Chỗ ngồi loại thông thường

Module:

Banner url: /content/cx/vi_VN/manage-booking/travel-extras/reserve-your-seat/regular-seat

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: Chọn trước chỗ ngồi của quý khách

Promotion Description: Chúng tôi hiện đang cung cấp cho hành khách dịch vụ chọn trước chỗ ngồi, có tính phí cũng như miễn phí.

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/reserve-seat-in-advance/ancillary-reserve-seat-in-advance-01.jpg

Call to action button name: Tìm hiểu thêm

Special Call Out Text: Bán chạy nhất

Special Call Out Color:

Bán chạy nhất

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/seat_selection.svg