Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Canada

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Toronto

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Toronto Lester B.
Đặt chỗ Số đặt chỗ tập trung Canada:: 1 (800) 268-68681 (800) 268-6868
Mon to Fri: 06:00 - 17:30 PST
Sat: 06:00 - 16:00 PST

Mon to Fri: 0600 - 1730 PST
Sat: 0600 - 1600 PST

Additional local numbers
Asia Miles members:
1 (877) 631-6283
Marco Polo Green, Silver, Gold members:
1 (855) 214-5935
Marco Polo Diamond members:
1 (855) 882-6473
Dịch vụ hành lý +1 (905) 671-4661

Vancouver

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vancouver
Đặt chỗ Số đặt chỗ tập trung Canada:
1 (800) 268-6868

Sử dụng thiết bị TTY/TDD (chỉ cho người khiếm thính):
Điện thoại miễn phí: 1 (877) 609-2233
Trong nước: +1 (604) 713-2613


Thứ 2 tới Thứ 6: 06:00 - 17:30 giờ Thái Bình Dương
Thứ 7: 06:00 - 16:00 giờ Thái Bình Dương

Additional local numbers
Asia Miles members:
1 (877) 631-6283
Marco Polo Green, Silver, Gold members:
1 (855) 214-5935
Marco Polo Diamond members:
1 (855) 882-6473
Dịch vụ hành lý +1 (604) 606-5963