกระทำดังต่อไปนี้

 • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกซ้ำ
 • การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขของพันธมิตร
 • การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปในการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของสายการบิน Cathay Pacific และ/หรือของพันธมิตร (ตามที่ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว) หรือ
 • การกระทำที่ฉ้อโกงเพื่อให้ได้รับ Asia Miles หรือรางวัล

"แบบฟอร์มคําขอ Asia Miles ที่ขาดหายไป"

หมายถึง แบบฟอร์มออนไลน์ที่สมาชิกต้องกรอกและส่งให้สายการบิน หากต้องการเรียกร้องสิทธิ์เกี่ยวกับ Asia Miles ที่ตนมีสิทธิได้รับ แต่ยังไม่ได้รับการโอนเข้าบัญชีสมาชิกของตน โดยสามารถขอแบบฟอร์มได้ ที่นี่

"กิจกรรมที่ไม่ใช้อุปกรณ์ติดตาม"

หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมของสมาชิกในโปรแกรมเพื่อสุขภาพในแอป Cathay ตามที่ AML กําหนดและแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว

"พันธมิตร oneworld" หรือ "oneworld"

หมายถึง สายการบินพันธมิตรของ oneworld

"รางวัลจากสายการบินในเครือข่าย oneworld"

หมายถึง รางวัลบัตรโดยสารสําหรับกําหนดการบินที่มีอย่างน้อยสองช่วงเที่ยวบินกับสองสายการบินในเครือข่าย oneworld และสายการบิน Cathay Pacific ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการช่วงเที่ยวบินหนึ่งในนั้น หรือกับสายการบิน oneworld สามแห่งขึ้นไปและสายการบิน Cathay Pacific ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการช่วงเที่ยวบินหนึ่งในนั้น

"พันธมิตรผู้ให้บริการช้อปปิ้งออนไลน์"

หมายถึง cathay.com/shop-online-partners

"OpenRice"

หมายถึง OpenRice Limited

"บัญชี OpenRice"

หมายถึง ผู้ใช้งานบัญชีจะต้องลงทะเบียนกับ OpenRice เพื่อใช้แอป OpenRice

"แอป OpenRice"

หมายถึง แอปที่ OpenRice เป็นเจ้าของและดำเนินการ

"หน้าบริการเสริมและค่าธรรมเนียม"

หมายถึง www.cathaypacific.com/cx/en_HK/optional-services-and-fees.html

"OTP"

หมายถึง อักขระที่เป็นตัวเลขหรือที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวผู้ใช้ สําหรับการทํารายการครั้งเดียวหรือรอบใช้งานของการเข้าสู่ระบบ

"พันธมิตร"

หมายถึง ธุรกิจต่าง ๆ ที่ AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific ได้ทำข้อตกลงด้วยเพื่อให้สมาชิกได้รับไมล์สะสม Asia Miles เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจเหล่านั้น ท่านสามารถดูรายชื่อพันธมิตรทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์

"อุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุญาต"

หมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก AML ให้ทำการติดตามและ/หรือเปิดใช้งานแอปพลิเคชันการติดตามที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเพื่อสุขภาพที่ระบุไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ Cathay และ/หรือได้รับการแจ้งไปยังสมาชิก ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

"กลุ่มการแลกไมล์สะสม"

หมายถึง บรรดาตัวแทนกลุ่มการแลกไมล์สะสมของสมาชิกแต่ละคน

"ตัวแทนกลุ่มการแลกไมล์สะสม" หรือ"ผู้ได้รับการเสนอชื่อ"

หมายถึง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสมาชิก โดยเป็นไปตามข้อ ‘กลุ่มการแลกรางวัล’ ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งมีสิทธิในการแลกไมล์สะสม Asia Miles ของสมาชิกดังกล่าว

"หน่วยงานกํากับดูแล"

หมายถึง องค์กรสาธารณะใด ๆ ที่มีอํานาจกํากับดูแลหรือควบคุมดูแลส่วนใด ๆ ของธุรกิจหรือกิจการของกลุ่มบริษัทสายการบิน Cathay Pacific

 

"รางวัลชั้นมาตรฐาน"

หมายถึง รางวัลบัตรโดยสารที่เป็นไปตามข้อกําหนดเรื่องไมล์สะสมของตารางรางวัลชั้นมาตรฐาน ในหน้ารางวัลบัตรโดยสาร

"ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบมาตรฐาน"

หมายถึง สมาชิกที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในหัวข้อ ‘การเข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อสุขภาพ’ ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพในแอป Cathay แต่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบยกระดับ

"สถานะ"

หมายถึง สถานะของสมาชิกจากทั้งหมดสี่สถานะของโปรแกรมสมาชิก Cathay ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

"Status Points"

หมายถึง คะแนนที่สมาชิกได้รับซึ่งจะทำให้สมาชิกสามารถได้รับหรือรักษาไว้ซึ่งสถานะของสมาชิก

“การนำบัตรโดยสารไปใช้ในทางมิชอบ”

ในส่วนของการขยายกําหนดการออกบัตรโดยสารสําหรับสมาชิกระดับไดมอนด์ และการขยายกำหนดเวลาอื่นใดในการออกบัตรโดยสารภายใต้การจองของสมาชิกที่ AML อาจอนุญาตให้ทำได้เป็นครั้งคราว (และมีการปรับปรุงแก้ไข) (“กําหนดการออกบัตรโดยสารที่เกี่ยวข้อง” แต่ละครั้ง) หมายถึง:

 1. การไม่ออกบัตรโดยสารใด ๆ หลายครั้งก่อนสิ้นสุดการขยายกําหนดเวลาการออกบัตรโดยสาร (ซึ่งส่งผลให้การสำรองที่นั่งดังกล่าวถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยสายการบิน Cathay Pacific โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสายการบิน Cathay Pacific)
 2. สร้างการจองมากกว่าหนึ่งรายการในเที่ยวบินเดียวกันโดยใช้ชื่อเดียวกัน และ/หรือ
 3. การจองเที่ยวบินเดิมซ้ำ ไม่ว่าในกรณีใดดังต่อไปนี้
  i. การยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของการจองเดิมก่อนสิ้นสุดการขยายกําหนดเวลาการออกบัตรโดยสารที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงทำการจองใหม่ในเที่ยวบินเดียวกัน หรือ
  ii. การไม่ยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนสิ้นสุดการขยายกําหนดเวลาการออกบัตรโดยสารที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งส่งผลให้การสำรองที่นั่งดังกล่าวถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยสายการบิน Cathay Pacific โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสายการบิน Cathay Pacific) แล้วจึงทำการจองใหม่ในเที่ยวบินเดียวกัน

"รางวัลการอัปเกรดที่นั่ง"

หมายถึง การอัปเกรดบัตรโดยสารของเที่ยวบินใด ๆ ที่ที่มีสิทธิ จากบัตรโดยสารในชั้นโดยสารหนึ่งไปสู่ชั้นโดยสารที่สูงกว่าที่ออกโดยสายการบิน Cathay Pacific เมื่อสมาชิกมีการแลกไมล์สะสม Asia Miles ตามจํานวนที่กําหนด

"เว็บไซต์"

หมายถึง www.cathaypacific.com

"โปรแกรมเพื่อสุขภาพ"

หมายถึง โปรแกรมเพื่อสุขภาพที่มีให้ในแอป Cathay ที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมและทำกิจกรรมต่าง ๆ

"ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพ"

หมายถึง สมาชิกที่เข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้แก่ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบมาตรฐาน และ/หรือผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อสุขภาพแบบยกระดับ ถ้ามี

สมาชิกให้การรับประกันในที่นี้ ดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกจะปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 2. สมาชิกจะใช้งานเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกในการใช้งานเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการ
 1. AML, สายการบิน Cathay Pacific และ/หรือพันธมิตรจะไม่รับผิดต่อสมาชิกหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้ร่วมเดินทาง สำหรับการสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะใด ๆ โดยทางอ้อมหรือที่เป็นผลตามมา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมสมาชิก Cathay, การจัดหาบริการใด ๆ, การมอบหรือการปฏิเสธที่จะมอบสิทธิประโยชน์และรางวัลใด ๆ ไม่ว่าการสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม และไม่ว่า AML, สายการบิน Cathay Pacific และ/หรือพันธมิตรมีอำนาจควบคุมสถานการณ์ในการอ้างสิทธินั้นหรือไม่ก็ตาม
 2. ภายใต้ข้อ 1 ของ ‘ข้อยกเว้นและข้อจํากัดความรับผิด’ ข้างต้นและข้อจํากัดที่มีผลบังคับใช้ใด ๆ ภายใต้อนุสัญญาวอร์ซอ หรือภายใต้เงื่อนไขการเดินทางของสายการบิน ความรับผิดของ AML, สายการบิน Cathay Pacific และ/หรือพันธมิตรในสัญญา การละเมิด หรือในลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําภายใต้โปรแกรมสมาชิก Cathay รวมถึงการจัดหาและการใช้รางวัล จะจํากัดอยู่เพียงการมอบไมล์สะสม Asia Miles ให้ใหม่ตามมูลค่าที่สมาชิกแลกโดยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 3. AML จะพยายามดำเนินการให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่จัดหาให้โดยพันธมิตรนั้นมีพร้อมให้บริการ แต่บริษัทจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่พันธมิตรไม่ได้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ในกรณีที่สมาชิกใช้บริการต่าง ๆ ที่จัดหาให้โดยพันธมิตร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรจะมีผลบังคับใช้ และ AML จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใด ๆ
 4. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใด ๆ โปรดทราบว่าไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะเป็นการยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ ข้อกําหนดทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ในส่วนของ AML, สายการบิน Cathay Pacific และ/หรือพันธมิตร ที่ได้รับการยกเว้นในที่นี้จะอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
 1. สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูที่นโยบายนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของสายการบิน Cathay Pacific  (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)
 1. AML ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อย่อยใด ๆ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการใด ๆ ที่จ้ดหาให้ โดยดำเนินการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การที่ท่านเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องและ/หรือการใช้บริการใด ๆ ที่จัดหาให้โดย AML จะเป็นการยืนยันว่า ท่านยอมรับการแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไข 
 2. สมาชิกอาจต้องรับผิดชอบด้านภาษีหรือมีข้อผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลผ่านการใช้ไมล์สะสม Asia Miles AML ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รายละเอียดทั้งหมดแก่หน่วยงานภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับการสะสมไมล์และการแลก Asia Miles ของสมาชิก AML และสายการบิน Cathay Pacific ไม่มีส่วนรับผิดใด ๆ ต่อการให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาษีในลักษณะนี้
 3. Asia Miles และสิทธิทั้งหมดของกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินใน Asia Miles ยังคงอยู่ภายใต้ AML ตลอดเวลาและไม่มีการส่งต่อไปยังสมาชิก
 4. สมาชิกต้องยอมรับความเสี่ยงจากการโจรกรรม หรือการแลกคะแนนสะสมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการฉ้อโกงซึ่งเกี่ยวข้องกับ Asia Miles เมื่อสมาชิกสะสม Asia Miles ไว้ในบัญชีของสมาชิก
 5. ไมล์สะสม Asia Miles ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน สร้าง หรือโอนให้ผู้อื่นโดยการดําเนินการทางกฎหมายได้
 6. การที่ AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific ไม่ใช้หรือบังคับใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ มิได้หมายความว่าเราสละสิทธิดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของ AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific ในอันที่จะดำเนินการใด ๆ ในเวลาต่อมาซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธินั้น ๆ หรือสิทธิอื่นใด
 7. หากศาลหรือองค์กรบริหารจัดการของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินใด ๆ พบว่าข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ การเป็นโมฆะหรือการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดทั้งหมดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเป็นโมฆะหรือการไม่สามารถบังคับใช้ดังกล่าว จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่
 8. ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจเกี่ยวกับ AML, สายการบิน Cathay Pacific และสมาชิกเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิก Cathay และมีผลเหนือกว่าการรับรอง ข้อตกลง หรือความเข้าใจระหว่างพวกเขาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก่อนหน้านี้ทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงการชี้แจงข้อมูลอันเป็นเท็จใด ๆ ที่กระทำโดย AML และ/หรือสายการบิน Cathay Pacific) นอกเหนือจากการชี้แจงข้อมูลอันเป็นเท็จในการฉ้อโกงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพื่อชักจูงให้อีกฝ่ายเข้าทําข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 9. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษ กับในภาษาอื่น ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตีความตามกฎหมายของฮ่องกง โดยการเข้าร่วมในโปรแกรมสมาชิก Cathay และการใช้บริการใด ๆ ที่จัดหาให้ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะเป็นการยืนยันว่าสมาชิกแต่ละรายยอมรับเขตอํานาจศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปของศาลยุติธรรมของฮ่องกง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางกฎหมายหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในโปรแกรมสมาชิก Cathay ดังกล่าว