ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

จากข้อมูลของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จัดตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เชื้อเพลิงของเครื่องบินไอพ่นที่เผาไหม้ทุกๆ 1 กิโลกรัมในขั้นตอนการดำเนินงานของเที่ยวบิน จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 3.15 กิโลกรัมสู่ชั้นบรรยากาศ 

ปริมาณเชื้อเพลิงรวมที่แต่ละเที่ยวบินใช้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทางที่เดินทาง ความเร็วลม ปริมาณน้ำหนักผู้โดยสาร สัมภาระ และสินค้าบนเครื่องบิน เราใช้วิธีการคำนวณข้อมูลการบริโภคเชื้อเพลิงในอดีตซึ่งจะเป็นการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวเลขนี้จะถูกหารด้วยจำนวนผู้โดยสารบนเครื่องบิน โดยใช้ประวัติตัวเลขผู้โดยสารโดยเฉลี่ย และระยะทางในการเดินทาง ซึ่งจะทำให้ทราบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านต่อหนึ่งกิโลเมตร

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากขั้นตอนต้นทาง ได้แก่ กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อจัดหาเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องบินของเรา และอาจเกี่ยวข้องกับการสกัดเชื้อเพลิง การกลั่น และการแจกจ่ายจากโรงกลั่นไปยังเครื่องบินของเรา เครื่องคำนวณ Fly Greener จะคำนวณแต่เฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากขั้นตอนการดำเนินงานของเที่ยวบิน หากต้องการประเมินส่วนแบ่งของท่านสำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกิจกรรมต้นทาง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกับปริมาณเชื้อเพลิงเครื่องบินที่เผาไหม้ โปรดใช้ตัวเลข 0.222 คูณกับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาซึ่งคำนวณได้โดยเครื่องคำนวณ Fly Greener

ที่มา: Joint Research Centre (JRC) ของคณะกรรมาธิการแห่งยุโรป

สายการบินนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจบรรทุกอยู่บนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร มาหักลบโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการคำนวณ ดังนั้น การใช้เชื้อเพลิงของสินค้าจึงถูกนำออกเมื่อทำการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้โดยสาร

สิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินที่มีให้สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดบริการพิเศษ ชั้นธุรกิจ และชั้นหนึ่งจะแตกต่างจากของผู้โดยสารชั้นประหยัดในแง่ของน้ำหนักและพื้นที่ การมีส่วนร่วมในปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเครื่องบินของผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดบริการพิเศษ ชั้นธุรกิจ หรือชั้นหนึ่งนั้น จะมากกว่าผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัด ดังนั้น จึงถือว่าเป็นการเหมาะสมที่จะพิจารณาใช้ปัจจัยนี้ในการคำนวณการสนับสนุน

การใช้เชื้อเพลิงต่อผู้โดยสารต่อหนึ่งกิโลเมตรจะคำนวณตามข้อมูลการดำเนินงานของเครื่องบินทั้งหมดในฝูงบินของ Cathay Pacific และ Cathay Dragon ซึงจะพิจารณาถึงประเภทของเครื่องบินของเที่ยวบินแต่ละเที่ยวด้วย ซึ่งทำให้วิธีการคำนวณมีความซับซ้อน ดังนั้น เพื่อจุดประสงค์ด้านการดำเนินงาน สายการบินอาจไม่ใช้เครื่องบินที่กำหนดไว้แต่เดิมสำหรับบางเส้นทาง

ใช่ สายการบินใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงสำหรับการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น ความแตกต่างของเวลาของเที่ยวบินที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบของลม (และผลที่ตามมาต่อการใช้เชื้อเพลิง) จะถูกนำมาพิจารณาด้วย

เครื่องคำนวณจะช่วยให้ท่านสามารถป้อนข้อมูลสำหรับช่วงการบินต่างๆ ได้เพื่อให้ได้รับการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากท่านเดินทางจากซิดนีย์ไปฮ่องกง แล้วต่อเที่ยวบินไปยังปักกิ่ง ท่านสามารถป้อนข้อมูลสำหรับสองช่วงการบินเหล่านี้ลงในเครื่องคำนวณ หากท่านป้อนเส้นทางนี้เป็นช่วงการบินเดียว (ซิดนีย์ไปปักกิ่ง) เครื่องคำนวณจะตั้งสมมติฐานโดยอัตโนมัติว่า เที่ยวบินของท่านถูกกำหนดเส้นทางจากศูนย์กลางฮ่องกงของเรา

ท่านสามารถคำนวณช่วงการบินของ Cathay Pacific และ Cathay Dragon โดยใช้เครื่องคำนวณของสายการบิน ระบบไม่เปิดรับช่วงการบินที่เดินทางโดยเที่ยวบินอื่นที่มิใช่ Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon หากท่านต้องการเปรียบเทียบการปล่อยของเสียจากการเดินทางของท่านด้วยสายการบินอื่นๆ ท่านอาจทำได้โดยเลือกตัวเลือกการสนับสนุนพิเศษ (one-off contribution)

ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานในการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Cathay Pacific และ Cathay Dragon ได้ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผู้โดยสารแต่ละท่านมีส่วนรับผิดชอบนั้น มีความถูกต้องแม่นยำและยุติธรรมที่สุดเท่าที่จะทำได้ วิธีคำนวณนี้จะมีการพิจารณาทบทวนบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีมาตรฐานอุตสาหกรรมใดๆ เกิดขึ้น

แต่ละสายการบินมีวิธีการในการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างกันไป รายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทของเครื่องบิน การกำหนดค่าของผู้โดยสาร และการจัดสรรให้แก่น้ำหนักบรรทุก รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินและโครงสร้างเส้นทางอาจแตกต่างกันอย่างมาก ดังที่กล่าวข้างต้นว่า สายการบินได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถสะท้อนถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินและผู้โดยสารของเราได้อย่างถูกต้องแม่นยำและยุติธรรมที่สุด

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ที่จัดตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้ระบุว่าการบินปัจจุบันมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกราว 2% ยังมีการศึกษาวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ของการปล่อยก๊าซเสียอื่นๆ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ชั้นบรรยากาศระดับสูง เมื่อคำนึงถึงปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อนในชั้นบรรยากาศ ก็ยังมีความไม่แน่นอนที่สำคัญเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้

เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชั้นบรรยากาศ สายการบิน Cathay Pacific จึงได้สนับสุนนเครื่องบินที่ให้บริการสำหรับโครงการระบบการสำรวจโลก (Global Observing System หรือ IAGOS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ European Strategy Forum on Research Infrastructures ของคณะกรรมาธิการยุโรป ในปี 2013 เครื่องบิน Airbus A330-300 ลำหนึ่งของเราได้รับการติดตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบเพื่อติดตามปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น แอโรซอล เมฆ และส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศ ผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบกันขึ้นเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้ในวงการวิทยาศาสตร์และผู้ใช้ในเชิงนโยบาย รวมถึงการจัดหาข้อมูลตามเวลาจริงเพื่อการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์คุณภาพอากาศ และแบบจำลองของสภาพภูมิอากาศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงานดังกล่าว: www.iagos.org

พวยการกลั่นตัว (Condensation trail หรือคอนเทรล) หมายถึง เส้นสีขาวที่บางครั้งก่อตัวขึ้นเมื่อเครื่องบินบินไปในชั้นบรรยากาศที่เย็นและชื้น และเชื่อว่าเชื่อมโยงกับการก่อตัวของเมฆเซอร์รัส (cirrus cloud) ซึ่งเชื่อว่ามีส่วนในการทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยที่สำคัญในเรื่องนี้ แต่บรรดานักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชิงลบที่ชัดเจนของคอนเทรล

เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชั้นบรรยากาศ สายการบิน Cathay Pacific จึงได้สนับสุนนเครื่องบินที่ให้บริการสำหรับโครงการระบบการสำรวจโลก (Global Observing System หรือ IAGOS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ European Strategy Forum on Research Infrastructures ของคณะกรรมาธิการยุโรป ในปี 2013 เครื่องบิน Airbus A330-300 ลำหนึ่งของเราได้รับการติดตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบเพื่อติดตามปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น แอโรซอล เมฆ และส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศ ผลการทดสอบจะเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้นโยบายและวิทยาศาสตร์รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับรุ่น สภาพ อากาศและการพยากรณ์อากาศอย่างมี คุณภาพ การคาดการณ์ สภาพ อากาศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงานดังกล่าว: www.iagos.org

การชดเชยการปล่อยคาร์บอน (Carbon Offset) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการระดมทุนของการลดคาร์บอนภาคพื้นดิน เพื่อนำไปชดเชยกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของท่าน ทั้งนี้ท่านจะมีส่วนร่วมในการซื้อเครดิตคาร์บอนที่สร้างขึ้นจากโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ โดยการจ่ายเงินเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โครงการชดเชยการปล่อยคาร์บอนของ Fly Greener ของเรา หลังจากนี้ เครดิตคาร์บอนเหล่านี้จะหมดอายุลง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการขายเครดิตคาร์บอนหรือนำกลับมาใช้อีก

เครดิตคาร์บอนเพื่อจุดประสงค์ของโครงการชดเชยการปล่อยคาร์บอนของ Fly Greener นี้ เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้รับการตรวจสอบ (VER) ซึ่งสร้างขึ้นจากโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยเป็นไปตาม Voluntary Carbon Standard (VCS) หรือมาตรฐานระดับโลกที่เท่าเทียมกันหรือสูงกว่า VCS ที่พัฒนาขึ้นโดย Climate Group, International Emissions Trading Association (IETA) และ World Business Council for Sustainable Development นั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเอกภาพของตลาดการชดเชยการปล่อยคาร์บอนโดยสมัครใจ

การชดเชยการปล่อยคาร์บอนเป็นวิธีเดียวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แม้ว่าการชดเชยการปล่อยคาร์บอนจะไม่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการบินด้วยตนเอง แต่ก็หลีกเลี่ยงหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในที่อื่นๆ การชดเชยดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมนวัตกรรม กระตุ้นความตระหนักในเรื่องความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการคาร์บอนที่ดียิ่งขึ้น และในบางกรณี อาจมีส่วนสำคัญต่อการลดมลภาวะทางอากาศของท้องถิ่น

การชดเชยการปล่อยคาร์บอนเป็นวิธีเดียวของเราในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา เรามุ่งมั่นในการร่วมมือกับพันธมิตรของเราในการจัดการเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เราได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินความพยายามระดับโลกเพื่อลดผลกระทบโดยรวมของการบิน โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีขึ้น และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง

วัฒนธรรมการดำเนินงานของเราเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงนั้นได้รับการปลูกฝังไว้ตั้งแต่ที่เรามีเที่ยวบินระยะไกลแบบไม่หยุดพักเที่ยวบินแรกซึ่งเดินทางจากฮ่องกงไปลอนดอนในปี 1980 และฮ่องกงไปแวนคูเวอร์ในปี 1983 การลดน้ำหนักบนเครื่องบินในสองเส้นทางเหล่านี้ได้ช่วยให้เราสามารถเสนอบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสามารถแข่งขันได้ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าของเรา แผนกต่างๆ ของสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon ดำเนินการเพื่อนำแผนริเริ่มที่มีนวัตกรรมมาใช้ เช่น ระบบติดตามการใช้เชื้อเพลิง การใช้ระบบทำความสะอาดหลัก การใช้อุปกรณ์บนเครื่องบินที่มีน้ำหนักเบาลง (เช่น รถเข็นอาหาร และกล่องบรรจุสินค้า) และการใช้เทคนิคการบินและระบบวางแผนเที่ยวบินที่ลดการใช้เชื้อเพลิง ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐานของสายการบินมาตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

ท่านสามารถอ่านข้อมูลการดำเนินความพยายามของสายการบิน Cathay Pacific ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และการจัดการปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาของเราได้ที่ Sustainable Development Reports (รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน)