Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn

Module:

Banner url: /content/cx/vi_VN/manage-booking/travel-extras/reserve-your-seat/extra-legroom-seat

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: Đặt chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn

Promotion Description: Mua chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn hoặc đổi dặm bay Asia Miles để có một chuyến đi thoải mái hơn.

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/extra-legroom/ancillary-extra-legroom-02.jpg

Call to action button name: Tìm hiểu thêm

Special Call Out Text: Bán chạy nhất

Special Call Out Color:

Bán chạy nhất

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/seat_selection.svg