Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Giấy thông hành

Vì lý do riêng tư và bảo mật, thông tin người đi cùng của bạn bị khóa. Để mở khóa, vui lòng cung cấp số vé điện tử để xem hoặc cập nhật thông tin người đi cùng.

Bạn có thể cập nhật hoặc sửa đổi các chi tiết trực tuyến qua Quản Lý Đặt Chỗ bất cứ lúc nào trước khi khởi hành. Tuy nhiên, sau khi bạn đã làm thủ tục chuyến bay, bạn không được sửa đổi các chi tiết.

Có, các hội viên của Marco Polo Club và người dùng đã đăng ký có thể lưu nhiều giấy thông hành trong hồ sơ của mình và tiết kiệm thời gian khi đặt chỗ trực và làm thủ tục chuyến bay trực tuyến. Hội viên/người dùng có thể lưu tới ba giấy thông hành của mình và một giấy thông hành cho tối đa ba người đi cùng, vào hồ sơ của họ.