การฝึกสมาธิ

การฝึกสมาธิ

นั่งบนเก้าอี้บุนวมและฟังคำแนะนำการฝึกสมาธิโดยครูผู้สอนของ Pure Yoga หรือฝึกสมาธิแบบ "Trataka" โดยการเพ่งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อทำจิตให้สงบนิ่งก่อนที่ท่านจะบิน