โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง Cathay Pacific สำรวจเมนูของเว็บไซต์

การจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

ผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษทางออนไลน์หรือติดต่อ แผนกสำรองที่นั่ง หลังจากมีการออกบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน หรือเมื่อทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของเรา*

ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับโดยมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และที่นั่งดังกล่าวมีจำนวนจำกัด ซึ่งมีเฉพาะเที่ยวบินที่ให้บริการโดย Cathay Dragon และ Cathay Pacific Airways เท่านั้น

* ไม่รวมการเช็คอินที่ "ตู้บริการเช็คอินด้วยตนเอง"

ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วนเมื่อเลือกที่นั่งแบบมีพื้นที่ขากว้างพิเศษ โปรดดูรายละเอียดและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมดเกี่ยวกับ  ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

Cathay Pacific Airways และ Cathay Dragon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินหรือพื้นที่ขึ้นเครื่อง ในการพิจารณาว่าผู้โดยสารเป็นไปตามเงื่อนไขในการนั่งตรงที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ หากเขาหรือเธอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ข้อใดข้อหนึ่ง Cathay Pacific อาจกำหนดที่นั่งชั้นประหยัดตามปกติให้ก่อนการเดินทางหรือในระหว่างการเดินทางโดยไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

ได้ มีแผนผังที่นั่งให้บริการในข้อมูลการเดินทาง > เที่ยวบิน > เครื่องบิน & กองบิน ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะกำหนดให้เฉพาะผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษและบัตรโดยสารครบถ้วนแล้ว

จะไม่มีการให้ไมล์สะสมเพิ่มสำหรับค่าธรรมเนียมในการขอที่นั่งแบบพื้นที่ขากว้างพิเศษ

จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับราคาบัตรโดยสารของท่าน หากท่านเปลี่ยนเที่ยวบินอื่น ยกเลิกเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยความสมัครใจ

จะมีการคืนเงินหากที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษนั้นไม่ได้ใช้เนื่องจาก

  • เที่ยวบินหยุดชะงัก
  • เที่ยวบินถูกยกเลิก หรือ
  • พลาดเที่ยวบินเชื่อมต่อ เนื่องจากมีการกำหนดเวลาใหม่ของเที่ยวบินขาเข้าหรือ/และขาออกที่ดำเนินงานโดย Cathay Dragon และ Cathay Pacific Airways

Cathay Pacific Airways และ Cathay Dragon จะทำการคืนเงินส่วนต่างที่ท่านชำระสำหรับที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษผ่านช่องทางเดิมที่ท่านชำระเงินมา ภายใน 1 เดือน