โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง สำรวจเมนูของเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรายการ

ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการจองจากการใช้สิทธิ์ หรือรายละเอียดการแลกบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์ได้ สมาชิก The Marco Polo Club สามารถติดต่อศูนย์บริการ The Marco Polo Club เพื่อดำเนินการ ส่วนสมาชิก Asia Miles สามารถติดต่อศูนย์บริการ Asia Miles ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลหรือผ่านแบบฟอร์มแสดงความเห็นออนไลน์เพื่อดำเนินการ

การจองบัตรโดยสารที่ใช้ไมล์สะสมแลกสามารถยกเลิกผ่านระบบออนไลน์ได้

บัตรโดยสารที่ใช้ไมล์สะสมแลกที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง และยังไม่หมดอายุ สามารถติดต่อศูนย์บริการ The Marco Polo Club หรือศูนย์บริการของ Asia Miles เพื่อขอคืนเงิน/ไมล์ โดยมีค่าธรรมเนียมบริการ USD120 หรือ ใช้ไมล์สะสม 12,000 ไมล์จาก Asia Miles หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น ยอดไมล์จะคืนไปยังบัญชีของท่าน ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงสำหรับบัตรโดยสารที่ใช้ไมล์สะสมแลกจะคืนไปยังบัตรเครดิตของท่านภายใน 4 ถึง 6 สัปดาห์