Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Ả Rập Xê-út

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Dammam

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vua Fahd
Địa Chỉ 406, Albanderieh Centre
28th Street,
P.O. Box 2492, Al Khobar 31952
Đặt chỗ Local toll-free for STC users: 8008 440 3508008 440 350
0700 - 1900 daily

Local toll-free for non-STC users: 8008 500 2998008 500 299
0700 - 1900 daily

From overseas countries: +852 2747 3344+852 2747 3344
0700 - 1900 daily

 
Reservations Hotline:
0700 – 1900 daily

Jeddah

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vua Abdulaziz
Đặt chỗ Local toll-free for STC users: 8008 440 3508008 440 350
0700 - 1900 daily

Local toll-free for non-STC users: 8008 500 2998008 500 299
0700 - 1900 daily

From overseas countries: +852 2747 3344+852 2747 3344
0700 - 1900 daily

 
Reservations Hotline:
0700 – 1900 daily

Riyadh

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vua Khalid
Đặt chỗ Local toll-free for STC users: 8008 440 3508008 440 350
0700 - 1900 daily

Local toll-free for non-STC users: 8008 500 2998008 500 299
0700 - 1900 daily

From overseas countries: +852 2747 3344+852 2747 3344
0700 - 1900 daily

 
Reservations Hotline:
0700 – 1900 daily
Dịch vụ hành lý Được đại lý NFS Xử lý ++966 (11) 220-2626 / 8