Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.

Juridische zaken en privacy

Cathay Pacific Klantenprivacybeleid - Europese bijlage

Deze Bijlage is van toepassing wanneer u tijdens uw transacties met ons in de Europese Economische Ruimte (EER) verblijft (anders dan wanneer u uitsluitend voor reisdoeleinden in de EER bent).

1. Verwerking van speciale categorieën Persoonsgegevens

1.1 We verzamelen en verwerken gevoelige Persoonsgegevens1 bijvoorbeeld wanneer we verzoeken verwerken om speciale medische of toegangsassistentie of uw specifieke dieeteisen die kunnen duiden op uw religieuze overtuiging, zoals uw keuze voor halal- of koosjere maaltijden.

1.2 We vragen doorgaans om uw toestemming wanneer we dit soort Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, behalve als we anderszins gemachtigd zijn dergelijke Persoonsgegevens te verwerken volgens de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (EU AVG) of de wetten van de EU-lidstaat waarin u verblijft.

 

2. Waarom we uw gegevens verzamelen en aan wie we die verstrekken

2.1 De juridische basis of 'grond' voor ons gebruik van uw Persoonsgegevens wordt hieronder uiteengezet zoals vereist onder de EU AVG. In onderstaande tabel hebben we elk in onderdeel 4 van ons Privacybeleid genoemde doel gekoppeld aan de betreffende juridische grond(en):

Doel van de gegevensverwerking Gebruiksgronden
(De vermelde grond kan variëren afhankelijk van de specifieke verwerkingsactiviteit en de betreffende persoonsgegevens die worden verwerkt)
Om onze producten en diensten aan u te leveren en om uw reis te administreren (4.1(a)) - contractprestaties
- legitiem belang (om ons in staat te stellen onze verplichtingen na te komen en diensten aan u te verlenen)
Voor gevoelige Persoonsgegevens
- toestemming
Om onze producten en diensten te personaliseren en aan u aan te passen (4.1(b)) - contractprestaties
- legitiem belang (om ons in staat te stellen onze diensten te leveren en te verbeteren)
Voor gevoelige Persoonsgegevens
- toestemming
Om klantenservice te bieden (4.1(c)) - contractprestaties
- wettelijke verplichting
- legitiem belang (om ons in staat te stellen om met u te corresponderen in verband met onze diensten)
Voor marketingdoeleinden (4.1(d)) - toestemming (die te allen tijde ingetrokken kan worden)
Om uw deelname aan ons loyaliteitsprogramma uit te voeren en te faciliteren (4.1(e)) - toestemming
- contractprestaties
- legitiem belang (om ons in staat te stellen u diensten op maat te leveren)
Voor sociale interacties (4.1(f)) - legitiem belang (om ons in staat te stellen uw deelname aan onze sociale activiteiten te beheren en te verwerken)
Om onze producten en diensten te verbeteren (4.1(g)) - legitiem belang (om ons in staat te stellen de kwaliteit van onze diensten en producten op peil te houden en te verbeteren)
Voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden en maatregelen bij noodgevallen (4.1(h)) - wettelijke verplichting- juridische claims
- legitiem belang (om samen te werken met rechtshandhavingsautoriteiten en regelgevende instanties)
Voor gevoelige Persoonsgegevens
- juridische claims
- vitaal belang
- zwaarwegend publiek belang
- publiek belang op het gebied van volksgezondheid
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor wettelijke en administratiedoeleinden (4.1(i)) - contractprestaties
- wettelijke verplichting
- juridische claims
- legitiem belang (om ons in staat te stellen ons te beschermen tegen fraude en andere onwettige activiteiten)
Voor gevoelige Persoonsgegevens
- juridische claims
- zwaarwegend publiek belang

3. Juridische gronden voor gebruik van Persoonsgegevens

3.1 De juridische gronden voor ons gebruik van Persoonsgegevens zijn als volgt:

(a) Toestemming: wanneer u heeft toegestemd met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in paragraaf [8.4] van het Privacybeleid.

(b) Contractprestaties: wanneer we uw Persoonsgegevens moeten verzamelen en verwerken om u de diensten te leveren die we contractueel aan u hebben toegezegd, bijvoorbeeld wanneer u bij ons een vlucht heeft geboekt of het gebruik van onze vrachtdienst.

(c) Wettelijke verplichting: wanneer we uw Persoonsgegevens moeten gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

(d) Vitaal belang: wanneer we uw Persoonsgegevens moeten verwerken om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen, bijvoorbeeld wanneer u dringend assistentie nodig heeft.

(e) Publiek belang: wanneer we uw Persoonsgegevens moeten verwerken voor het uitvoeren van een taak die in het publiek belang is.

(f) Legitiem belang: wanneer we een legitiem belang hebben bij het gebruik van uw informatie. We beroepen ons alleen op deze juridische grond als we enig belang dat u heeft bij, of enig nadeel dat u mogelijkerwijs ondervindt van, ons gebruik van uw Persoonsgegevens niet zwaarwegender achten dan ons belang bij het gebruik van uw Persoonsgegevens voor het betreffende doel.
 

De juridische gronden voor ons gebruik van de gevoelige categorieën Persoonsgegevens zijn:

(g) Toestemming: wanneer u expliciet heeft toegestemd met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in paragraaf [8.4] van het Privacybeleid.

(h) Vitaal belang: wanneer we uw Persoonsgegevens moeten verwerken om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen indien u of de andere persoon fysiek of juridisch niet in staat is om toestemming te geven.

(i) Juridische claims: wanneer uw Persoonsgegevens nodig zijn voor ons om juridische claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen.

(j) Zwaarwegend publiek belang: wanneer we uw Persoonsgegevens moeten verwerken om redenen van zwaarwegend publiek belang zoals beschreven in EU-wetgeving of de wetten van de lidstaat waarin u verblijft.

(k) Publiek belang op het gebied van volksgezondheid: wanneer we uw Persoonsgegevens moeten verwerken om redenen van publiek belang op het gebied van volksgezondheid, bijvoorbeeld ter bescherming tegen ernstige, grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, zoals beschreven in EU-wetgeving of de wetten van de lidstaat waarin u verblijft.
 

4. Profileren

4.1 In verband met onze marketingactiviteiten analyseren we sommige gegevens die we over onze klanten verzamelen (samen met gegevens over onze klanten die we verzamelen via onze loyaliteits- en andere partners) om te bepalen welke aanbiedingen waarschijnlijk het interessantst zijn voor verschillende categorieën klanten onder verschillende omstandigheden en op verschillende momenten. We noemen dit het creëren van 'segmenten'. Daartoe combineren we Persoonsgegevens die we direct via klanten hebben verzameld met Persoonsgegevens die we hebben verzameld via aan ons gelieerde entiteiten en andere partners, waaronder Asia Miles, over de aankoopgeschiedenis en interactie van onze klanten met ons. Van tijd tot tijd beoordelen we de Persoonsgegevens die we van u hebben om u aan een bepaald segment toe te kennen. We gebruiken het segment waaraan u bent toegekend om onze marketingcommunicatie aan te passen met aanbiedingen en inhoud die voor u relevant zijn.

4.2 U heeft te allen tijde het recht u af te melden voor onze direct marketing en de onderliggende analyse van uw Persoonsgegevens die we gebruiken voor het aanpassen van de direct marketing die we u sturen. U kunt gebruik maken van dit recht door contact met ons op te nemen conform paragraaf 8.4 van het Privacybeleid.


5. Ons besluitvormingsproces

5.1 In verband met onze bedrijfsvoering gebruiken we uw Persoonsgegevens om bepaalde beslissingen over u te nemen en om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze diensten, en om misbruik van onze diensten te voorkomen, de veiligheid van onze systemen te garanderen of om fraude te detecteren. Sommige van deze beslissingen kunnen automatisch tot stand komen, bijvoorbeeld door uw Persoonsgegevens te vergelijken met bepaalde risicomodellen die we hebben opgesteld op basis van het gedrag van andere personen en door uw Persoonsgegevens te gebruiken om dergelijke modellen verder te verbeteren.
 

6. Uitvoer buiten de EER

6.1 Uw Persoonsgegevens kunnen worden bekeken door werknemers of leveranciers, overgedragen en/of opgeslagen buiten de EER, waaronder in landen die een lager niveau van gegevensbescherming bieden dan  onder de EU AVG.

6.2 We moeten aan specifieke regels voldoen wanneer we Persoonsgegevens van binnen de EER overdragen naar buiten de EER. Als we dat doen, hanteren we passende veiligheidsmaatregelen om alle overgedragen Persoonsgegevens te beschermen. 

6.3 We dragen uw Persoonsgegevens over in overeenstemming met door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele bepalingen die de ontvanger rechtstreeks verschillende gegevensbeschermingsverplichtingen opleggen, of zoals anders toegestaan onder de EU AVG.

6.4 U kunt contact met ons opnemen zoals beschreven in paragraaf [8.4] van het Privacybeleid als u een kopie wilt van de specifieke veiligheidsmaatregelen die we toepassen bij de uitvoer van uw Persoonsgegevens.
 

7. Bewaartermijn

Onze bewaartermijnen voor Persoonsgegevens zijn gebaseerd op onze bedrijfseisen en wettelijke vereisten. We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinde(n) waarvoor ze werden verzameld en eventuele andere toegestane, hieraan gekoppelde doelen. Zo bewaren we bijvoorbeeld: (i) bepaalde transactiegegevens (bijvoorbeeld vluchtgeschiedenis) en correspondentie tot de uiterlijke termijn voor claims voortvloeiend uit de transactie met ons is verlopen (dat is doorgaans 6 tot 10 jaar na het plaatsvinden van de betreffende transactie, en in sommige gevallen veel korter); of (ii) bepaalde gegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving betreffende het bewaren van dergelijke gegevens. Wanneer Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen we de gegevens onherroepelijk anonimiseren (in dat geval kunnen we de geanonimiseerde gegevens blijven bewaren en gebruiken) of op veilige wijze vernietigen.
 

8. Uw rechten

8.1 In aanvulling op paragraaf 8 van het Privacybeleid kunt u op basis van de EU AVG onder sommige omstandigheden het recht hebben om ons te vragen:

(a) u meer informatie te verstrekken over de manier waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken en verwerken;

(b) Persoonsgegevens te vernietigen waarvoor we geen grond meer hebben om die te verwerken; en

(c) de manier waarop we uw Persoonsgegevens verwerken, te beperken terwijl we een door u gestelde vraag in beraad hebben.

We brengen geen kosten in rekening voor het afhandelen van uw verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen.

8.2 Bovendien heeft u onder bepaalde voorwaarden het recht om:

(a) uw toestemming in te trekken indien de verwerking gebeurt op basis van toestemming; en

(b) bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die we verwerken op grond van "legitieme belangen" of "publieke belangen", tenzij onze redenen voor de onderliggende verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden;

(c) op enig moment bezwaar te maken tegen direct marketing (inclusief profileren voor dergelijke doeleinden).

8.3 U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via de contactgegevens in paragraaf [8.4] van het Privacybeleid. We brengen geen kosten in rekening voor het afhandelen van uw verzoeken om deze rechten uit te oefenen.

8.4 Klanten die hun rechten willen gebruiken of die meer informatie of verduidelijking nodig hebben over specifiek gebruik van Persoonsgegevens kunnen contact met ons opnemen via dpo@cathaypacific.com of een brief sturen naar onderstaand postadres:

The Data Protection Officer
Cathay Pacific Airways Limited
6th Floor Cathay Pacific City
8 Scenic Road
Hong Kong International Airport
Lantau
Hong Kong

8.5 Op deze rechten zijn bepaalde uitzonderingen van toepassing ter bescherming van het publieke belang (bijvoorbeeld het voorkomen en vaststellen van misdrijven) en onze belangen (bijvoorbeeld de handhaving van verschoningsrecht). We streven ernaar binnen 30 dagen te reageren op verzoeken.

8.6 Indien we een aanvraag of klacht niet kunnen oplossen, heeft u het recht contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waarin u verblijft.

 

OPMERKING 1 Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) worden bepaalde categorieën Persoonsgegevens als bijzonder gevoelig beschouwd die daarom aanvullende bescherming vereisen. Tot deze categorieën behoren gegevens over gezondheid, etnische achtergrond, politieke of religieuze overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, seksuele geaardheid en genetische en biometrische gegevens. Informatie over een strafblad, overtredingen en misdrijven worden onder de EU AVG ook als gevoelig beschouwd.

Meer over juridische zaken en privacy

Klantenprivacybeleid - Europese bijlage

Klantenprivacybeleid - Niet-Europese bijlage

Vervoersvoorwaarden van Cathay Pacific (PDF), Deze link opent in een nieuw venster dat wordt beheerd door externe partijen. Hier geldt mogelijk een ander toegankelijkheidsbeleid dan voor Cathay Pacific .

Kennisgeving aan passagier handvest van rechten voor het reizen van/naar India (PDF), Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific.

Kennisgeving over recht op vergoedingen op grond van de wet inzake luchtvaartdiensten van Israël (PDF),Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific .

ET Voorwaarden van contracten/kennisgevingen & EC 889 Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappij voor passagiers/hun bagage (PDF),Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific .

Alle downloadbare bestanden op deze pagina zijn PDF’s (Portable Document Format) en kunnen worden bekeken met Adobe Acrobat Reader. U kunt de Reader gratis downloaden vanaf de website van Adobe, Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific .