Betsy Beer 2.0 - ข้อกำหนดเรื่องอายุ

ท่านอายุมากกว่า 20 ปีหรือไม่*

คลิก "ใช่" เพื่อยืนยันว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและสามารถบริโภคแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย

*ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ห้ามมิให้จำหน่ายหรือเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้เยาว์