Nâng hạng chuyến bay của quý khách

Module:

Banner url: /content/cx/vi_VN/manage-booking/travel-extras/upgrade-your-flight

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: Nâng hạng chuyến bay của quý khách

Promotion Description: Tận hưởng hạng đặt chỗ cao hơn với một số cách dễ dàng để nâng hạng chuyến bay của quý khách.

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/upgrade-bid/ancillary-upgrade-bid-01.jpg

Call to action button name: Tìm hiểu thêm

Special Call Out Text:

Special Call Out Color:

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/flight_upgrade.svg