Jump to main content

คำแนะนำการเดินทาง

ข้อจำกัดด้านเวลาในการเช็คอินในเมืองสำหรับเที่ยวบินขาเข้าสหรัฐอเมริกา

ปรับปรุงล่าลุด: 03 May 2013

เนื่องจากข้อจำกัดจากหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐฯ (TSA) เราจึงไม่สามารถออกบัตรขึ้นเครื่องบินให้แก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังเมืองปลายทางในสหรัฐฯ เป็นระยะเวลาล่วงหน้าเกิน 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่กำหนด ;

สำหรับการเช็คอินเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสหรัฐฯ ที่เคาน์เตอร์ In-Town Check-In ผู้โดยสารสามารถเช็คอินได้ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินขาออก

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน

คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ