โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีที่ลงทะเบียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีที่ลงทะเบียน (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)

หากท่านเป็นเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียน (“บัญชีที่ลงทะเบียน”) ท่านจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ลงทะเบียนของท่านได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2022 หรือหลังจากนั้น

หากท่านไม่ใช่เจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียน ท่านจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ลงทะเบียนของท่านได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2022 หรือหลังจากนั้น

หากท่านเป็นเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียนและได้เลือกที่จะยังคงลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ลงทะเบียนของท่านในวันที่ 27 เมษายน 2022 หรือก่อนหน้านั้น จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า ท่านจะยังคงมีข้อผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จนกว่าการลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ลงทะเบียนของท่านจะหมดอายุลง หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2022 แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

โดยการใช้งานบัญชีที่ลงทะเบียนและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่าง ๆ ของท่าน เช่น บริการด้านการจอง การเช็คอิน และการสํารองที่นั่ง (“บริการ”) ที่เสนอโดย Cathay Pacific Airways Limited (“Cathay Pacific”, “ของเรา” หรือ “เรา”) จะถือว่าท่านยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ตกลงยอมรับ โปรดอย่าลงทะเบียนและใช้บริการของเรา

ท่านต้องรับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านได้รับการรักษาไว้อย่างปลอดภัย

ท่านสามารถมีบัญชีที่ลงทะเบียนได้เพียงหนึ่งบัญชี ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น  ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีบัญชี Cathay และบัญชีที่ลงทะเบียน เราอาจยกเลิกบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านโดยการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านแจ้งแก่เรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง และท่านต้องแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ท่านต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลภายนอกเว้นแต่ได้รับคำยินยอมจากบุคคลดังกล่าว (หรือในกรณีของเด็ก ต้องได้รับคำยินยอมจากบิดามารดา/ผู้ปกครองก่อน) โดยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกใดๆ แสดงว่าท่านตกลงที่จะดำเนินการและรับประกันว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เสมอ

ท่านตกลงที่จะเก็บรักษารายละเอียดบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านไว้ให้ปลอดภัยและจะไม่แบ่งปันข้อมูลนี้แก่ผู้อื่น หากท่านทราบหรือมีเหตุอันควรที่จะทราบได้ว่ามีการใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยอื่นใด ท่านต้องเปลี่ยนรหัสผ่านและแจ้งให้เราทราบทันที

ท่านสามารถเข้าถึงและใช้บริการของเราตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น และเพื่อใช้บริการนี้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวของท่านและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

ท่านต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ (หรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงหรือใช้) บริการของเราในลักษณะอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บัญชี/การลงทะเบียนเท็จ ฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ การได้มาหรือความพยายามที่จะได้มาซึ่งช่องทางเข้าถึงเครือข่ายหรือบัญชีใด ๆ ของเรา หรือเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และการแทรกแซงหรือทำให้บริการของเราหยุดชะงัก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านหรือการเข้าถึงบริการโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน โดยไม่เป็นการตัดสิทธิอื่น ๆ ตามกฎหมายหรือในลักษณะอื่นใด เว้นแต่เราพบว่าท่านได้ละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือได้ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใ้บังคับใช้ใด ๆ เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงบัญชีที่ลงทะเบียนของท่าน หรือการเข้าถึงบริการของเราทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการกําหนดโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ได้แก่ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอธิบายวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านจัดหาให้แก่เราเมื่อท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา รวมถึงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา ดู ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

อาจมีเงื่อนไขที่แยกต่างหากซึ่งเรานำมาใช้บังคับเป็นครั้งคราวกับการขนส่ง การจับฉลากรางวัล การแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายอื่นใดของสายการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่งผู้โดยสาร กระเป๋าสัมภาระ และสินค้าทางอากาศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขนส่งของสายการบินที่เกี่ยวข้อง ดู เงื่อนไขการขนส่ง ของเรา

แม้ว่าจะได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมข้อมูลและเนื้อหาของบริการของเราแล้ว แต่ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวจะจัดหาให้ในลักษณะ"ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) หรือการรับรองไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีการรับประกันหรือการรับรองที่เกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ความปลอดภัย ความถูกต้องแม่นยำ ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใดๆ หรือการปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว

ภายใต้การอ้างสิทธิที่มีให้โดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่ขอรับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลใดๆ (ไม่ว่าด้วยความประมาทเลินเล่อ การละเมิดสิทธิ การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงการสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการสูญเสียเป็นกรณีพิเศษหรือที่เป็นผลตามมา) ที่มีสาเหตุจากหรือที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับสิ่งต่อไปนี้:

  • การเข้าถึงหรือใช้งาน (หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งาน) บริการของเรา
  • การละเมิดหรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยของบัญชีที่ลงทะเบียน หรือการเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • การละเมิดหรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใด หรือการเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ
  • การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใดที่เกี่ยวกับบริการของเรา

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นมีผลใช้บังคับภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การฉ้อโกง และการแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อฉ้อโกง หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (“HKSAR”)

เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการของเราบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวและขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้งานบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ย่อมแสดงว่าท่านยืนยันว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและได้รับการตีความโดยเป็นไปตามกฎหมายแห่ง HKSAR ท่านให้คำยินยอมต่อเขตอำนาจศาลแต่เพียงแห่งเดียวของ HKSAR โดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์, แอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อท่านหากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในประเทศที่พำนักของท่านหรือในประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง

หนังสือแจ้งเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและอาจมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปล ให้ถือว่าหนังสือแจ้งฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2022

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกของยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกของประเทศนอกยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - จีนแผ่นดินใหญ่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - เกาหลีใต้

เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Pacific (PDF) ลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของ Cathay Pacific

การแจ้งเตือนกฎบัตรสิทธิผู้โดยสารในการเดินทางไป/ กลับจากอินเดีย (PDF)ลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของ Cathay Pacific

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายการบริการทางอากาศของอิสราเอล (PDF) ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific

เงื่อนไขของสัญญา/ประกาศแจ้ง และ EC 889 Air Carrier Liability สำหรับผู้โดยสาร/สัมภาระของผู้โดยสาร (PDF) ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific

ไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลด Reader โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ Adobe ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific