Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Tôi đã nhận được liên kết Thẻ Lên Máy bay Điện tử từ SMS và/hoặc email. Tại sân bay, tại sao tôi không thể truy xuất Thẻ Lên Máy bay Điện tử có hiện mã QR sau khi tôi nhấp vào siêu liên kết? Thay vào đó siêu liên kết trả về thông báo lỗi.

SMS hoặc email KHÔNG phải là Thẻ Lên Máy bay Điện tử. Quý khách phải nhấp vào siêu liên kết được cung cấp để nhận thẻ lên máy bay điện tử. Điều này rất quan trọng để cho chúng tôi biết quý khách xác nhận sẽ đi bằng chuyến bay của mình. Tuy nhiên, nếu quý khách nhấp vào siêu liên kết sau khi quầy làm thủ tục chuyến bay tại sân bay đã đóng, đặc biệt khi quý khách tới sân bay trễ, có thể quý khách sẽ nhận được thông báo lỗi.

Chúng tôi thực sự khuyên quý khách nên nhấp vào siêu liên kết ngay sau khi làm thủ tục chuyến bay trực tuyến và nhận được SMS và/hoặc email. Nếu quý khách không làm như vậy mà nhấp vào siêu liên kết sau thời gian đóng cửa quầy làm thủ tục chuyến bay tại sân bay, quý khách sẽ bị xem như hành khách đã làm thủ tục chuyến bay trực tuyến nhưng KHÔNG CÓ MẶT.