น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมแบบซื้อล่วงหน้า

Module: original-version

Banner url: /content/cx/th_TH/manage-booking/travel-extras/prepaid-extra-baggage

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า

Promotion Description: รับส่วนลดสูงสุดถึง 10% เมื่อท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/prepaid-extra-baggage/ancillary-prepaid-extra-baggage-01.jpg

Call to action button name: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Special Call Out Text: ประหยัดได้ถึง 10%

Special Call Out Color:

ประหยัดได้ถึง 10%

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/personal_baggage_cover.svg