Jump to main content

หากท่านเดินทางไปลอนดอน

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ:

สัตว์ที่ฝึกไว้ช่วยเหลือ

เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐบาลฮ่องกง, สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคไม่ได้รับอนุญาตให้รับสัตว์เลี้ยงที่ฝึกเพื่อช่วยเหลือขึ้นมาในห้องโดยสาร ยกเว้นสุนัขที่ฝึกสำหรับให้ความช่วยเหลือเท่านั้น

สายการบิน Cathay Pacific ยอมรับ สุนัขนำทางที่ผ่านการฝึกฝนโดยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับโดยและสังกัดสหพันธ์สุนัขนำทางนานาชาติ (International Guide Dog Federation)

นอกจากนี้ Cathay Pacific ยังยอมรับสุนัขช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝนและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้โดยองค์กรที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกขององค์กรสุนัขช่วยเหลือนานาชาติ (Assistance Dog International) หรือองค์กรสุนัขช่วยเหลือแห่งยุโรป (Assistance Dogs Europe) สุนัขจะต้องมีใบรับรองที่ออกโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ โดยคำนึงถึงมาตรฐานที่สูงในด้านการฝึกฝน พฤติกรรม สุขภาพ และสวัสดิภาพของสุนัข ซึ่งสมควรได้รับอนุญาตให้ร่วมเดินทางไปในกับลูกค้า หรือเจ้าของของสุนัขได้ทุกสถานที่และทุกเวลา

กรมการเกษตร การประมงและอนุรักษ์แห่งฮ่องกง (AFCD) มีกฏเกณฑ์และข้อบังคับที่เข้มงวดเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการขนส่งสุนัขผ่าน (รวมถึงสุนัขฝึกสำหรับให้ความช่วยเหลือ) มายังฮ่องกง

ไม่อนุญาตให้นำเข้าสุนัขหรือขนส่งสุนัขผ่านมายังฮ่องกง ยกเว้นได้ทำการขอใบอนุญาตพิเศษล่วงหน้าจาก AFCD เพื่อการนำเข้าหรือขนส่งสุนัข สุนัขฝึกสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่เดินทางพร้อมกับผู้พิการในห้องโดยสารนั้น ต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจาก AFCD เช่นกัน

สุนัขฝึกสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้พิการ (DAD)
สุนัขฝึกสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้พิการ (DAD) หมายถึงสุนัขที่ได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือผุ้มีความพิการทางร่างกายให้ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น สุนัขฝึกสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้พิการเป็นสุนัขที่ไม่ก้าวร้าว ไม่ดุ เชื่อฟังคำสั่งเป็นอย่างดีและทำงานหนัก สุขภาพของสุนัขต้องได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำโดยสัตวเพทย์และต้องมีประวัติการฉีดวัคซีนที่ดีสำหรับโรคติดต่อร้ายแรงของสุนัข

จากกฏเกณฑ์และข้อบังคับดังกล่าว สายการบินฯ อนุญาตให้นำสุนัขฝึกสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้พิการเดินทางในห้องโดยสารได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้  

 1. สุนัขมีคุณลักษณะของ “สุนัขฝึกสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้พิการ” (DAD) ตามที่ กรมการเกษตร การประมงและอนุรักษ์แห่งฮ่องกง (AFCD) กำหนด
 2. ผู้โดยสารได้รับใบอนุญาตพิเศษเพื่อการนำเข้า หรือเดินทางผ่าน หรือขนส่งสุนัขจาก AFCD
 3. ผู้โดยสารได้รับใบอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก AFCD ให้นำ”สุนัขฝึกสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้พิการ” เดินทางในห้องโดยสารได้ และ
 4. เอกสารฉบับจริงทั้งหมดที่ทาง กรมการเกษตร การประมงและอนุรักษ์แห่งฮ่องกง (AFCD) ต้องการ ไปแสดงขณะที่การเช็คอิน และเมื่อมาถึงฮ่องกง ( แนะนำผู้โดยสารแสดงสำเนาของเอกสารทั้งหมดนี้แก่พนักงานแผนกสำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่าที่ทำได้ )

สัตว์ประเภทอื่นๆถือ เป็นสัตว์เลี้ยงจึงต้องมีการดำเนินการอื่นๆ เพื่อขนส่งสัตว์เหล่านั้น อาจมีการใช้ข้อบังคับการกักกันสัตว์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้โดยสารแต่ละท่าน 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต
ในการขอใบอนุญาตพิเศษ ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับยื่นเอกสารเหล่านี้ไปยัง กรมการเกษตร การประมงและอนุรักษ์แห่งฮ่องกง (AFCD)

 • กรอกแบบฟอร์ม”คำขอใบอนุญาตพิเศษ” -แบบฟอร์มหมายเลข AF240
 • กรอกแบบฟอร์ม”ใบแสดงความจำนงการนำสุนัขฝึกสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้พิการเข้าฮ่องกง” - แบบฟอร์มหมายเลข PC102
 • ประกาศนียบัตรของ “สุนัขฝึกสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้พิการ” ที่รับรองว่าสุนัขได้ผ่านการฝึกโดยสถาบันที่ได้การรับรองโดย Assistance Dogs International (หรือเทียบเท่า) โดยต้องมีรายละเอียดของการฝึกและระดับความสามารถที่ได้รับ รวมถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้:
  • การฝึกประเภทใดที่สุนัขได้รับ เช่น การฝึกให้มีพฤติกรรมที่เหมะสมขั้นสูง การฝึกเดินทางและใช้บริการขนส่งมวลชนในสถานการณ์จริง ฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งจากเจ้าของ ฝึกให้ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียง ฝูงชน หรือสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด
  • สุนัขได้รับการฝึกในหัวข้อต่างๆ ข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • รับรองว่าสุนัขมีความสามารถที่จะทำตามหัวข้อต่างๆข้างต้นตามที่ได้รับการฝึกมา
 • ใบรับรองการตรวจเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า – รับรองว่าสุนัขได้รับการตรวจเชื้อพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี RNATT เป็นเวลาอย่างน้อย 180 วันก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง
 • กรอกแบบฟอร์ม ”ใบรับรองเพิ่มเติม – การตรวจเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า” แบบฟอร์มหมายเลข PC103 หรือ PC 104
 • ประวัติการฉีดวัคซีน
 • ใบรับรองสุขภาพสัตว์ – เพื่อให้ข้อมูลในใบรับรองถูกต้องและครบถ้วน โปรดใช้แบบฟอร์มของ  กรมการเกษตร การประมงและอนุรักษ์แห่งฮ่องกง (AFCD) – แบบฟอร์ม VC-dad

ข้อมูลอื่นๆ

 • สามารถใช้ใบรับรองรวม สำหรับรับรองสุขภาพสัตว์ ตรวจเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีน ได้
 • ใบรับรองต้องลงลายมือชื่อและประทับตราโดย สัตวแพทย์ประจำสังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือ สัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตที่ได้รับการรับรองโดยสัตวแพทย์ประจำสังกัดหน่วยงานของรัฐ

การเดินทางของสุนัขที่ให้ความช่วยเหลือในห้องโดยสารไม่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตพิเศษ ผู้โดยสารที่ต้องการนำสุนัขให้ความช่วยเหลือเดินทางในห้องโดยสารพร้อมกับผู้โดยสาร ต้องยื่นคำร้องต่อ AFCD เพื่อขออนุมัติ และต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • จดหมายรับรองจากแพทย์ที่ระบุว่าผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องเดินทางกับสุนัขให้ความช่วยเหลือ

สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ และโดยทั่วไปจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารคำร้องและค่าธรรมเนียม จนถึงวันที่ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสาร โปรดเผื่อเวลาในการยื่นคำร้องล่วงหน้า และเผื่อเวลาสำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด้วย.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ เว็ปไซต์ของ AFCD เนื่องจากกฏและข้อบังคับที่เข้มงวด สายการบินฯ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อ ศูนย์บริการทั่วโลกของเรา และ/หรือ AFCD ล่วงหน้าพอสมควร เพื่อที่เราจะได้ให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการขอใบอนุญาต และเตรียมการที่จำเป็นในการขนส่งสัตว์เลี้ยงของท่าน

โปรดทราบ อาจมีข้อบังคับหรือข้อกำหนดอื่นๆเพิ่มเติมในการนำสุนัขเข้าไปยังประเทศปลายทางของท่าน ในกรณีที่สุนัขของท่านเดินทางผ่านฮ่องกงเท่านั้น เพื่อให้การเดินทางผ่านฮ่องกงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุนัขควรได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทาง อนุญาตให้สุนัขเดินทางพร้อมกับเจ้าของหรือผู้ร่วมเดินทางตลอดเวลาและตลอดการเดินทางเนื่องจากสุนัขได้รับการฝึกขั้นสูง รวมทั้ง พฤติกรรม สุขภาพ และ ความเป็นอยู่ที่ดี

กรมการบินพลเรือนฮ่องกง อนุญาตให้เฉพาะสุนัขที่มีคุณลักษณะของสุนัขนำทาง หรือสุนัขให้ความช่วยเหลือเดินทางในห้องโดยสารได้

คุณลักษณะ ตามคำนิยามของกรมการบินพลเรือนฮ่องกง

สุนัขนำทาง: iสุนัขที่ได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือในการเดินหรือเคลื่อนที่ของคนตาบอดหรือผู้มีปัญหาทางสายตา และต้องเป็นสุนัขนำทางที่ได้รับการฝึกจากบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจาก สหพันธ์สุนัขนำทางนานาชาติ (International Guide Dog Federation)

สุนัขให้ความช่วยเหลือผู้พิการ: สุนัขที่ได้รับการฝึกป็นพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการและได้รับการรับรองจากองค์กรที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกของ สมาคมสุนัขให้ความช่วยเหลือผู้พิการนานาชาติ (Assistance Dog International) และ สมาคมสุนัขให้ความช่วยเหลือผู้พิการแห่งยุโรป  (Assistance Dogs Europe)  สุนัขได้รับอนุมัติใบรับรองจากองค์กรสุขภาพของประเทศที่เกี่ยวข้อง ว่าสุนัขได้ผ่านการมาตราฐานด้านการฝึก พฤติกรรม สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่สามารถจะอนุญาตให้อยู่ร่วมกับลูกค้า เจ้าของ หรือ พาร์ตเนอร์ ทุกที่และตลอดเวลา

สุนัขนำทาง หรือ สุนัขให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ถูกนำเข้ามา หรือต้องเดินทางผ่าน หรือถูกขนส่งผ่าน ไปยังประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากฮ่องกง ต้องปฏิบัติตามกฏและข้อบังคับของประเทศปลายทาง หรือประเทศที่ต้องเดินทางผ่านหรือขนส่งผ่าน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎของกรมการบินพลเรือนฮ่องกงเพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน

 • อนุญาตให้นำสุนัขนำทาง หรือ สุนัขให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่เข้าข่ายคุณลักษณะที่กำหนดโดยกรมการบินพลเรือนฮ่องกงเดินทางในห้องโดยสารได้
 • สุนัขที่ไม่เข้าข่ายคุณลักษณะตามกฎและข้อบังคับของกรมการบินพลเรือนฮ่องกงหรือ สุนัขให้ความช่วยเหลือผู้พิการ หรือสัตว์ประเภทอื่นๆ จะถูกจัดอยู่ในหมวด สัตว์เลี้ยง และต้องมีการเตรียมการขนส่งในรูปแบบของสัตว์เลี้ยง
 • เนื่องจากกฏและข้อบังคับที่เข้มงวดของกรมการบินพลเรือนฮ่องกง ทางสายการบินฯ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อ ศูนย์บริการทั่วโลกของเรา ล่วงหน้าพอสมควร เพื่อที่เราจะได้ให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการขอใบอนุญาต และเตรียมการที่จำเป็นในการขนส่งสัตว์เลี้ยงของท่าน

ข้อกำหนดบนเครื่องบิน

 • สุนัขขนาดใหญ่ต้องอยู่บนพื้นบริเวณเท้าของเจ้าของสุนัข
 • สำหรับสุนัขขนาดเล็ก สามารถอุ้มไว้บนตักได้
 • สุนัขช่วยเหลือต้องถูกล่ามอย่างแน่นหนา และสายจูงสุนัขต้องถูกผูกกับเข็มขัดที่นั่งของเจ้าของสุนัขตลอดเวลาในระหว่างเที่ยวบิน
 • - อุปกรณ์ที่ใช้กับสุนัขช่วยเหลือ (เช่น ปลอกคอ หรือสายจูง) ถือเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเช่นกัน
 • อาหารสำหรับสุนัขช่วยเหลือไม่ถือเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือ และต้องทำการเช็คอินหรือถือขึ้นเครื่อง
 • การกำกับและดูแลสุนัขช่วยเหลือถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสุนัข และสุนัขช่วยเหลือต้องสามารถขับถ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขภาพและสุขอนามัยในเที่ยวบิน
 • สายการบินอนุญาตให้นำสุนัขช่วยเหลือหนึ่งตัวต่อผู้โดยสารหนึ่งคน หากผู้โดยสารต้องการเดินทางพร้อมกับสุนัขช่วยเหลือสองตัว เราจะพยายามทำตามความต้องการของท่านตามกฎของกรมการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา มาตรา 382 และนโยบายเรื่องที่นั่งของเรา ท่านสามารถซื้อที่นั่งเพิ่มสำหรับสุนัขช่วยเหลือเพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกรมการบินพลเรือนฮ่องกง และหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ