Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Tây Ban Nha

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Barcelona

Tên sân bay Sân bay Barcelona–El Prat
Đặt chỗ For local: 900 814 735900 814 735

For overseas countries: +34 918 368 547+34 918 368 547
Monday to Sunday: 08:00 - 20:00 (included Public holidays)

For travel agencies: +34 918 362 110+34 918 362 110
Cathay Pacific Airways website for travel agencies: www.cxagents.com

Email: Customerservice_spain@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý Complaints, Compliments and Suggestions, click here.

Baggage Claims: BCN#BAG@cathaypacific.com

Madrid

Tên sân bay Sân bay Madrid-Barajas
Đặt chỗ For local: 900 814 735900 814 735

For overseas countries: +34 918 368 547+34 918 368 547
Monday to Sunday: 08:00 - 20:00 (included Public holidays)

For travel agencies: +34 918 362 110+34 918 362 110
Cathay Pacific Airways website for travel agencies: www.cxagents.com

Email: Customerservice_spain@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý Complaints, Compliments and Suggestions, click here.

Baggage Claims: MAD#BAG@cathaypacific.com