Ngày làm việc của một phi hành đoàn

Phi hành đoàn dày dạn kinh nghiệm

Họ không chỉ phục vụ mà còn được đào tạo để trợ giúp hành khách. Trải nghiệm đào tạo về chuyến bay và an toàn với một trong các phi hành đoàn của chúng tôi.