โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา
ความมุ่งมั่นของเราต่อความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

เราเชื่อว่าการมีครอบครัวของ Cathay ที่มีความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง จะช่วยให้เราเป็นบริษัทที่ดีขึ้นสําหรับบุคลากรของเราและสําหรับท่าน

ความหลากหลายทําให้องค์กรของเราดีขึ้น

Cathay ประกอบด้วยผู้คนสัญชาติต่าง ๆ มากกว่า 70 สัญชาติ และหลายรุ่นอายุ โดยมีความเชื่อทางศาสนา เพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ และรวมถึงความสามารถแตกต่างกัน

ด้วยการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคม ไปจนถึงการช่วยให้ผู้โดยสารของเรารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านแม้ในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางโดยเครื่องบิน เราต้องการให้ครอบครัว Cathay ของเรามีความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างเช่นเดียวกับชุมชนที่เราให้บริการ และไม่ว่าคุณจะกำลังบิน ช้อปปิ้ง หรือทํางานกับเรา เราก็ต้องการจะสร้างพื้นที่ให้ทุกคนรู้สึกได้รับการยอมรับและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง

การมีครอบครัว Cathay ที่หลากหลายเช่นนี้ถือเป็นสิทธิพิเศษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างชั้นนําระดับโลกที่ก้าวหน้า โดยการปกป้องและยกย่องพนักงานที่ทําให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ โดยความมุ่งมั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์การสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างอย่างแท้จริง

เป้าหมายของเราในเรื่องความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยยอมรับประสบการณ์ ความคิดเห็น และภูมิหลังที่แตกต่างกัน คือเป้าหมายสำคัญที่สุดของเรา เมื่อทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พวกเขาย่อมมีแรงบันดาลใจที่จะคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ กล้าท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ และส่งผลให้เกิดสถานที่ทํางานที่อบอุ่นซึ่งทุกคนประสบความสําเร็จร่วมกัน

 

ด้วยเหตุนี้เราจึงตั้งเป้าหมายหลักสามประการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราเพื่อก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแบรนด์ให้บริการที่ดีที่สุดในโลก นั่นคือ

  • สร้างและรักษาวัฒนธรรมที่ยอมรับความหลากหลายของเรา
  • ผลักดันความเท่าเทียมทางเพศทั่วทั้ง Cathay
  • ก้าวขึ้นเป็นสายการบินที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้โดยสาร พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคลากรของเรา โดยมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในเรื่องความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

คำมั่นสัญญาของเรา


ความเสมอภาคทางเพศ

เราให้คํามั่นว่าจะส่งเสริมให้ผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารและในหน่วยงานที่ยังมีผู้หญิงจำนวนน้อยให้มากขึ้น และดำเนินการให้มั่นใจว่าจะขจัดอุปสรรคและอคติทางเพศ


รสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

เราให้คํามั่นว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่าง โดยที่บุคลากรของเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ในที่ทำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวหน้าได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกตอบโต้


ความสามารถที่แตกต่างกัน

เราให้คํามั่นว่าจะเพิ่มช่องทางของโอกาสในการมีบทบาทในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานที่มีความสามารถแตกต่างกัน (ทั้งที่เป็นที่รับรู้และไม่เป็นที่รับรู้) มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมร่วมและประสบความสำเร็จ


อายุ

เราให้คํามั่นว่าจะสร้างสรรค์ที่ทํางานที่ไม่คำนึงถึงอายุและมีพนักงานในรุ่นอายุต่าง ๆ


ชาติพันธุ์

เราให้คํามั่นว่าจะสร้างสรรค์ที่ทํางานที่ผู้คนทุกเชื้อชาติและภูมิหลังทางวัฒนธรรมได้รับให้เกียรติและส่งเสริมการทํางานร่วมกันและมีส่วนร่วมกับบริษัท

โครงการริเริ่มด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของเรา

Fly With Pride

Fly With Pride เป็นเครือข่ายสําหรับพนักงานและพันธมิตร LGBT+ ในทั่วโลก ซึ่งได้รับการเปิดตัวในปี 2018 โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการสนับสนุน ความรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และการเฉลิมฉลองชุมชน LGBT+ ที่ Cathay เครือข่ายนี้เป็นทั้งเครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุน

นอกจากนี้ Fly With Pride ยังจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการเป็นพันธมิตรกัน โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อนโยบายของบริษัท และส่งเสริมความมุ่งมั่นของผู้นํา

ความหลากหลายทางเพศในแวดวงการบิน

ในฐานะสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และได้ลงนามในโปรแกรม 25by2025 เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างจริงจังในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศทั่วทั้ง Cathay และในอุตสาหกรรมการบิน

 

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มจํานวนพนักงานหญิงในตําแหน่งอาวุโส (ระดับผู้จัดการทั่วไปและผู้อํานวยการ)_ที่ Cathay ให้มีสัดส่วนอย่างน้อย 30% ภายในปี 2025 เราจะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ ดังนี้

  • ดำเนินกระบวนการว่าจ้างพนักงานไปจนถึงการเกษียณอายุโดยคำนึงถึงการยอมรับความหลากหลายทางเพศ เพื่อลดคติและรับรองถึงโอกาสที่เท่าเทียม
  • จัดทำแดชบอร์ดเพื่อวัดผลและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการว่าจ้างไปจนถึงการเกษียณอายุ
  • การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equity Network) เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการด้านบุคลากร 
  • กําหนดเป้าหมายและนําแผนปฏิบัติงานไปใช้ทั่วทั้งหน่วยธุรกิจเพื่อปรับปรุงความสมดุลทางเพศ
  • การแนะนํานโยบายอื่น ๆ ที่ส่งเสริมครอบครัว

 

เครือข่ายความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equity Network)

เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่มีผู้หญิงเป็นตัวแทนในทุกระดับที่ Cathay อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่าเรายังต้องดำเนินการในอีกหลายเรื่องเพื่อสร้างบริษัทที่มีความเท่าเทียมทางเพศอย่างแท้จริง ในปี 2018 เราได้จัดตั้งเครือข่ายความเสมอภาคทางเพศขึ้น เพื่อดำเนินการและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายที่เพื่อนร่วมงานหญิงของเรากำลังเผชิญอยู่

นอกจากนี้ เครือข่ายนี้ยังดำเนินการเพื่อโน้มน้าวนโยบายภายในและส่งเสริมการสนทนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งมีตั้งแต่โปรแกรมและเวิร์กช็อปด้านการพัฒนาบุคลากร ไปจนถึงกิจกรรมการสร้างเครือข่าย