ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

หนังสือเดินทางและวีซ่า

โปรดแน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านยังไม่หมดอายุ และท่านมีวีซ่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ท่านจะได้เดินทางอย่างราบรื่น

ข้อมูลด้านล่างคือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดวีซ่าและใบอนุญาต หรืออาจจะมีข้อบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการเข้าประเทศ 

ออสเตรเลีย - "วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์" (Label-free Visas) สำหรับผู้โดยสารจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ 

ข้อตกลงใหม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกรมตรวจคนเข้าเมืองและความเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย อนุญาตให้ บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียที่มีวีซ่าเข้าเมืองประเภทใดๆ สามารถเดินทางเข้าเมืองโดยไม่ต้องมีตราวีซ่าในหนังสือเดินทาง เช่น "วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (label-free visas)" 

ข้อตกลงต่อไปนี้สามารถนำไปใช้กับผู้ถือสัญชาติจีน และชาติอื่น ๆ ที่เดินทางออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน:

ถ้าท่านเดินทางออกจากสนามบินในจีนแผ่นดินใหญ่มายังฮ่องกง หรือเปลียนเครื่องที่สนามบินระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายการบิน ณ จุดที่ท่านจะเดินทางออกนั้นสามารถออกบัตรขึ้นเครื่องไปที่ประเทศออสเตรเลียได้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้แนะนำว่าถ้าผู้โดยสารไม่มีบัตรขึ้นเครื่องไปยังประเทศออสเตรเลีย ผู้โดยสารจะไม่สามารถใช้วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์เดินทางได้ ในสถานการณ์นี้ ท่านควรขอวีซ่าตรวจลงตราที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศออสเตรเลีย หรือพิจารณาเส้นทางการเดินทางของท่านใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อตกลงใหม่นี้ โปรดดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศจีน:
http://www.china.embassy.gov.au/bjng/Visa_Evid.html

เราขอแจ้งให้ผู้โดยสารของเราทราบว่า:

 • ผู้โดยสารควรสำรองที่นั่งในทุกเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways/Cathay Dragon ตลอดการเดินทาง หากท่านถือ "วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (Label-free visa)" ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • ณ สนามบิน ท่านควรตรวจสอบว่าบัตรขึ้นเครื่องทั้งหมดของท่านนั้นได้รับการออกอย่างถูกต้องและครบถ้วนระหว่างการเช็คอิน จากสนามบินที่ท่านเดินทางออกจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศออสเตรเลีย
 • ถ้าท่านต้องการจะหยุดแวะที่ฮ่องกงระหว่างการเดินทางออกจากประเทศจีน ท่านควรขอวีซ่าที่มีตราจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศนิวซีแลนด์ โปรดตรวจสอบข้อมูลกับเว็บไซต์คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางของรัฐบาลนิวซีแลนด์ www.safetravel.govt.nz  ก่อนการเดินทางเพื่อดูข้อมูลการเดินทางล่าสุดและคำเตือนในการเดินทาง

อินเดีย

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย จะต้องขอวีซ่าอินเดียออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อยสี่วันก่อนวันเดินทางไปถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายชื่อประเทศที่ต้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTV) ล่าสุด กรุณาไปที่ วีซ่าท่องเที่ยว ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลภายนอก และอาจจะไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับนโยบายของ Cathay Pacific

แอฟริกาใต้ - เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้กำหนดให้เยาวชนทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีและเดินทางไปยังแอฟริกาใต้หรือออกจากแอฟริกาใต้ จะต้องถือเอกสารดังต่อไปนี้:

สูติบัตรฉบับสมบูรณ์ตัวจริงหรือสำเนาสูติบัตร ถ้าหนังสือเดินทางของเด็กไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบิดามารดา แต่หากมีรายละเอียดอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่ม

สูติบัตรฉบับสมบูรณ์ตัวจริง (ฉบับเต็ม) หรือสำเนาสูติบัตร และเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งต่อไปนี้

 • จดหมายให้คำยินยอมของบิดามารดาที่ออกโดยบิดามารดาที่ไม่ได้เดินทางร่วมด้วยแต่ระบุให้คำยินยอมในการเดินทาง จดหมายนี้ต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษและมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนถึงวันเดินทาง หรือ
 • คำสั่งศาลมอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้ปกครองโดยสมบูรณ์ให้แก่ผู้ปกครองคนที่แสดงตัว  หรือ
 • ในกรณีที่ผู้ปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิตแล้ว ต้องแสดงใบมรณบัตร
 • สูติบัตรฉบับสมบูรณ์ตัวจริงหรือสำเนาสูติบัตร และ
 • จดหมายให้คำยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ระบุให้คำยินยอมในการเดินทาง และ
 • สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และ
 • รายละเอียดข้อมูลติดต่อของผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย และ บุคคลที่ผู้เยาว์จะพำนักอยู่ด้วยในแอฟริกาใต้
 • สูติบัตรฉบับสมบูรณ์ตัวจริง (ฉบับเต็ม) หรือสำเนาสูติบัตร และ
 • หนังสือจากบุคคลที่เป็นผู้รับเด็กในแอฟริกาใต้ซึ่งมีที่อยู่และรายละเอียดการติดต่อ และ
 • สำเนาเอกสารระบุตัวตนของบุคคลที่เป็นผู้รับเด็ก รวมถึงวีซ่าหรือใบอนุญาตพักอาศัย (หากได้รับการร้องขอ) และ
 • รายละเอียดข้อมูลติดต่อของผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย และ หนึ่งในเอกสารดังต่อไปนี้:
  1. จดหมายให้คำยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ระบุให้คำยินยอมในการเดินทาง และ
  2. หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองหนึ่งฝ่ายพร้อมทั้งคำสั่งศาลที่มอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้ปกครองโดยบริบูรณ์

โปรดทราบว่าสูติบัตรจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองของเด็ก เอกสารทั้งหมดที่ออกในภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องมีเอกสารที่แปลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองโดยประเทศผู้ออกเอกสาร การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ จะส่งผลให้ผู้โดยสารที่เดินทางไปหรือจากแอฟริกาใต้ถูกปฏิเสธการเดินทาง

ข้อกำหนดที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นอาจไม่มีผลครอบคลุมถึงผู้โดยสารที่ยังอยู่ในระหว่างรอต่อเครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนั้นจะต้องมีวีซ่าสำหรับต่อเครื่อง  ควรยื่นใบรับรองฉบับสมบูรณ์ในระหว่างกระบวนการขอวีซ่าสำหรับต่อเครื่อง และควรพกใบรับรองและวีซ่าไว้กับตัวในขณะที่เดินทาง

ข้อยกเว้น:

 • ไม่ต้องใช้เอกสารยืนยันในกรณีที่ผู้เยาว์รอเปลี่ยนเครื่องโดยตรงในสนามบินนานาชาติ
 • ผู้เยาว์ที่มีวีซ่าแอฟริกาใต้ที่ยังไม่หมดอายุ จะไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยันเมื่อเดินทางผ่านท่าขาเข้าของสาธารณรัฐ
 • ในกรณีของประเทศที่รับรองรายละเอียดเฉพาะรายของผู้ปกครองลงในหนังสือเดินทางของเด็ก หรือในเอกสารระบุตัวตนของราชการอื่น ๆ เอกสารเหล่านี้จะได้รับการยอมรับเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนของผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่จะเดินทาง (ตัวอย่างเช่น หนังสือเดินทางของประเทศอินเดียที่บันทึกชื่อบิดามารดาไว้ในหนังสือเดินทาง ในกรณีนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้สูติบัตรฉบับสมบูรณ์)

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ (PDF: เอกสารข้อกำหนดใหม่)

สถานทูตแอฟริกาใต้ในท้องถิ่น

แถลงการณ์จาก Mkuseli Apleni รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แอฟริกาใต้

หมายเหตุ:เราได้จัดรวมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกให้เพื่อเป็นข้อมูลและการอ้างอิงของท่านเท่านั้น สายการบิน Cathay Pacific Airways ไม่รับผิดชอบในข้อมูลและความถูกต้องของเว็บไซต์เหล่านั้น

ศรีลังกา

ผู้เดินทางท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเพื่อธุรกิจที่เดินทางไปศรีลังกากรุณาอย่าลืมขอรับการอนุญาตการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Travel Authorization - ETA) ก่อนเดินทางเข้าประเทศศรีลังกา กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eta.gov.lk

เวียดนาม

ผู้โดยสารจากบางประเทศสามารถเดินทางไปยังเวียดนามและอยู่พำนักได้ในระยะเวลาที่จำกัดโดยไม่มีต้องมีวีซ่า ระยะเวลานั้นจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นประชาชนของประเทศใด หากท่านมีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นวีซ่าของเวียดนาม แต่วางแผนจะอยู่ในเวียดนามนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ ท่านจะต้องขอวีซ่าทางออนไลน์