Jump to main content
ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของเราในฐานะธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ตามพันธกิจของเราในการลดการปล่อยคาร์บอน โดยการปรับปรุงความยั่งยืนของการดำเนินงานเที่ยวบินของเรา และยังคงเรียกร้องให้มีการทำข้อตกลงในอุตสาหรรมทั่วโลกในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเที่ยวบินของเราทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพรินท์ (carbon footprint) จากการดำเนินธุรกิจของเรา

ทั้งนี้ จากข้อมูลของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (IPCC) และองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) อุตสาหกรรมการบินในปัจจุบันมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเกิดจากมนุษย์ในทั่วโลกราว 2%

ทั้งนี้ IPCC คาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็น 3% ในปี ค.ศ. 2050 แม้ว่าตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คาดการณ์ไว้ในปี 2050 จะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็เป็นสิ่งท้าทายที่อุตสาหกรรมการบินจะต้องเผชิญในอีก 40 ปีข้างหน้า การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในบรรยากาศลงอย่างเป็นรูปธรรมนั้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนต่อการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

CO2-Comparison

หัวใจสำคัญของกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของเราก็คือ ความมุ่งมั่นของเราที่จะจัดการการปล่อยคาร์บอน และมีส่วนร่วมในความพยายามระดับโลกในการลดผลกระทบโดยรวมของอุตสาหกรรมการบินที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

สายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon สนับสนุนอย่างเต็มที่ในเป้าหมายที่จะลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ได้เปิดตัวไปในปี 2009 โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เราได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สี่ด้านของ IATA ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านเทคโนโลยี, โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ, ส่วนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการทางเศรษฐกิจในเชิงบวก

 

IATA-Targets
แนวทางของเราทางอากาศ

จากกลยุทธ์ของ IATA เราได้พัฒนาแนวทางที่มีระบบทางอากาศ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักการสำคัญสามประการคือ

  • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดการสูญเปล่าของเชื้อเพลิงโดยการปรับปรุงฝูงบินให้ทันสมัย การปรับปรุงกลไกทางเทคนิคของฝูงบินในปัจจุบันให้ดีขึ้น การจัดการเรื่องน้ำหนักบรรทุกอย่างเข้มงวด และการนำโครงการผลักดันความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมาใช้
  • การแก้ไขปัญหาการบริหารการจราจรทางอากาศที่ขาดประสิทธิภาพโดยการทำงานร่วมกันและโดยการสนับสนุนความพยายามร่วมกันของอุตสาหกรรมนี้
  • การรับรองบทบาทของกลไกทางเศรษฐกิจ เช่น การซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เพื่อดูตำแหน่งของเราในโครงการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป)

นอกจากนี้ เรายังช่วยให้ลูกค้าของสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon (ทั้งลูกค้าประเภทบริษัทและผู้โดยสารส่วนบุคคล) สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเดินทางของตนด้วยวิธีการที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ผ่านทางโปรแกรม  FLY greener  เรายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อมีส่วนร่วมในการชดเชยสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราเองจากการเดินทางทางธุรกิจของพนักงานของเรา

แม้ว่าก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ที่ปล่อยออกมานั้นจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอากาศของเรา แต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพื้นดินด้วย (ที่สำนักงานใหญ่ของเรา, โครงสร้างพื้นฐานและเอาต์พอร์ตของเรา และในส่วนปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทสาขาของเรา

  • ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2010 Cathay Pacific และธุรกิจพันธมิตรอื่นๆ เกือบ 40 บริษัทของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ได้ร่วมกับองค์การท่าอากาศยานของฮ่องกงในโครงการรณรงค์เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนของสนามบินโดยรวมให้ได้ประมาณ 25% ต่อหน่วยปริมาณงานภายในปี 2015 เมื่อเทียบกับระดับของปี 2008
  • เราติดตามการใช้งานและการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดความต้องการของเราที่สำนักงานใหญ่ของ Cathay Pacific City และ Cathay Dragon House
  • ในการออกแบบอาคารขนส่งสินค้าใหม่ของเราซึ่งกำลังก่อสร้างในฮ่องกง เราได้คำนึงถึงการดำเนินมาตรการต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไว้ด้วย กรณีศึกษาของเรายังได้รับการรวมไว้ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับปี ค.ศ. 2011
  • นอกจากนี้ เรายังดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทสาขาของเราเพื่อระบุและเพิ่มโอกาสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การใช้พลังงานทดแทน, การใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการหันมาใช้รถไฟฟ้าให้มากขึ้น

 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนของเรา เรายังคงมุ่งเน้นความพยายามในสองเรื่องคือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเชื้อเพลิงชีวภาพ

โปรแกรมการปรับปรุงฝูงบินให้ทันสมัยซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง (การสั่งซื้อเครื่องบินที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานของเรา) เป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุดในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสายการบิน ปัจจุบันนี้ เครื่องบินใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 75% เมื่อเทียบกับเครื่องบินในทศวรรษ 1960

เชื้อเพลิงทางเลือก (โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืน) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการลดคาร์บอนของเรา ในปี 2011 เราได้พัฒนากลยุทธ์ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งรวมถึงแนวทางต่างๆ ดังนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่เรายังคงต้องอาศัยการดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า เราจะได้รับอนุญาตให้บินไปในเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในขั้นตอนการบินขึ้นและการลงจอด 

ความคืบหน้าที่ผ่านมาของเรา

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการของเรา, คาร์บอนฟุตพรินท์ของเรา และความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เราต้องเผชิญซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โปรดอ่าน รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีของเรา 

เอกสารเพิ่มเติม...