Hợp đồng Chương trình Khách hàng Doanh nghiệp

1. Định nghĩa

1.1 Trong Hợp đồng này:

"Hợp đồng" có nghĩa là Hợp đồng này được sửa đổi tùy từng thời điểm.

"Chuyến bay của Cathay Pacific" có nghĩa là Chuyến bay của Cathay Pacific theo lịch trình có ký hiệu tiền tố "CX" và hoạt động trên đường băng của Cathay Pacific (trừ các dịch vụ vận chuyển hàng hóa/hàng hóa).

"Thông tin mật" của Cathay Pacific và/hoặc Cathay Dragon ( theo từng trường hợp) hoặc Khách hàng nghĩa là tất cả các thông tin liên quan đến  Cathay Pacific và/hoặc Cathay Dragon ( theo từng trường hợp) hoặc Khách hàng được cung cấp hoặc tiết lộ bởi một hoặc nhiều bên cho bên khác về các khoản trong bản hợp đồng đã được bên cung cấp và tiết lộ đánh dấu hoặc thể hiện là Thông tin bí mật

"Chuyến bay của Cathay Dragon" có nghĩa là các chuyến bay theo lịch trình được thể hiện với tiền tố "KA" và được vận hành trong cái tuyến bay của Cathay Dragon ( không bao gồm các dịch vụ vận tải hàng hóa)

"Sự kiện bất khả kháng" ảnh hưởng đến Cathay Pacific và/hoặc Cathay Dragon (trong các tình huống có thể) hoặc Khách hàng nghĩa là bất kỳ các nhân tố bên ngoài mà Cathay Pacific và/hoặc Cathay Dragon hoăc Khách hàng không thể kiểm soát được bao gồm: Hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán, bão, sấm chớp, thiên tai, tai nạn hàng hải hoặc hàng không, cháy nổ, phá hoại, tai nạn, cấm vận, tranh chấp hoặc thiếu hụt lao động, bệnh dịch, bạo động, hành vi chiến tranh hoặc khủng bố và chiến tranh.

"lịch trình" nghĩa là một hoặc nhiều lịch trình trong bản hợp đồng có thể được thay đổi với sự đồng ý của các bên theo thời gian.

 

1.2  Trừ khi được thể hiện trái với một tham chiếu đến thời gian là giờ địa phương tại Hồng Kông, SAR và tham chiếu đến loại tiền tệ đã được đề cập là tiền tệ hợp pháp của quốc gia nơi mà vé được phát hành.

1.3  Các tiêu đề điều khoản được bao gồm chỉ với mục đích cho sự tiện lợi của các bên và không ảnh hưởng đến việc giải nghĩa.

2.  Thời hạn

2.1  Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đơn đăng ký được chấp thuận và sẽ tiếp tục sau đó cho đến khi được chấm dứt, theo quy định tại khoản 8 của Thỏa thuận này.

3.   Điều kiện hợp lệ để hưởng giá vé đặc biệt của Chương trình Khách hàng Doanh nghiệp

3.1   Thỏa thuận này áp dụng cho đi lại bằng đường hàng không của các nhân viên của Khách hàng chỉ khi các chuyến bay đó là dành cho mục đích kinh doanh của Khách hàng.

3.2   Cathay Pacific và / hoặc Cathay Dragon (trong trường hợp có thể) có quyền xác minh với Khách hàng rằng vé đã mua để đi lại bằng đường hàng không đã được sử dụng bởi một nhân viên của Khách hàng cho các mục đích quy định trong Thỏa Thuận này.

4.  Phương thức Thanh toán Mua vé

4.1   Khách hàng và/hoặc nhân viên của mình có trách nhiệm thanh toán tất cả các vé mua theo Hợp đồng này.

4.2   Trừ khi được đồng ý rõ ràng của Cathay Pacific và / hoặc Cathay Dragon (trong trường hợp có thể), việc thanh toán cho tất cả các vé mua theo Thỏa Thuận này sẽ được thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ mua hàng.

5.  Sự kiện Bất khả kháng

5.1   Không bên nào theo Hợp đồng này phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc thực hiện bất kỳ phần nào của Hợp đồng này, trong chừng mực mà sự chậm trễ hoặc thất bại đó là do Sự kiện Bất khả kháng.

5.2   Nếu Cathay Pacific và / hoặc Cathay Dragon (trong trường hợp có thể) hoặc Khách hàng không thể tuân thủ toàn bộ hoặc một phần các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này, khi mà Sự kiện Bất khả kháng ảnh hưởng đến bất kỳ bên nào, thì các nghĩa vụ liên quan cần để thực hiện theo quy định của Thỏa Thuận này sẽ được đình chỉ trong khoảng thời gian của sự chậm trễ phát sinh từ Sự kiện Bất khả kháng đó. 

5.3   Càng sớm càng tốt sau khi một Sự kiện Bất khả kháng phát sinh, Cathay Pacific và / hoặc Cathay Dragon (trong trường hợp có thể) hoặc Khách hàng (bất cứ ai bị ảnh hưởng), theo quy định tại khoản 8, phải thông báo cho các bên còn lại về Sự kiện Bất khả kháng đó và lý do họ không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này.

5.4   Ngay sau khi chấm dứt Sự kiện Bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho bên kia biết về điều này và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này.

5.5   Bất kể có quy định nào khác, nếu một Sự kiện Bất khả kháng ngăn việc thực hiện hợp đồng hơn 30 ngày liên tục, các bên đều có thể chấm dứt Hợp đồng này với hiệu lực ngay sau khi thông báo bằng văn bản cho bên kia.

6.  Thông tin mật

6.1   Cathay Pacific và / hoặc Cathay Dragon (trong trường hợp có thể) và Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng, trừ trường hợp được quy định bởi pháp luật hoặc thuộc phạm vi công cộng, Thông tin mật sẽ được giữ bí mật và không được tiết lộ cho bất kỳ bên nào khác trong thời gian Thỏa Thuận hoặc sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này.

7.  Sự công bố thông tin và Quảng cáo

7.1   Không bên nào được công bố hoặc cho bên khác biết về nội dung của Hợp đồng này hoặc bất kỳ Thông tin mật nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên bị ảnh hưởng. Không bên nào được sử dụng quảng cáo hoặc công bố chứa bất kỳ tham chiếu nào đến bên kia hoặc bất kỳ nhân viên nào của bên kia, hoặc trực tiếp hoặc ngụ ý, mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên bị ảnh hưởng.

7.2  Không bên nào được sử dụng tên hoặc logo của bên kia dưới mọi hình thức công bố hoặc công khai với công chúng trừ khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản cụ thể của bên kia.

 

8.  Chấm dứt hợp đồng

Cathay Pacific có quyền chấm dứt chương trình bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Sự chấm dứt của Thỏa Thuận sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của bất kỳ bên nào tích lũy trước khi Thỏa Thuận được chấm dứt.

9.  Chi phí Pháp lý

Mỗi bên phải tự chịu chi phí pháp lý cũng như các chi phí và phí tổn khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc chuẩn bị và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này.

10.  Chuyển nhượng

Không bên nào được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào theo Hợp đồng này cũng như chỉ định bất kỳ đại lý hoặc đại lý phụ nào để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

11.  Hợp đồng vận chuyển

Để tránh sự nghi ngờ, không có điều khoản nào trong Thỏa Thuận này được hiểu theo nghĩa là Hợp đồng vận chuyển. Bất kỳ vé phát hành theo Thỏa thuận này sẽ dẫn đến một Hợp đồng vận chuyển giữa hành khách và Cathay Pacific và / hoặc Cathay Dragon (trong trường hợp có thể) mà hành khách đó đi và sẽ phải tuân thủ các điều kiện vận chuyển tương ứng của Cathay Pacific và Cathay Dragon, và tất cả các quy tắc áp dụng chung cho các hạng ghế hoặc nhóm giá vé (bao gồm bất kỳ khoản phí nào cho sự thay đổi về sắp xêp đi lại có thể được áp dụng đối với các hạng ghế hoặc nhóm giá vé đã chọn). Nghĩa vụ của Cathay Pacific và / hoặc của Cathay Dragon (trong trường hợp có thể) về phát hành vé theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận cho Khách hàng hoặc hành khách liên quan, sẽ dựa trên tình trạng chỗ của các hạng ghế tương ứng. [Mua vé theo Thỏa Thuận này không được sử dụng với bất kỳ chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác.] Cathay Pacific và / hoặc Cathay Dragon (trong các trường hợp có thể) có thể ngừng các chuyến bay hoặc thay đổi lịch trình bay bất cứ lúc nào với bất cứ lý do gì mà không cần thông báo trước, trách nhiệm, hoặc nghĩa vụ cho Khách hàng, dù trực tiếp hay gián tiếp. Cathay Pacific và Cathay Dragon sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng cho bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào có thể phát sinh từ Hợp đồng vận chuyển liên quan. 

12.  Giao dịch với Cathay Pacific

 Các bên xác nhận và đồng ý rằng mục đích của Thỏa thuận này, Cathay Pacific đại diện trong mọi vấn đề của hãng trên tất cả các Chuyến bay của Cathay Pacific và là đại diện thay mặt cho Cathay Dragon trên tất cả các Chuyến bay của Cathay Dragon. Bất kỳ giao dịch hoặc sự liên lạc của khách hàng theo Thỏa Thuận này với Cathay Pacific sẽ cũng được áp dụng như vậy đối với Cathay Dragon, trong giao dịch và liên lạc tới Cathay Pacific và / hoặc Cathay Dragon (trong trường hợp có thể).

13.  Luật quản lí

Thỏa thuận này sẽ được điều hành và được giải thích phù hợp bởi pháp luật của Đặc khu Hành chính Hồng Kông .