Jump to main content
Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Year Earnings/(loss) per share in
HK cents
Dividends per share in
HK cents
Shareholders' funds
per share in
HK$
2013 66.6 22.0 15.99
2012 21.9 8.0 14.24
2011 134.7 52.0 13.89
2010 357.1 111.0 13.80
2009 119.3 10.0 10.74
2008 (221.0) 3.0 9.33
2007 178.3 84.0 12.45
2006 115.9 84.0 11.53
2005 97.7 48.0 10.34
2004 131.4 65.0 9.75
2003 39.0 48.0 9.29
2002 119.5 44.0 9.63
2001 19.7 17.5 9.4
2000 148.4 65.0 9.8
1999 64.4 30.0 8.31
1998 (16.4) 10.0 7.75
1997 49.1 29.0 8.02