โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีที่ลงทะเบียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีที่ลงทะเบียน ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข")

โดยการลงทะเบียนและสร้างบัญชีที่ลงทะเบียนขึ้น ท่านอาจเข้าถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ("บริการ") ที่เสนอโดย Cathay Pacific Airways Limited (“Cathay Pacific”)  (เรียกรวมกันว่า "ของเรา" หรือ "เรา") เช่น บริการการจอง การเช็คอิน และบริการสำรองที่นั่ง หากท่านเป็นเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียน การทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ หรือการใช้บริการของเรา ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ตกลง กรุณาอย่าลงทะเบียนและใช้บริการของเรา

ท่านต้องรับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านได้รับการรักษาไว้อย่างปลอดภัย

การลงทะเบียนนี้เปิดรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถมีบัญชีที่ลงทะเบียนได้เพียงครั้งละหนึ่งบัญชี ถ้าท่านมีบัญชี Asia Miles และ/หรือ Marco Polo อยู่แล้ว ท่านไม่ควรเปิดบัญชีที่ลงทะเบียนอีกเพราะท่านได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากบัญชีที่ลงทะเบียนอยู่แล้ว ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีบัญชี Asia Miles และ/หรือ Marco Polo รวมทั้งบัญชีที่ลงทะเบียน เราอาจยกเลิกบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านโดยการแจ้งล่วงหน้าแก่ท่านอย่างน้อย 14 วัน ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านแจ้งแก่เรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง และท่านต้องแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถเข้าถึงและอัปเดตการตั้งค่าบัญชีของท่าน รวมถึงข้อมูลใน โปรไฟล์ของบัญชีที่ลงทะเบียนของท่าน


ท่านต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลภายนอกเว้นแต่ได้รับคำยินยอมจากบุคคลดังกล่าว (หรือในกรณีของเด็ก ต้องได้รับคำยินยอมจากบิดามารดา/ผู้ปกครองก่อน) โดยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกใดๆ แสดงว่าท่านตกลงที่จะดำเนินการและรับประกันว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เสมอ

ท่านตกลงที่จะเก็บรักษารายละเอียดบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านไว้ให้ปลอดภัยและจะไม่แบ่งปันข้อมูลนี้กับผู้อื่น หากท่านทราบหรือมีเหตุอันควรที่จะทราบได้ว่ามีการใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยอื่นใด ท่านต้องเปลี่ยนรหัสผ่านและแจ้งให้เราทราบทันที

ท่านสามารถเข้าถึงและใช้บริการของเราโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น เพื่อดูความพร้อมให้บริการของบริการของเราเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวของท่านและเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ [และเพื่อดำเนินธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตและชอบด้วยกฎหมายกับเรา] และไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่นใด

ท่านต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ (หรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงหรือใช้) บริการของเราในลักษณะอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บัญชี/การลงทะเบียนเท็จ ฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ การได้มาหรือความพยายามที่จะได้มาซึ่งช่องทางเข้าถึงเครือข่ายหรือบัญชีใดๆ ของเรา หรือเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และการแทรกแซงหรือทำให้บริการของเราหยุดชะงัก

เว้นแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิอื่นใดของเราตามกฎหมายหรืออื่นๆ เราขอสงวนสิทธิในการยุติการลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ของท่านและบัญชีของท่านโดยไม่แจ้งต่อท่าน และ/หรือปฏิเสธการเข้าถึงของท่านในบริการของเราโดยการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่เราอาจต้องยุติหรือระงับบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านหรือบริการของเราทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ได้แก่ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอธิบายวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านจัดหาให้แก่เราเมื่อท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา รวมถึงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา ดู ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

อาจมีเงื่อนไขที่แยกต่างหากซึ่งเรานำมาใช้บังคับเป็นครั้งคราวกับการขนส่ง การจับฉลากรางวัล การแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายอื่นใดของสายการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่งผู้โดยสาร กระเป๋าสัมภาระ และสินค้าทางอากาศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขนส่งของสายการบินที่เกี่ยวข้อง ดู เงื่อนไขการขนส่ง ของเรา

แม้ว่าจะได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมข้อมูลและเนื้อหาของบริการของเราแล้ว แต่ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวจะจัดหาให้ในลักษณะ"ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) หรือการรับรองไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีการรับประกันหรือการรับรองที่เกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ความปลอดภัย ความถูกต้องแม่นยำ ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใดๆ หรือการปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว

ภายใต้การอ้างสิทธิที่มีให้โดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่ขอรับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลใดๆ (ไม่ว่าด้วยความประมาทเลินเล่อ การละเมิดสิทธิ การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงการสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการสูญเสียเป็นกรณีพิเศษหรือที่เป็นผลตามมา) ที่มีสาเหตุจากหรือที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับสิ่งต่อไปนี้:

  • การเข้าถึงหรือใช้งาน (หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งาน) บริการของเรา
  • การละเมิดหรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยของบัญชีที่ลงทะเบียน หรือการเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • การละเมิดหรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใด หรือการเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ
  • การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใดที่เกี่ยวกับบริการของเรา

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นมีผลใช้บังคับภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การฉ้อโกง และการแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อฉ้อโกง หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (“HKSAR”)

เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการของเราบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวและขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้งานบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ย่อมแสดงว่าท่านยืนยันว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและได้รับการตีความโดยเป็นไปตามกฎหมายแห่ง HKSAR ท่านให้คำยินยอมต่อเขตอำนาจศาลแต่เพียงแห่งเดียวของ HKSAR โดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์, แอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อท่านหากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในประเทศที่พำนักของท่านหรือในประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง

การประกาศแจ้งให้ทราบนี้เขียนขึ้นในภาษาอังกฤษและอาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ถือว่าการแจ้งประกาศในฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกของยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกสำหรับนอกสหภาพยุโรป

เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Pacific (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

การแจ้งเตือนผู้โดยสารเรื่องกฎบัตรสิทธิในการเดินทางไป/จากอินเดีย (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายบริการการบินของอิสราเอล (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

เงื่อนไขของสัญญา/ประกาศ &ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศ EC 889 สำหรับผู้โดยสาร/สัมภาระของผู้โดยสาร (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลด Reader โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ Adobe ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific